Skoči do osrednje vsebine

Postopek identifikacije in registracije drobnice

Obveznosti izvajalca dejavnosti, ki goji drobnico

Izvajalec dejavnosti, ki goji drobnico, mora izpolnjevati vse obveznosti v skladu s predpisi.

Izvajalec dejavnosti:

 • zagotovi, da je vsaka žival pravilno in pravočasno označena s fizičnim sredstvom za identifikacijo;
 • zagotovi, da so vse individualno označene živali registrirane v Centralni register drobnice;
 • zagotovi, da so podatki o premikih drobnice točno in pravočasno priglašeni v Centralni register drobnice;
 • zagotovi, da vsako žival ob premiku spremlja elektronski spremni list za drobnico ali papirni spremni list za drobnico;
 • je dolžan voditi register drobnice na obratu.

Kratice in okrajšave, ki se uporabljajo v nadaljevanju besedila

Izvajalec dejavnosti – Izvajalec dejavnosti, ki goji drobnico, je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, ki je odgovorna za živali, tudi za določen čas
CRD – Centralni register drobnice
e-SLD – Elektronski spremni list za drobnico
SLD – Papirni spremni list za drobnico
RDO – Register drobnice na obratu
e-RDO – Elektronski register drobnice
VOLOS – Spletni portal, v katerem se vodi tudi CRD
UVHVVR – Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
ID – Identifikacijska številka drobnice
SIŠ – Skupinska identifikacijska številka drobnice

Označitev drobnice

Izvajalec dejavnost mora poskrbeti, da so ovce in koze označene z enim izmed načinov označitve, opisanih v nadaljevanju, najpozneje do starosti 9 mesecev, če pa se živali premikajo z obrata prej, se jih označi pred premikom. Drobnico lahko označuje izvajalec dejavnosti sam, lahko pa to zanj opravi pooblaščena organizacija, ki je lahko kmetijsko-gozdarski zavod ali pooblaščena veterinarska organizacija. Ušesnih znamk ni dovoljeno odstraniti ali zamenjati, razen na zahtevo UVHVVR. Označitev živali mora izvajalec dejavnosti sproti oziroma najkasneje v sedmih dneh vpisati v RDO.

Rok za označitev drobnice

Živali morajo biti označene najpozneje do starosti devet mesecev. Starost živali za obveznost označitve določimo tako, da se mesecu rojstva živali prišteje 8 mesecev.

Primer: če je datum rojstva 10. 3. pomeni, da izračunamo  3 + 8 mesecev, torej je 11. mesec. Žival mora biti označena do vključno 30.novembra.

Načini označitve za drobnico, ki je namenjena za premik v druge države članice:

 • ušesna znamka in elektronska ušesna znamka,
 • ušesna znamka in bolus,
 • izjema za živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običajne ušesne znamke: biceljni trak in bolus (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).

Načini označitve za drobnico, ki se goji samo v Sloveniji in ni namenjena za premik v druge države članice

 • dve ušesni znamki,
 • ušesna znamka in biceljni trak (označitev bo možna po 20. aprilu 2023),
 • ušesna znamka in tetoviranje,
 • izjema za živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običajne ušesne znamke: dva biceljna trakova (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).

Izjema za živali, ki so namenjene za prevoz neposredno v klavnico pred starostjo 12 mesecev

 • okrogla ušesna znamka s skupinsko številko (SIŠ),
 • običajna ušesna znamka z identifikacijsko številko (ID) (označitev bo možna po 20. aprilu 2023),
 • biceljni trak z identifikacijsko številko (ID) (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).

Nadomestitev sredstev za identifikacijo drobnice

UVHVVR izvajalcem dejavnosti dovoli, da nadomestijo sredstva za identifikacijo drobnice, če nadomestitev ne ogroža sledljivosti živali.

Sredstva za identifikacijo se lahko nadomestijo v naslednjih primerih:

 • kadar so živali identificirane z dvema sredstvoma za identifikacijo in je eno od teh sredstev postalo nečitljivo ali se je izgubilo, pod pogojem, da identifikacijska koda živali ostane nespremenjena in se še naprej ujema s kodo na preostalem sredstvu za identifikacijo;
 • kadar so živali identificirane z enim ali dvema sredstvoma za identifikacijo, na katerih je prikazana identifikacijska koda živali, in sta ti sredstvi postali nečitljivi ali sta se izgubili, pod pogojem, da je še vedno mogoče z razumno gotovostjo določiti identifikacijsko kodo živali in ta ostane nespremenjena.

