Skoči do osrednje vsebine

Premiki (trgovanje) nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Evropske unije (EU) ter njihov vnos na varovana območja in njihovi premiki po teh območjih so dovoljeni le, če so opremljeni z rastlinskim potnim listom, ki potrjuje skladnost s fitosanitarnimi zahtevami in ukrepi, določenimi z EU zakonodajo.

Pogoji za trgovanje

Zaradi načela prostega pretoka blaga znotraj EU se pregledi za potrjevanje izpolnjevanja predpisanih pogojev za predpisane vrste rastlin in rastlinskih proizvodov, ki jih pri trgovanju mora spremljati rastlinski potni list, izvajajo na samih mestih njihove pridelave, predelave in distribucije. Preglede izvajajo izvajalci poslovne dejavnosti sami, pod nadzorom pristojnega inšpektorja.

Registracija

Pridelovalci, predelovalci in distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov se morajo vpisati v register izvajalcev poslovnih dejavnosti (FITO-register) pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se za komercialne premike do drugih izvajalcev dejavnosti znotraj EU zahteva rastlinski potni in posledično registracija pridelovalcev, predelovalcev in distributerjev, so določeni v Prilogi XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU (Uredbe).

V Prilogi XIII so vse vrste rastlin za saditev (sadilni material v obliki sadik, potaknjencev, vlončenih rastlin, čebulic, gomoljev, korenik, cepičev, podlag ter drugega razmnoževalnega materiala) ter določene vrste semen, rastlin in rastlinskih proizvodov (les oreha, oreškarja in platane).

Registracija ni predpisana za tiste pridelovalce, predelovalce in distributerje, ki rastline in rastlinske proizvode dobavljajo izključno in neposredno končnim neprofesionalnim uporabnikom (vrtičkarjem, končnim kupcem v maloprodaji), kar pa ne velja za internetno in poštno prodajo.

Postopke registracije in dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov v Sloveniji podrobneje določa Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izdajanje rastlinskih potnih listov

Pri trgovanju znotraj EU rastlinski potni list (RPL) spremlja predpisane vrste rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Priloge XIII Uredbe.

Pridelovalci, predelovalci in distributerji, ki premikajo (tržijo) določene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Priloge XIII Uredbe, za katere se za komercialne premike do drugih poslovnih subjektov znotraj EU zahtevajo rastlinski potni listi, se morajo najprej registrirati in nato pridobiti še dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov pri pristojnem organu. V Sloveniji je pristojni organ UVHVVR. Pooblaščeni izvajalci dejavnosti so pri izdaji rastlinskih potnih listov pod rednim nadzorom pristojnega inšpektorja (fitosanitarnega ali gozdarskega).

Izjemoma lahko RPL izdaja tudi pristojni organ.

Rastlinski potni list je uradna etiketa, ki spremlja pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov pri premikih po ozemlju EU oziroma po varovanih območjih EU in potrjuje skladnost z vsemi zahtevami iz 83., 85. in 86. člena Uredbe 2016/2031/EU.

Bistvene zahteve za rastlinski potni list za premike po ozemlju Slovenije in med državami članicami EU

85. člen Uredbe 2031/2016/EU določa, da se RPL izda za premike po ozemlju EU za rastlino, rastlinski proizvod ali drug predmet, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

 •  je prost karantenskih škodljivih organizmov (Priloga II Uredbe in predpisi Evropske Komisije o nujnih ukrepih) in izpolnjuje v zvezi z njimi predpisane posebne zahteve (Priloga VIII Uredbe in predpisi Evropske Komisije o nujnih ukrepih);

 • izpolnjuje predpisane tolerance za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme (Priloga IV Uredbe in so bili zanj izvedeni predpisani ukrepi med pridelavo (Priloga V Uredbe);

 • je skladen z nacionalnimi ukrepi, ki jih je UVHVVR sprejela za izkoreninjenje karantenskih škodljivih organizmov ali škodljivih organizmov, ki začasno izpolnjujejo merila za uvrstitev med karantenske škodljive organizme za EU.

Več informacij najdete na:

Bistvene zahteve za rastlinski potni list za vnos na varovano območje in premike po njem

86. člen Uredbe 2031/2016/EU določa, da se rastlinski potni list izda za premike za vnos rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta na varovano območje ali njegove premike po njem, če izpolnjuje vse zahteve iz 85. člena in poleg tega še naslednje zahteve:

 • je prost zadevnih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje (Priloga III Uredbe); in
 • izpolnjuje posebne zahteve za vnos v varovano območje (Priloga X Uredbe).
Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Preverjanje znanja s področja zdravja rastlin

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Oblika, vsebina in nameščanje rastlinskih potnih listov

EU predpisi, ki določajo sistem RPL in se uporabljajo od 14. decembra 2019 so:

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporablja neposredno (sistem rastlinskih potnih listov zajemajo členi od 78 do 95, vsebina RPL pa je določena v Prilogi VII);
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13.12.2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju EU in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem;
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena

RPL, ki so bili izdani po 14. decembru 2019, morajo izpolnjevati vse na novo predpisane pogoje. Vsi RPL, izdani do tega datuma po takratnih predpisih, pa so veljavni še do 14. decembra 2023.

