Skoči do osrednje vsebine

V obdobju od novembra 2022 do konca januarja 2023 bodo potekale aktivnosti popisovanja in registracije odraslih ovc in koz. Vse individualno označene ovce ali koze morajo izvajalci dejavnosti, ki redijo drobnico, registrirati v Centralni register drobnice najpozneje do 31. 1. 2023.

V obdobju od novembra 2022 do konca januarja 2023 bodo potekale aktivnosti popisovanja in registracije odraslih ovc in koz. Vse individualno označene ovce ali koze mora izvajalec dejavnosti, ki goji drobnico (v nadaljevanju: izvajalci dejavnosti), registrirati v Centralni register drobnice (v nadaljevanju: CRD) najpozneje do 31. januarja 2023.

Vsak izvajalec dejavnosti lahko popis in registracijo na svojem obratu izvede sam z uporabo nove spletne oziroma mobilne aplikacije Volos. Če te možnosti ne izkoristi, lahko aktivnosti izvede izbrani izvajalec za izvedbo popisa. Vsem izvajalcem dejavnosti, ki bodo v letu 2023 uveljavljali ukrepe kmetijske politike zato priporočamo, da z aktivnostmi pričnejo že v novembru. Izvajalci dejavnosti, ki so bili na dan 26. oktobra 2022 vpisani v Evidenco imetnikov rejnih živali, so prejeli obvestilo o popisu in registraciji drobnice z natančnimi navodili o izvedbi popisa.

Popisovanje drobnice na terenu bo izbrani izvajalec izvajal še do 20. 2. 2023.

Navodila za izvedbo popisa drobnice

Za izvedbo popisa in registracijo izvajalec dejavnosti izbere enega izmed naslednjih načinov:

1. Popis in registracijo živali v CRD izvajalec dejavnosti v celoti izvede sam

Registracijo individualno označenih ovc in koz izvajalec dejavnosti opravi sam preko nove spletne oziroma mobilne aplikacije Volos. Če ima izvajalec dejavnosti več obratov (gospodarstev), opravi popis in registracijo za vsak obrat posebej.

Mobilno aplikacijo si izvajalec dejavnosti namesti v skladu z navodilom za namestitev mobilne aplikacije.

V obvestilu o popisu in registraciji drobnice je izvajalec dejavnosti prejel tudi kodo za aktivacijo uporabniškega računa. Uporabniški račun izvajalec dejavnosti aktivira v skladu z navodilom za aktivacijo uporabniškega računa.

2. Popis izvede izvajalec dejavnosti sam, registracijo živali pa zanj izvede izbrani izvajalec

Za namen popisa drobnice izvajalec dejavnosti izpolni obrazec za popis živali. Na obrazcu obvezno označi, da je popis izvedel sam in obrazec podpiše. Ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec izvajalec dejavnosti posreduje enemu izmed podizvajalcev izbranega izvajalca Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije (KGZS). Kontakti podizvajalcev, ki bodo izvajali registracijo drobnice. 

3. Popis in registracijo živali izvede izbrani izvajalec.

Eden izmed podizvajalcev izbranega izvajalca KGZS bo stopil v kontakt z izvajalcem dejavnosti, da se dogovorita za termin izvedbe popisa in registracije.

Zakaj je pomembno, da izvajalec dejavnosti pridobi dostop do aplikacije Volos za drobnico?

Ne glede na izbrani način popisa in registracije vsem izbranim izvajalcem svetujemo, da si uredijo aktivacijo uporabniškega računa in s tem pridobijo dostop do nove spletne oziroma mobilne aplikacije Volos. Pridobljen dostop izvajalcu dejavnosti namreč omogoča, da bo lahko sam na enostaven in priročen način priglasil podatke v CRD:

  • sproti registriral individualno označene živali,
  • priglasil premike,
  • izdal elektronski spremni list (e-SLD) in s tem nadomestil izdajo papirnega spremnega lista,
  • vpogledal v podatke za svoj obrat (gospodarstvo),
  • vodil register drobnice na obratu (gospodarstvu) v elektronski obliki (e-RDO) za individualno označene živali (vodenje evidenc za jagenjčke in kozličke ostaja nespremenjeno v papirni obliki),
  • naročal nove in dvojnike ušesnih znamk.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin