Skoči do osrednje vsebine

Z namenom varovanja javnega zdravja in zdravja živali, se za uvoz čebel in čmrljev v Evropsko unijo uporabljajo posebna pravila. Uvoz je dovoljen le iz tistih držav izven EU, ki so na posebnem seznamu za uvoz določenih živalskih vrst.

Pri uvozu v EU mora pošiljko čebel ali čmrljev spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Čebele in čmrlji se lahko uvažajo le preko mejnih veterinarskih postaj, kjer uradni veterinar opravi preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz v EU.

Uvozni pogoji

Seznami tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se dovoli uvoz čebel in čmrljev in veterinarska spričevala za uvoz določa Uredba Komisije št. 206/2010.

Pri premikih čebel (Apis mellifera) in čmrljev (Bombus spp.) iz tretjih držav v EU morajo živali izpolnjevati zahteve, ki so predpisane za uvoz. Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za uvoz čebel ali čmrljev iz tretjih držav v EU:

 • omejitev glede števila živali v pošiljki: 
  • čebele (Apis mellifera) in čmrlji (Bombus spp.): omejitev je matičnica z eno matico in največ 20 spremljevalkami;   
  • čmrlji (Bombus spp.): posode s čmrlji, ki vsebujejo kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji;
 • pošiljke živali se v Unijo lahko vnesejo le iz tretjih držav ali njihovih ozemelj, ki so navedene na seznamu v delu 1 Priloge II Uredbe (EU) št. 206/2010 in v katerih je prisotnost hude gnilobe čebelje zalege, malega panjskega hrošča (Aethina tumida) in pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) na celotnem ozemlju tretje države ali zadevnem ozemlju obvezno prijavljiva;
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu, kot je določeno v Prilogi IV Uredbe Komisije (EU) št. 206/2010:
  • QUE: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke čebeljih in čmrljih matic (Apis mellifera in Bombus spp.),
  • BEE: vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke kolonij čmrljev (Bombus spp.);
 • pošiljko živali mora spremljati ustrezno veterinarsko spričevalo, ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v tretji državi izvoznici. Veterinarsko spričevalo mora biti tudi v jeziku države članice vstopa v EU.

Dodatni pogoji za pošiljke matic

Pošiljke matic - matičnice (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami:

 • pošiljka mora biti po pregledu na mejni kontrolni točki (MKT) prepeljana direktno v namembni kraj, kjer so panji pod uradnim nadzorom pristojnega organa, matice pa se pred vnosom v lokalne kolonije premestijo v nove matičnice;
 • matičnice, spremljevalke in ostali materiali, ki spremljajo matice iz države izvora, morajo biti poslani v pooblaščeni laboratorij, kjer se ugotavlja odsotnost malega panjskega hrošča (Aethina tumida), njegovih jajčec ali ličink in znakov pršice Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). Matičnice, spremljevalke in  material se po laboratorijskem pregledu uničijo;

Dodatni pogoji za pošiljke čmrljev

Pošiljke čmrljev - posode s čmrlji (Bombus spp.), ki vsebujejo po kolonijo z največ 200 odraslimi čmrlji:

 • posode s čmrlji s kolonijo do največ 200 odraslih živali se takoj po pregledu na mejni kontrolni točki (MKT) prepeljejo v namembni kraj. Navedeni čmrlji lahko ostanejo v posodi, v kateri so bili vneseni v Unijo, do konca življenjske dobe kolonije. Posoda in material, ki je čmrlje spremljal iz tretje države izvora, se uničita najpozneje ob koncu življenjske dobe kolonije.

Zaščitne določbe in fitosanitarne zahteve

Zaradi zaščitnih določb glede pojava varooze, v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) št. 2013/503, vnos pošiljk matičnic (Apis mellifera in Bombus spp.), ki vsebujejo po eno matico z največ 20 spremljevalkami, ni dovoljen, kadar je končni namembni kraj uvoza v EU Otok Man (Združeno kraljestvo) ali Ålandski otoki (Finska).

Poleg tega je pri premikih čebel potrebno upoštevati tudi fitosanitarne zahteve: premik z območij, kjer je navzoč hrušev ožig (Erwinia amylovora), v obdobju vegetacije ni dovoljen brez predhodnih karantenskih ukrepov. Pretežni del Slovenije je v skladu z Direktivo Sveta 2000/29/ES varovano območje za hrušev ožig (Erwinia amylovora).

Zootehnični pogoji

Zootehnični pogoji so v pristojnosti Direktorata za kmetijstvo. Informacije so na voljo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Uvoz preko mejnih kontrolnih točk

Uvoz pošiljk čebel in čmrljev je dovoljen samo preko mejnih kontrolnih točk (MKT), odobrenih za uvoz te vrste živali. V Sloveniji je samo MKT Brnik odobren za uvoz čebel in čmrljev. Seznam vseh MKT v EU je dostopen na spletni strani Evropske Komisije (DG Sante).

Prihod pošiljke na MKT mora uvoznik predhodno najaviti en delovni dan vnaprej (število, način in predviden čas prihoda živali) s predpisanim dokumentom.