Sredstva za identifikacijo drobnice se nadomestijo z dvojnikom z enako ID. Če pri elektronski identifikaciji (EID) zaradi tehničnih omejitev ni mogoče reproducirati iste ID, se namestitev novega elektronskega identifikatorja, ki prikazuje novo ID, dovoli pod pogojem, da sta obe številki evidentirani v CRD. Izvajalec dejavnosti mora naročiti dvojnik najpozneje v sedmih dneh od dneva, ko opazi izgubo sredstva za identifikacijo in ga namestiti takoj oz. najpozneje v sedmih dneh od prejema sredstev.

Označevanje živali pri odpremi/ izvozu ter prejemu /uvozu

Odprema

Živali, ki se premikajo v druge države članice EU, morajo biti označene elektronsko, izjema so živali ki so namenjene za prevoz neposredno v klavnico pred starostjo 12 mesecev.

Izvoz

Živali, ki se premikajo v tretje države morajo biti označene individualno.

Prejem

Živali, ki prihajajo na območje Republike Slovenije iz drugih držav članic EU, morajo biti označene. Te živali obdržijo originalno označitev.

Uvoz

Živali, uvožene iz tretjih držav, ki ostanejo na območju Republike Slovenije, se označi na novo na ciljnem obratu najpozneje 14 dni po opravljeni kontroli.

Označevanje z eno ušesno znamko in tetoviranjem

Živali na obratih, ki so aktivni člani Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) pri drobnici, se lahko označuje tudi tako, da imajo ušesno znamko samo na enem – desnem uhlju, namesto znamke v levem ušesu pa tetovirano znamenje. Vtetovirana identifikacijska številka je enaka kot številka na ušesni znamki. Ovce se tetovira v levo uhelj, koze pa v levo uhelj ali repno gubo.

Označevanje z elektronsko identifikacijo (EID)

Eden od možnih načinov označitve ovc in koz je označitev z elektronsko identifikacijo:

 • Žival se označi ušesno znamko in elektronsko ušesno znamko.
 • Žival se označi z ušesno znamko in bolusom.
 • Živali z ušesi, premajhnimi za namestitev običajne ušesne znamke: biceljni trak in bolus (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).
 • Izjema za izvajalce dejavnosti v zaprtih obratih in izvajalce dejavnosti, ki gojijo drobnico za kulturne, rekreativne ali znanstvene namene, če o tem obvestijo UVHVVR. V tem primeru se drobnico lahko označi z injicirnim transponderjem ali bolusom (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).

Označevanje jagnjet in kozličev, ki so namenjeni za prevoz neposredno v klavnico do starosti 12 mesecev

Jagnjeta in kozliče, ki so namenjeni za prevoz neposredno v klavnico do starosti 12 mesecev, se lahko označuje z enim od naslednjih načinov označitve:

 • okrogla ušesna znamka s SIŠ,
 • običajna ušesna znamka z ID (označitev bo možna po 20. aprilu 2023),
 • biceljni trak z ID (označitev bo možna po 20. aprilu 2023).

Seveda tudi v tem primeru velja, da se živali označijo najpozneje do starosti devet mesecev. Če jagnjeta ali kozliči, označeni na ta način, ostanejo na obratu po starosti 12 mesecev, se jih mora označiti na način, predpisan za odrasle živali.

Ušesne znamke za drobnico in ponudbe registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za drobnico

Štirioglate ušesne znamke

Ušesne znamke so rumene barve in štirioglate, ki jih po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke je natisnjena kratica UVHVVR ali MKGP in identifikacijska številka živali. Identifikacijska številka je sestavljena iz oznake države SI in šestmestne oziroma sedemmestne neponovljive številke. Na ženskem delu je lahko tudi druga vsebina, vendar to ne sme vplivati na čitljivost ID.

