GOV.SI

Registracija za lesen pakirni material po ISPM-15

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Zavezanci za registracijo in postopek registracije za dodelavo lesenega pakirnega materiala (po ISPM 15)

Posebno obdelavo in označevanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 lahko v Sloveniji opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost registrirane pri Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (FITO-register).

Zahteve za registracijo:

  • zagotovitev odgovorne osebe, ki je ustrezno strokovno usposobljena;
  • podpis izjave o izpolnjevanju predpisanih obveznosti pri obdelavi in označevanju lesenega pakirnega materiala;
  • poročilo organa za potrjevanje o izpolnjevanju pogojev tehnične opremljenosti obrata in strokovne usposobljenosti odgovorne osebe.

Vloga za vpis v FITO register

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, Slovenija

ali na e-naslov:

gp.uvhvvr(at)gov.si

Vloga se vloži na predpisanih obrazcih in je prosta upravne takse.

Uprava kopijo popolne vloge posreduje organu za potrjevanje (Biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana), ki najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge začne s postopkom preverjanja izpolnjevanja predpisanih pogojev tehnične opremljenosti in usposobljenosti kadra.

Ko Uprava prejme poročilo organa za potrjevanje o izpolnjevanju predpisanih pogojev, izda odločbo o vpisu v FITO-register, s katero obrat prejme neponovljivo registrsko številko, ki je sestavni del uradne oznake (žiga) na lesenem pakirnem materialu, ter dovoljenje za uporabo te oznake.

Dokazila

Za registracijo je potrebno pridobiti poročilo organa za potrjevanje o izpolnjevanju predpisanih pogojev.

Stroški

Za vpis v FITO register se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Stroške uradne potrditve nosi obrat. Višina stroškov je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Druge informacije

Pri opravljanju dejavnosti in označevanju lesenega pakirnega materiala mora registrirani obrat preko svoje odgovorne osebe izpolnjevati vse predpisane obveznosti, še zlasti:

  • voditi natančne podatke oziroma zapise o postopkih posebne dodelave (obdelave, označevanja), umerjanju opreme in prometu z označenim lesenim pakirnim materialom ter te dokumente hraniti najmanj tri leta od njihove izdaje,
  • umerjati opremo v skladu z navodili proizvajalca najmanj vsake tri leta,
  • nemudoma obvestiti Upravo oziroma pristojnega inšpektorja o vseh nenavadnih pojavih in izbruhih škodljivih organizmov, simptomih ali drugih posebnosti na lesu ali lesenem pakirnem materialu,
  • prijaviti Upravi vse spremembe podatkov, ki se vodijo v registru, v roku 30 dni od njihovega nastanka, predvsem glede odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin, ter prijaviti organu za potrjevanje in Upravi vse spremembe glede tehničnih naprav in postopkov, vsebine uradne oznake, najmanj 14 dni pred nameravano spremembo,
  • omogočiti opravljanje pregledov lesa, lesenega pakirnega materiala, naprav, prostorov in listin pristojnemu inšpektorju ali uradni osebi organa za potrjevanje.

 

Glej tudi Lesen pakirni material