Skoči do osrednje vsebine

Dovoljenje za dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom v skladu z ISPM-15

Lesen pakirni material se na splošno veliko uporablja pri trgovanju z različnim blagom. Največkrat je narejen iz manjvrednega lesa, zato predstavlja veliko tveganje za vnos in širjenje rastlinam škodljivih organizmov.  Zato je bil na svetovnem nivoju (v okviru FAO – Mednarodne konvencije za varstvo rastlin) leta 2002 sprejet Mednarodni standard za fitosanitarne ukrepe št. 15 (ISPM – 15), ki določa ustrezne načine posebne obdelave, uradnega označevanja in popravljanja  lesenega pakirnega materiala z namenom zagotavljanja odsotnosti škodljivih organizmov. Zato se morajo obrati, ki obdelujejo, označujejo ali popravljajo lesen pakirni material v skladu s standardom, registrirati in pridobiti dovoljenje pristojnih organov za opravljanje naštetih dejavnosti.

Posebno obdelavo, označevanje in popravljanje lesenega pakirnega materiala v skladu s standardom ISPM-15 lahko v Sloveniji opravljajo fizične ali pravne osebe, ki so za to dejavnost pridobile dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Zahteve za pridobitev dovoljenja:

  • veljavna odločba o vpisu v FITO-register in dodeljena registrska številka;
  • imenovanje strokovne osebe, ki je ustrezno strokovno usposobljena;
  • podpis izjave o poznavanju navodil uprave glede obdelave, označevanja oziroma popravljanja lesenega pakirnega materiala ter zagotavljanja sledljivosti v skladu z mednarodnim standardom ISPM-15;
  • poročilo imenovanega preglednika o izpolnjevanju pogojev glede tehnične opremljenosti obrata, strokovne usposobljenosti imenovane osebe in zagotavljanja sledljivosti.

Vloga za pridobitev dovoljenja

Vloga se vloži na predpisanih obrazcih in je prosta upravne takse.

Uprava kopijo popolne vloge posreduje imenovanemu pregledniku, ki najkasneje v roku 30 dni od prejema vloge začne s postopkom preverjanja izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Ko Uprava prejme poročilo preglednika o izpolnjevanju predpisanih pogojev, izda dovoljenje za dejavnosti v skladu z ISPM-15. Z njim izvajalec poslovne dejavnosti pridobi tudi dovoljenje za uporabo svoje uradne oznake (žiga) na lesenem pakirnem materialu.

Imenovani preglednik:

  1. Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana (Oddelek za lesarstvo, Center za testiranje in certificiranje – CTC, Rožna dolina, Cesta VIII/34, 1000 Ljubljana), imenovan z odločbo številka U34304-9/2021-5 z dne 6.12.2021

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Dokazila

Za dovoljenje je potrebno pridobiti poročilo imenovanega preglednika o izpolnjevanju predpisanih pogojev.

Stroški

Za dovoljenje se upravna taksa po Zakonu o upravnih taksah ne plača.

Stroške preveritve pogojev nosi izvajalec poslovne dejavnosti. Višina stroškov je objavljena na spletni strani imenovanega preglednika.

Dodatne informacije

Pri opravljanju dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom v skladu z ISPM-15 mora izvajalec poslovne dejavnosti izpolnjevati vse predpisane obveznosti, še zlasti:

  • Voditi evidence glede obdelave, označevanja in prometa z lesom oziroma lesenim pakirnim materialom na način, da zagotavlja sledljivost;
  • Voditi evidence glede žigov in pooblaščenih oseb, ki imajo dostop do žigov;
  • Hraniti žige na način, ki onemogoča njihovo zlorabo;
  • Poskrbeti za redne tehnične preglede in umerjanje opreme na vsaki 2 leti.

Za pomoč pri opravljanju dejavnosti v zvezi z lesenim pakirnim materialom v skladu s standardom ISPM-15 so pripravljena Navodila za uporabo standarda ISPM-15 v Sloveniji:

Zakonodaja