Okrogle ušesne znamke (SIŠ)

Ušesne znamke so rumene barve, okrogle in premera najmanj 27 mm, ki je po vstavitvi v uho ni več mogoče ponovno uporabiti. Na moškem delu ušesne znamke mora biti natisnjena skupinska identifikacijska številka drobnice (SIŠ), ki je običajno sestavljena iz oznake države SI in zadnjih šest mest G-MID obrata rojstva. Okrogle ušesne znamke so vezane na posamezen obrat in si jih mora vsak obrat pravočasno priskrbeti za svoje potrebe. Ušesna znamka se namesti na desni uhelj.

Biceljni trak (označitev bo možna po 20. aprilu 2023)

Biceljni trak mora biti rumene barve, na katerem mora biti natisnjena oznaka Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin »UVHVVR«, s črkami v velikosti najmanj 3 mm, in ID v velikosti najmanj 5 mm.

Naročanje ušesnih znamk

Izvajalec dejavnosti si mora zagotoviti ustrezno zalogo ušesnih znamk za označevanje drobnice. Zalogo znamk hrani na svojem obratu.

Izvajalec dejavnosti lahko ušesne znamke naroči:

 • sam neposredno v CRD preko spletne ali mobilne aplikacije Volos,
 • pri kmetijsko-gozdarskem zavodu ali pri pooblaščeni veterinarski organizaciji,
 • neposredno pri registriranem dobavitelju ušesnih znamk.
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Ponudbe registriranih dobaviteljev ušesnih znamk za drobnico

Centralni register drobnice (CRD)

CRD je računalniška podatkovna zbirka, ki jo vodi in upravlja UVHVVR v okviru nove spletne ali mobilne aplikacije Volos.

Izvajalec dejavnosti mora najpozneje v sedmih dneh po dogodku v CRD priglasiti:

 • označitev drobnice (registracija drobnice) - podatke o označitvi drobnice na svojem obratu,
 • premik drobnice - podatke o prejemu ovc in koz na svoj obrat ter podatke o oddaji ovc in koz s svojega obrata,
 • odjavo individualno označenih živali z obrata - pogin, zakol, krajo in izgubo.

Izvajalec dejavnosti lahko vse podatke za svoje gospodarstvo priglasi v CRD sam preko spletne ali mobilne aplikacije Volos, pri čemer stroškov ni.

Lahko pa podatke v CRD priglasi preko pooblaščenih organizacij:

 • registracijo drobnice lahko priglasi preko kmetijsko-gozdarskega zavoda ali pooblaščene veterinarske organizacije;
 • premik drobnice lahko priglasi preko pooblaščene veterinarske organizacije.

V obeh primerih se storitve identifikacije in registracije drobnice zaračuna v skladu z veljavnim cenikom.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Registracija drobnice

Vse individualno označene ovce in koze morajo biti registrirane v CRD najpozneje do 31. januarja 2023 z naslednjimi podatki:

 • identifikacijska številka živali,
 • mesec in leto rojstva,
 • datum označitve,
 • spol,
 • pasemski tip,
 • vrsto elektronskega identifikatorja ali tetoviranje.

Živali, ki so označene s SIŠ in so namenjene za prevoz neposredno v klavnico do starosti 12 mesecev, ni potrebno registrirati v CRD. Premik takih živali se lahko izvede samo v klavnico.

Premik drobnice

Premik drobnice je vsak premik ovc in koz med obrati, razen dnevne ali nekajdnevne paše na bližnjih pašnikih, če živali ne prihajajo v stik z živalmi iz drugih obratov. Premika se lahko le označene živali, ob premiku pa mora žival spremljati elektronski ali papirni spremni list za drobnico (e-SLD ali SLD).

Vsak premik priglasita v CRD dva izvajalca dejavnosti. Tisti, ki je žival oddal, priglasi predpisane podatke o odhodu živali z obrata, tisti, ki je žival prejel, priglasi predpisane podatke o prejemu živali na obrat.

Izvajalec dejavnosti mora vsak premik drobnice med obrati vpisati v RDO najkasneje v sedmih dneh od datuma premika.

Priglasitev premikov v CRD  - prehodno obdobje do 31. 1. 2023

Izvajalec dejavnosti lahko premike individualno označenih živali v CRD priglasi le v primeru, če so te predhodno v CRD registrirane.

