Skoči do osrednje vsebine

Reja prašičev tako predstavlja pomemben vir dohodka za del kmetijske populacije. Rejci in trgovci pridobivajo prašiče za namen nadaljnje reje ali za zakol tudi iz drugih držav članic Evropske unije. Prav tako se s prašiči trguje iz Slovenije v druge države članice EU. Da bi se zavarovalo javno zdravje in zdravje živali, se za premike prašičev med državami članicami EU uporabljajo specifična pravila.

Definicije pojmov

Najbolj pogosto uporabljeni izrazi, ki ji uporabljamo in njihovo pojasnilo:

 • čreda: je žival ali skupina živali na gospodarstvu kot epidemiološka enota; če je na gospodarstvu več čred, vsaka od njih predstavlja ločeno enoto in ima enak zdravstveni status;  
 • živali za zakol: so prašiči, namenjeni za prevoz v klavnico ali zbirno mesto, s katerega se lahko premestijo le za zakol;
 • živali za pleme ali proizvodnjo: so prašiči, razen prašičev za zakol, vključno s tistimi, ki so namenjeni za pleme, proizvodnjo mesa, sejme ali razstave.  

Identifikacija prašičev

Prašiči morajo biti identificirani oziroma označeni v skladu z Direktivo Sveta 2008/71 in Pravilnikom o identifikaciji in registraciji prašičev

Podrobne informacije v zvezi z identifikacijo prašičev so opisane v temi Identifikacija in registracija prašičev.

Informacije glede identifikacije prašičev pri trgovanju so na voljo tudi na spletni strani Evropske Komisije. 

Premiki prašičev v Sloveniji

Premik prašičev je vsak premik prašičev med gospodarstvi oziroma lokacijami.

Premik prašičev je dovoljen, če so izpolnjeni naslednji splošni pogoji:

 • živali so na predpisan način označene;
 • živali mora spremljati spremni list za prašiče.

Informacije glede obveznosti sporočanja premikov prašičev in ostale podrobne informacije glede premikov prašičev v Sloveniji so opisane v temi Identifikacija in registracija prašičev

Premiki prašičev med državami članicami EU

Pogoji za trgovanje s prašiči med državami članicami EU so določeni z Direktivo Sveta št. 64/432  in Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo glede zdravstvenega stanja izpolnjevati goveda in prašiči za trgovanje na teritoriju EU. Pogoji se razlikujejo glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje s prašiči med državami članicami EU so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane (označene) v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • živali mora spremljati spremni list za prašiče;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot ga določa Direktiva Sveta 64/432, 2 del priloge F (spričevalo je tudi del oziroma  se nahaja v elektronskem sistemu TRACES);
 • Glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme mora pošiljko živali spremljati ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo: vzorec spričevala za prašiče za pleme, proizvodnjo in zakol (2 del  Priloge F),
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora oziroma odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede morebitnih statusov za določene bolezni, ki jih uveljavlja namembna država članica, kar mora ustrezno potrditi v spričevalu. Slovenija ima status države, proste bolezni Aujeszkega (Odločba Komisije 2008/185).
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora upoštevati tudi določila Izvedbenega sklepa Komisije 2014/709, kjer so določeni zaščitni ukrepi v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah in pravila glede trgovanja s prašiči iz teh držav; 

Informacije v zvezi z afriško prašičjo kugo so navedene v temi Afriška prašičja kuga.

 • Prevoz živali mora biti izveden v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1/2005 in Pravilnika o zaščiti živali med prevozom.
  Pri prevozu živali z letalom je potrebno upoštevati pravila Mednarodnega združenja za zračni transport (IATA) za prevoz živih živali (dostopno v angleškem jeziku Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.
 • Živali za zakol mora spremljati tudi izjava o prehranski varnosti

Podatki o prehranski verigi

Nosilci dejavnosti klavnic so zavezani k temu, da ne sprejmejo živali v zakol, če ne prejmejo izjave o prehranski varnosti, v kateri so podatki iz evidenc na izvornem gospodarstvu, ki jih zagotovi lastnik ali druga oseba, trajno ali začasno odgovorna za živali.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Najava premikov prašičev

Območnemu urada UVHVVR je potrebno, v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU, najaviti pošiljko živali, namenjeno trgovanju:

 • iz Slovenije v drugo državo članico EU, najmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem. V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo. Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR, ki mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.

Informacije v zvezi z odjavo živali iz registra prašičev so navedene v temi Identifikacija in registracija prašičev.