Skoči do osrednje vsebine

Za varovanje ozemlja oziroma pridelave rastlin pred vnosom in širjenjem škodljivih organizmov, je vsaka država članica EU dolžna poskrbeti za opravljanje obveznih fitosanitarnih pregledov predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovem vstopu v EU in pri trgovanju znotraj EU. V ta namen se morajo imetniki predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov uradno registrirati pri pristojnem organu v svoji državi članici.

Pogoji za trgovanje z rastlinami znotraj EU

Zaradi načela prostega pretoka blaga znotraj EU so bili obvezni fitosanitarni pregledi na mejah med državami članicami odpravljeni, namesto njih pa se ti pregledi izvajajo na samih mestih pridelave, predelave in distribucije predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov.

Registracija

Poleg uvoznikov se morajo registrirati tudi pridelovalci, predelovalci in distributerji rastlin in rastlinskih proizvodov, s katerimi se lahko vnesejo ali širijo nevarni škodljivi organizmi.

Register pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov na podlagi predpisov o zdravju rastlin se imenuje FITO register.

 Vpis v FITO register je obvezen za naslednje imetnike rastlin in rastlinskih proizvodov:

 • pridelovalce, predelovalce in distributerje rastlin in rastlinskih proizvodov s Seznama V.A Direktive Sveta 2000/29/ES, če te rastline premeščajo (tržijo);
 • uvoznike s Seznama V.B Direktive Sveta 2000/29/ES;
 • imetnike določenih rastlin (npr. rododendron, aktinidija, palme,…), za katere je tako določeno s posebnimi predpisi Evropske unije zaradi določenih škodljivih organizmov (Odločbe oziroma Izvedbeni sklepi Evropske komisije o nujnih ukrepih);
 • zbirne in distribucijske centre jedilnega krompirja na območju pridelave, ki jedilni krompir pakirajo, perejo oziroma sortirajo.
Naziv Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izdajanje rastlinskih potnih listov (RPL)

Pri vstopu v EU mora določene rastline in rastlinske proizvode spremljati fitosanitarno spričevalo države izvoznice. Pri trgovanju znotraj EU pa fitosanitarno spričevalo nadomešča rastlinski potni list, ki spremlja pošiljke predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov pri njihovem premeščanju znotraj EU.

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za rastline in rastlinske proizvode s Seznama V.A  Direktive sveta 2000/29/ES ter za nekatere rastline in rastlinske proizvode izven teh seznamov, katerih nadzor je reguliran s posebnimi predpisi Evropske unije (Odločbe/Izvedbeni sklepi Evropske komisije o ukrepih).


Seznam V.A Direktive sveta 2000/29/ES je glede na fitosanitarno nevarnost razdeljen na zelo rizične in manj rizične rastline, in sicer:

 • če gre za pošiljke rastlin s Seznamov V.A.I/1 in V.A.II/1 (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke do končnega prejemnika;
 • če gre za pošiljke rastlin, s Seznamov V.A.I/2 in V.A.I/3 ter V.A.II/2 (za varovana območja), mora rastlinski potni list spremljati pošiljke le do tržnih pridelovalcev (pravne in fizične osebe, ki se profesionalno ukvarjajo s pridelavo rastlin in rastlinskih proizvodov).

Rastlinski potni list je uradna etiketa ali druga uradna oznaka, ki potrjuje, da rastline in rastlinski proizvodi, ki se premeščajo na ozemlju EU, izpolnjujejo predpisane zahteve zdravstvenega varstva rastlin, nadzornim organom pa omogoča sledljivost blaga. Zato morajo biti pred izdajo rastlinskega potnega lista opravljeni obvezni fitosanitarni pregledi.

Rastlinske potne liste izdajajo:

 • registrirani imetniki rastlin in rastlinskih proizvodov, če imajo za to dovoljenje Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
 • izvajalci javnih pooblastil iz 68. člena Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (npr. Kmetijski inštitut Slovenije in Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije kot organa za uradno potrjevanje rastlinskega semenskega materiala):
 • fitosanitarni inšpektorji ob vstopu v EU, za pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov iz tretjih držav, ki so namenjene v druge države članice EU.

Vsebina, vrste in oblike rastlinskih potnih listov ter obveznosti njihovih izdajateljev so predpisane s Pravilnikom o pogojih za registracijo pridelovalcev, predelovalcev, uvoznikov in distributerjev rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov in izdajanje rastlinskih potnih listov.

NOVA OBLIKA IN VSEBINA RASTLINSKIH POTNIH LISTOV (RPL)

Sedanji EU sistem rastlinskih potnih listov se bo v bližnji prihodnosti nekoliko spremenil v skladu z novim zakonodajnim paketom »Pametnejša pravila za bolj varno hrano«, ki zajema tudi prenovo sistema zdravja rastlin.