V prehodnem obdobju do 31. 1. 2023 se lahko izjemoma, če živali ob vnosu odhoda še niso registrirane v CRD, registracija živali izvede ob vnosu odhoda, čeprav se je premik izvedel že pred registracijo.

Premik individualno označenih živali z elektronskim spremnim listom (e-SLD)

Izvajalec dejavnosti, ki živali oddaja, lahko premik odhod v CRD priglasi na dan dogodka (predno živali zapustijo obrat) oz. največ štiri dni pred predvidenim dogodkom. Ob priglasitvi odhoda se v aplikaciji izbere možnost e-SLD (številka e-SLD se določi avtomatsko). V tem primeru papirni spremni list ni potreben. Pri vnosu podatkov o odhodu individualno označenih živali mora izvajalec dejavnosti v CRD sporočiti naslednje podatke:

 • identifikacijsko številko živali,
 • datum odhoda,
 • G-MID namembnega gospodarstva,
 • mobilno številko izvajalca dejavnosti, ki živali prejema,
 • registrsko številko vozila,
 • registracijsko številko prevoznika.

Izvajalec dejavnosti, ki živali prejema, na mobilno telefonsko številko, ki jo je podal oddajatelju živali, prejme SMS sporočilo s številko elektronskega spremnega lista (e-SLD). Prejem živali mora nato v roku sedem dni priglasiti v CRD.

Premik individualno označenih živali s papirnim spremnim listom (SLD)

Postopek izdaje SLD se ne spreminja. Spremni list izpolnita in točnost vpisanih podatkov potrdita s podpisom oba izvajalca dejavnosti. Premike individualno označenih živali s SLD se lahko priglasi v CRD le v primeru, če so te predhodno registrirane v CRD.

Izvajalec dejavnosti, ki živali oddaja, mora poskrbeti, da ima pred oddajo živali na zalogi papirni izvod spremnega lista. Izvajalec dejavnosti prejme izvod »Odhod« (zelene barve) in izvod »Kopija za oddajatelja« (bele barve). Ob priglasitvi odhoda se v aplikaciji izbere možnost papirni SLD. Pri vnosu podatkov o odhodu individualno označenih živali mora izvajalec dejavnosti sporočiti naslednje podatke:

 • identifikacijska številka živali,
 • datum odhoda,
 • G-MID namembnega gospodarstva,
 • registrska številka vozila,
 • registracijska številka prevoznika.

Izvajalec dejavnosti, ki živali prejema, prejme originalni izvod »Spremni list za drobnico« (sive barve) in izvod »Prihod« (rdeče barve). Prejem živali mora nato v roku 7 dni priglasiti v CRD.

Premik jagnjet in kozličev označenih s skupinsko identifikacijsko številko (SIŠ) neposredno v klavnico do starosti 12 mesecev

Ob premiku jagnjet in kozličev, ki so označene s SIŠ in so namenjene za prevoz neposredno v klavnico do starosti 12 mesecev, se lahko izpolni e-SLD ali SLD. Teh živali ni potrebno predhodno registrirati v CRD, vendar se sporoči samo premik živali.

Izvajalec dejavnosti v CRD priglasi naslednje podatke o odhodu:

 • datum odhoda,
 • število živali,
 • oznaka SIŠ,
 • G-MID namembne klavnice.

Datum priglasitve 

Datum priglasitve je datum, ko izvajalec dejavnosti priglasi podatke v CRD. Če izvajalec dejavnosti podatke priglasi sam neposredno v CRD, se za datum priglasitve šteje datum vnosa podatkov v CRD.

Če izvajalec dejavnosti podatke priglasi preko pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum priglasitve šteje:

