Skoči do osrednje vsebine

Čebelarstvo je v Sloveniji tradicionalna kmetijska panoga in predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Čebelarji pridobivajo čebele za namen nadaljnje reje tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se s čebelami trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike čebel med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Registracija čebelnjakov

Vsi čebelnjaki in stojišča morajo biti označeni in registrirani, da se lahko kadarkoli ugotovi njihova istovetnost  zaradi varovanja zdravja čebel ter zagotavljanja varne hrane ter zagotavljanja porekla slovenskega medu. 

Informacije glede registracije čebelnjakov so na voljo v temi Označitev in registracija čebelnjakov.

Premiki čebel znotraj Slovenije

Vsak premik čebel mora spremljati veterinarsko potrdilo za promet s čebelami, ki ga izda Nacionalni veterinarski inštitut Veterinarske fakultete. Ob izdaji potrdila se premik registrira v Register čebelnjakov. Informacije glede zahtev za premike čebel znotraj Republike Slovenije in obveščanja registra čebel o premikih so opisane v temi Označevanje in registracija čebelnjakov.

Pri premikih čebel znotraj Republike Slovenije je treba upoštevati določila Pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, zatiranje, obveščanje in preprečevanje hude gnilobe čebelje zalege (Pestis apium), ki v 9. in 10. členu določa preventivne ukrepe pri premikih.

Premiki čebel in čmrljev med državami članicami EU

Pri premikih čebel (Apis mellifera) in čmrljev (Bombus spp.) med državami članicami EU morajo živali izpolnjevati zahteve, ki so predpisane za trgovanje.

Veterinarske pogoje za trgovanje s čebelami in čmrlji določa Direktiva Sveta  št. 92/65/EGS, ki je v slovenski pravni red prenešena s Pravilnikom o veterinarskih pogojih za promet in trgovanje na teritoriju EU in uvoz iz tretjih držav živali, živalskega semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere pogoji niso določeni v drugih veterinarskih predpisih, ter za promet in trgovanje z živalmi domačih vrst, ki se gojijo v živalskih vrtovih (Uradni list RS, št. 115/06, 25/08, 42/10 in 96/14).

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s čebelami oziroma čmrlji med državami članicami EU so sledeči:

  • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 92/65/EGS (vzorec spričevala: del 2 Priloga E). Spričevalo je tudi del oziroma se nahaja v elektronskem sistemu TRACES;  
  • veterinarsko spričevalo mora spremljati živali ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
  • zaradi pojava malega panjskega hrošča v Italiji je bil sprejet Izvedbeni sklep Komisije št. 2014/909/EU, v kateri so določeni zaščitni ukrepi za določene dele v Italiji, kjer so ugotovili prisotnost malega panjskega hrošča. Iz teh delov Italije je prepovedana odprema oziroma odpošiljanje pošiljk medonosnih čebel in čmrljev. 

 

Na območni urad UVHVVR je potrebno najaviti pošiljko živali, namenjeno trgovanju, v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU:

  • iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
  • v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Poleg tega je pri premikih čebel potrebno upoštevati tudi fitosanitarne zahteve: premik z območij, kjer je navzoč hrušev ožig, v obdobju vegetacije ni dovoljen brez predhodnih karantenskih ukrepov. Pretežni del Slovenije je v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES varovano območje za Erwinia amylovora

Zootehnični pogoji so v pristojnosti Direktorata za kmetijstvo. Informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Zakonodaja