EU predpisa, ki narekujeta spremembe sistema RPL sta:

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (UL L št. 317, 23. november 2016) (sistem rastlinskih potnih listov zajemajo členi od 78 do 95, vsebina RPL pa je določena v Prilogi VII);
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13.12.2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem.

Obe uredbi se bosta začeli uporabljati 14.12.2019, ko bo potrebno tako izdajanje kot tudi vsebino in obliko RPL prilagoditi novi zakonodaji. Vsi RPL-ji, izdani do tega datuma po sedanjih predpisih, pa bodo veljavni še do  14. decembra 2023.

Pomembnejše novosti glede RPL so sledeče:

 • prenovljena vsebina ter poenotena oblika RPL, ki do sedaj ni bila predpisana; namen je večja prepoznavnost RPL na EU trgu;
 • obvezna namestitev RPL na vsako prodajno enoto (posamezno rastlino, snop, paket ali embalažo); RPL v obliki spremne listine ni več možna;
 • izdajanje RPL za vse rastline za saditev, razen semen (za ves sadilni material, ne samo za določene vrste rastlin) ter za določene vrste semena in določene rastlinske proizvode;
 • izdajanje RPL za vse komercialne namene - »business to business«; npr. do tržnih pridelovalcev, veleprodajnih centrov, maloprodajnih trgovin;
 • v maloprodaji oz. za končne neprofesionalne kupce opremljenost rastlin z RPL-ji ne bo več potrebna, razen določenih izjem (izjeme so predvidene za varovana območja in za internetno prodajo ter za določene bolj rizične vrste rastlin).

Dodatno obrazložitev s primeri novih modelov RPL najdete v zloženki Primeri RPL.

Naziv Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Usposabljanje

Registrirani imetniki rastlin in rastlinskih proizvodov morajo biti strokovno usposobljeni ali zagotoviti strokovno usposobljeno odgovorno osebo za izvajanje predpisanih obveznosti, še zlasti v zvezi z letno prijavo pridelave in  fitosanitarnimi pregledi.

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin organiziramo usposabljanje za imetnike dovoljenj za izdajanje rastlinskih potnih listov oziroma za njihove odgovorne osebe za zdravstveno varstvo rastlin. Osnovno usposabljanje obsega dvodnevni tečaj in pisno preverjanje znanja. Preden kandidat pristopi k pisnemu preverjanju, se mora udeležiti tečaja. Obnovitveni tečaj obsega enodnevno izobraževanje brez preverjanja znanja.

Stroške usposabljanja nosi prijavitelj. V ceno strokovnega usposabljanja je vključen zlasti strošek gradiva, potrdilo ter preverjanje znanja  v prvih treh izpitnih rokih po zaključenem usposabljanju.

Podrobneje programe, vsebino in način usposabljanj določa Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja zdravstvenega varstva rastlin.

Naziv Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Fitosanitarni pregledi

Pri registriranih imetnikih se opravljajo redni fitosanitarni pregledi z namenom preverjanja izpolnjevanja obveznosti registriranih imetnikov in zdravstvenega stanja rastlin in rastlinskih proizvodov v skladu s predpisi.

Fitosanitarni pregled vključuje pregled:

 • listin,
 • istovetnosti in
 • zdravstveni pregled rastlin in rastlinskih proizvodov.

Fitosanitarni pregled se opravi pri vseh registriranih imetnikih predvsem na mestih pridelave oz. distribucije, v sodelovanju z imetnikom oziroma njegovo odgovorno osebo za zdravstveno varstvo rastlin. Fitosanitarni pregled se opravi najmanj enkrat letno (razen za pridelovalce jedilnega krompirja – enkrat v treh letih)  oziroma za tiste, ki izdajajo rastlinske potne liste tako pogosto kot sledi:

 • pridelava semen in semenskega materiala: dvakrat letno v času vegetacije;
 • pridelava sadilnega materiala večletnih rastlin v sadjarstvu, vinogradništvu, hmeljarstvu in gozdarstvu ter večletnih okrasnih rastlin: dvakrat letno v času vegetacije;
 • pridelava sadilnega materiala vrtnin in enoletnih okrasnih rastlin, vključno z okrasnimi čebulicami in gomolji: enkrat v pridelovalnem ciklusu.

Za fitosanitarni pregled se plača pristojbina, ki je odvisna od vrste in količine rastlin in od tega, ali imetnik izdaja rastlinske potne liste ali ne.

Višina pristojbine je določena s Pravilnikom o pristojbinah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Pridelovalec pred nameravanim sajenjem vloži letno prijavo pridelave.

Naziv Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Dodatne informacije

Zakonodaja EU

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, spremembi uredb (EU) št. 228/2013, (EU) št. 652/2014 in (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 69/464/EGS, 74/647/EGS, 93/85/EGS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES in 2007/33/ES (UL L št. 317, 23. november 2016). Uredba se začne uporabljati 14. decembra 2019.
 • Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/2313 z dne 13. decembra 2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem (UL L 331, 14. december 2017, se začne uporabljati 14. decembra 2019)
Iskalnik