 • Pri oddaji ustreznega izvoda SLD osebno: datum, ko izvajalec dejavnosti osebno preda SLD pooblaščeni veterinarski organizaciji. Datum prejema SLD mora pooblaščena veterinarska organizacija vpisati na prejet izvod SLD. Ob osebni oddaji SLD mora pooblaščena veterinarska organizacija na izrecno zahtevo izvajalca dejavnosti izdati potrdilo o prejemu oz. prejem SLD potrditi v RDO v rubriko «Priglasitev v CRD«.
 • Pri oddaji ustreznega izvoda SLD po elektronski pošti na elektronski naslov pooblaščene veterinarske organizacije: datum, ko izvajalec dejavnosti pošlje elektronsko sporočilo pooblaščeni veterinarski organizaciji.
 • Pri oddaji ustreznega izvoda SLD po pošti: datum, ko pooblaščena veterinarska organizacija prejme pošto. Če je pošta dostavljena izven uradnega delovnika pooblaščene veterinarske organizacije, se za datum prejema šteje prvi naslednji delovni dan. Če izvajalec dejavnosti odda pošto priporočeno ali priporočeno s povratnico, se za datum priglasitve šteje datum oddaje na pošto, ki ga na kuverti zabeleži Pošta Slovenije.

Vrste premikov

Premiki med obrati, oddaja v rejo, oddaja v klavnico

Med te premike štejemo vsakršen premik drobnice med obrati, ne glede na namen nadaljnje reje živali (nakup, reja, oddaja v klavnico in podobno). Sem spadajo torej tudi premiki drobnice med obrati, ki so registrirana v okviru enega kmetijskega gospodarstva. Živali mora ob  premiku spremljati ustrezen e-SLD ali SLD.

Izvajalec dejavnosti mora premik priglasiti v CRD in vpisati v RDO.

Premiki na sejem/razstavo

Živali mora ob  premiku spremljati ustrezen e-SLD ali SLD. Izvajalec dejavnosti, ki živali oddaja na sejem/razstavo, v CRD priglasi odhod živali, predstavnik sejma pa v CRD priglasi prihod živali na sejem. Predstavnik sejma nato v CRD priglasi odhod živali  s sejma. izvajalec dejavnosti, ki žival prejme, pa v CRD  priglasi prihod živali na svoj obrat. Izvajalec dejavnosti mora podatke o premiku vpisati tudi v RDO.

Premiki na planino/skupni pašnik

Gre za premik drobnice na registrirano planino/skupni pašnik v poletnem času. 

Bistvene novosti so:

 • Premik drobnice na planino/skupni pašnik se z letom 2023 poroča z obrazcem Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino ali skupni pašnik in ne več s spremnim listom. 
 • Gospodarji planin/skupnih pašnikov obrazec Zapisnik o prigonu živali na pašo na planino/skupni pašnik najprej oddajo pooblaščeni veterinarski organizaciji v 7 dneh po prigonu oz. najpozneje 4 dni pred posredovanjem tega zapisnika Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.
 • Premikati se sme samo individualno označene živali, ki so registrirane v CRD.

Planine/skupni pašniki, ki ne uveljavljajo ukrepov kmetijske politike, so dolžne priglasiti premik najpozneje 7 dni po prigonu.

Odprema in izvoz

Gre za premike živali iz Republike Slovenije v države članice EU (odprema) in tretje države (izvoz). Živali mora ob premiku spremljati ustrezen SLD ali E-SLD. Izvajalec dejavnosti mora premik priglasiti v CRD in vpisati v RDO.

Prejem in uvoz

Gre za prihod živali v Republiko Slovenijo iz držav članic EU (prejem) in tretjih držav (uvoz). Živali mora spremljati dokumentacija države iz katere prihajajo. Ob prihodu živali izvajalec dejavnosti opravi registracijo živali v CRD (spremni list ni potreben). Izvajalec dejavnosti mora dogodek vpisati v RDO.

Odjava drobnice z obrata

Pogin

V primeru pogina se spremnega lista ne izdaja. Izvajalec dejavnosti dogodek vpiše v RDO. Če gre za pogin individualno označene živali, izvajalec dejavnosti dogodek priglasi tudi v CRD. Izvajalec dejavnosti poskrbi za odvoz kadavra.

Zakol za lastno domačo porabo

Gre za zakol živali na obratu izključno za lastno domačo porabo, zato se v tem primeru spremnega lista ne izdaja. Izvajalec dejavnosti dogodek vpiše v RDO. Če gre za zakol individualno označene živali, izvajalec dejavnosti dogodek priglasi tudi v CRD.

Kraja/izguba

V primeru kraje oz. izgube se spremnega lista ne izdaja. Izvajalec dejavnosti dogodek vpiše v RDO. Če gre za krajo/izgubo individualno označene živali, izvajalec dejavnosti dogodek priglasi tudi v CRD.

Spremni list za drobnico

Elektronski spremni list (e-SLD)

Če izvajalec dejavnosti poskrbi, da so ob premiku drobnice oziroma največ štiri dni pred premikom podatki o odhodu vpisani v CRD, se živali lahko premikajo z e-SLD (to se ustrezno označi v aplikaciji). V tem primeru ni potrebno izpolniti papirnega spremnega lista (SLD). Podatke o odhodu lahko priglasi izvajalec dejavnosti sam, če si pridobi dostop do nove spletne ali mobilne aplikacije Volos. Podatke o premiku z e-SLD lahko izvajalec dejavnosti sporoči tudi preko pooblaščene veterinarske organizacije, vendar najpozneje štiri dni pred premikom živali.

Papirni spremni list za drobnico (SLD)

Spremni list je sestavljen iz štirih delov:

 • izvirnik (sive barve),
 • kopija PRIHOD (rdeče barve),
 • kopija ODHOD (zelene barve),
 • kopja za oddajatelja (bele barve).
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Štirje izvodi papirnatega spremnega lista za drobnico

Papirni spremni list za drobnico

Spremni list izpolni izvajalec dejavnosti, ki žival oddaja. Na spremni list vpiše naslednje podatke:

 • število oddanih živali (število ovc oz. koz) ter posamezne ID živali, ki se premikajo,
 • podatke o oddajatelju (G-MID, ime, priimek in naslov obrata, s katerega se živali oddajajo. V primeru prejema ali uvoza se napiše državo iz katere žival prihaja),
 • podatke o prejemniku (G-MID, ime, priimek in naslov namembnega obrata; v primeru odpreme ali izvoza se vpiše namembno državo v katero žival potuje),
 • podatke o prevoznem sredstvu in prevozniku (naziv prevoznika, registrska številka prevoznega sredstva, registracijska številka prevoznika*),
 • datum oddaje in datum prejema živali,
 • podpis izvajalca dejavnosti, ki živali oddaja in izvajalca dejavnosti, ki živali prejema (prevoznika).

 __________________

 * Registracijska številka prevoznika se vpiše v primeru, ko mora prevoz opraviti prevoznik, ki je zavezanec za vpis v evidenc UVHVVR v skladu s predpisi, ki urejajo pogoje in način prevoza živali (ko bodo živali potovale na razdalji več kot 50 km). Če prevoz opravijo skrbniki živali sami z uporabo lastnih prevoznih sredstev in je razdalja krajša od 50 km, se vpiše »lastni prevoz« in registrsko številko prevoznega sredstva.

Izvajalec dejavnosti, ki živali oddaja, obdrži kopijo »odhod« in kopijo za oddajatelja

Izvajalec dejavnosti, ki živali prejema, prejme izvirnik spremnega lista in kopijo »prihod«.

Izvajalec dejavnosti, ki živali prejema hrani spremni list še najmanj tri leta po prejemu živali. Na zahtevo mora poslati kopijo dokumenta pristojnemu organu.

Naročanje papirnih SLD

Izvajalec dejavnosti lahko SLD naroči:

 • pri pooblaščeni veterinarski organizaciji,
 • pri UVHVVR.

Register drobnice na obratu (RDO)

Zaradi sprejema novega Pravilnika o identifikaciji in registraciji drobnice se je spremenil način vodenja Registra drobnice na gospodarstvu (RDG). Do sedaj znano in uveljavljeno zeleno knjigo RDG z letom 2023 zamenjuje Register drobnice na obratu (RDO). Uprava RDG v papirni obliki ne pošilja več.

POMEMBNO! 
V nadaljevanju so objavljene posamezne tabele za vodenje RDO in Navodila za vodenje RDO. Tabele si izvajalec dejavnosti natisne sam in vanje v skladu z navodili vpisuje podatke za drobnico. Natisnjene tabele označi z zaporedno številko strani. Ko zapolni vse vrstice, enostavno natisne novo tabelo. RDO mora biti ob vsakem času dosegljiv na obratu in na razpolago še najmanj tri leta po zadnji vpisani spremembi.

RDO vsebuje 4 tabele:
TABELA 1: PODATKI O OBRATU IN IZVAJALCU DEJAVNOSTI
TABELA 2: INDIVIDUALNO OZNAČENE OVCE/KOZE NA OBRATU
TABELA 3: SKUPINSKI ODHODI INDIVIDUALNO OZNAČENIH ŽIVALI (PL, PAS, SEJ, RAZ)
TABELA J4: JAGNJETA do starosti 9 mesecev oziroma
TABELA K4: KOZLIČI do starosti 9 mesecev

Vodenje tabel od 1 do 3:

 • Tabele od 1 do 3 vodijo v papirni (natisnjeni) obliki tisti izvajalci dejavnosti, ki niso aktivirali uporabniškega računa in pridobili dostopa do Centralnega registra drobnice (CRD).
 • Izvajalcem dejavnosti, ki so aktivirali uporabniški račun in dostopajo do CRD ter ažurno vodijo podatke v CRD v skladu s predpisi, tabel od 1 do 3 ni potrebno voditi v papirni obliki. To pomeni, da vodijo elektronski register drobnice na obratu (e-RDO). V primeru vodenja e-RDO mora biti ob izvajanju uradnega nadzora na zahtevo uradne osebe na voljo izpis v ustrezni obliki.

Vodenje tabel J4 oz. K4:

 • POMEMBNO! Tabeli J4 oz. K4 v papirni obliki vodijo vsi izvajalci dejavnosti.

Informacije za izvajalce dejavnosti, ki so vodili zeleno knjigo register drobnice na gospodarstvu (RDG)

Izvajalci dejavnosti, ki so pred popisom drobnice že vodili RDG, z vodenjem tega registra nadaljujejo do zapolnitve tabel. Po zapolnitvi pričnejo voditi nov RDO, ki je tako nadaljevanje prejšnjega RDG in vanj sproti vpisujejo vse dogodke v skladu z Navodili za vodenje RDO.

POMEMBNO! Izvajalci dejavnosti, ki vodijo podatke še v starem RDG, morajo od 1. 1. 2023 dalje dodatno voditi tabeli J4 oz. K4 v papirni obliki.

Informacije za izvajalce dejavnosti, ki pričenjajo z vodenjem registra drobnice na obratu (RDO) na novo

Izvajalci dejavnosti, ki so pričeli z gojenjem drobnice na novo, popišejo vse živali na obratu v nov RDO v skladu z Navodili za vodenje RDO.

Informacije za izvajalce dejavnosti oz. obrate, ki so aktivni člani Skupnega temeljnega rejskega programa (STRP) pri drobnici

Za obrate, ki ažurno vodijo dokumentacijo rejskega programa, velja, da lahko ta nadomesti Tabelo 2. Obvezno pa morajo dodatno voditi Tabelo 3 in Tabelo J4 oz. Tabelo K4. Postopek vodenja omenjenih tabel je opisan zgoraj.

Rok hrambe RDG in RDO

Vsi izvajalci dejavnosti morajo RDG in RDO hraniti še vsaj 3 leta po zadnjem vpisu.

Sofinanciranje storitev identifikacije in registracije drobnice

Sofinanciranje identifikacije in registracije drobnice, ki jih izvajajo pooblaščene organizacije, je določeno v sklepu ministra.

Cenik storitev je priloga sklepa o določitvi najvišjih cen storitev identifikacije in registracije živali, ki jih kot naloge javne službe opravljajo pooblaščene organizacije, in o določitvi deleža, ki ga plača uporabnik storitev.

Cenik storitev identifikacije in registracije živali

Izpis iz Centralnega registra drobnice

Izvajalci dejavnosti/rejci drobnice, ki nimajo aktivnega uporabniškega računa za dostop do CRD, so Izpis iz CRD prejeli po pošti. Izpis iz CRD vključuje seznam drobnice na obratu na dan 21. 2. 2023 in seznam premikov ter odjav za obdobje od 8. 11. 2022 do 21. 2. 2023.

Izvajalci dejavnosti/rejci drobnice, ki imajo aktiven uporabniški račun za dostop do CRD oz. so pooblaščeni za dostop do določenega obrata, so obvestilo glede izpisa prejeli po elektronski pošti.