Pomembnejše vsebine glede RPL so sledeče:

 • natančno določena vsebina ter enotna oblika RPL, ki služi večji prepoznavnosti RPL na EU trgu;
 • obvezna namestitev RPL na vsako prodajno enoto rastlin ali rastlinskih proizvodov (snop, paket ali embalažo: primeri: paleta, voziček, kontejner);
 • izdajanje RPL za vse rastline za saditev, razen semen (za vse vrste sadilnega in razmnoževalnega materiala) ter za določene vrste semena in določene rastlinske proizvode (les oreha, oreška in platane);
 • izdajanje RPL za vse komercialne namene (med poslovnimi subjekti); primeri: do tržnih pridelovalcev, veleprodajnih centrov, maloprodajnih trgovin;
 • v maloprodaji oziroma za končne neprofesionalne kupce opremljenost rastlin z RPL-ji ni predpisana, razen določenih izjem za varovana območja ter za internetno prodajo.
 • maloprodajna trgovina je kot prejemnik rastlin z rastlinskim potnim listom dolžna zagotoviti sledljivost do dobavitelja v skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU.

Vsebina, vrste in oblike rastlinskih potnih listov so predpisane s Prilogo VII Uredbe 2016/2031/EU in Uredbo (EU) 2017/2313.

Dodatno obrazložitev s primeri novih modelov RPL najdete v zgibanki Vsebina in oblika rastlinskega potnega lista (RPL).

Pregledi pooblaščenega izvajalca dejavnosti in uradni nadzor

Zdravstveno stanje določenih rastlin in rastlinskih proizvodov, ki predstavljajo tveganje za širjenje nadzorovanih škodljivih organizmov v EU, preverjajo pooblaščeni izvajalci dejavnosti (pridelovalci, predelovalci in distributerji) sami, pod rednim nadzorom pristojnih inšpektorjev. Pregledi se opravijo na mestih pridelave, predelave ali distribucije, pred izdajo rastlinskih potnih listov.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti se lahko pregledajo posamično ali pa se pregledajo njihovi reprezentativni vzorci. Pooblaščeni izvajalec dejavnosti opravi pregled vsaj z vizualnim pregledom, ob ustreznem času in ob upoštevanju tveganj, povezanih z njim. Pregled se opravi v prostorih in na zemljiščih, kjer poteka pridelava ali predelava.

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti identificira in spremlja točke postopka pridelave ter točke v zvezi s premiki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so kritične glede skladnosti s predpisanimi zahtevami o odsotnosti karantenskih škodljivih organizmov, o navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah za saditev pod predpisanim pragom, posebnimi zahtevami in ukrepi. Te zahteve so predpisane v prilogah Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072.

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti vsaj tri leta vodi evidenco o identifikaciji in spremljanju navedenih točk.

Pristojni organ najmanj enkrat letno opravi uradne preglede ter – če je ustrezno – vzorčenje in testiranje, da preveri, če pooblaščeni izvajalci dejavnosti izpolnjujejo predpisane zahteve.

Letna prijava pridelave

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti, ki opravlja dejavnost pridelave, vsako leto najpozneje do 30. aprila prijavi pristojnemu inšpektorju ali pooblaščenemu organu za uradno potrjevanje lokacijo in obseg pridelave za posamezne družine, rodove ali vrste rastlin ter tipe blaga rastlin za saditev, vključno s semenom.

Z letno prijavo pridelave se pristojne organe pravočasno seznani z vrsto, obsegom in lokacijo pridelave pri posameznem pridelovalcu, z namenom načrtovanja najprimernejšega časa za pregled s strani inšpektorja oziroma pooblaščenega preglednika.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Sledljivost

V skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU je vsak izvajalec poslovne dejavnosti dolžan voditi evidence, ki omogočajo sledljivost blaga v tržni verigi od dobavitelja do vsakega poslovnega kupca oziroma tržnega prejemnika rastlin (na primer tržnega pridelovalca sadja, lesa, maloprodajne trgovine ali distributerja).

Sisteme in postopke vodenja evidenc je potrebno vzpostaviti na način, da zagotavljajo sledljivost pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, in sicer:

 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira dobavitelja;
 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prodanih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira prejemnika.

Pooblaščeni izvajalci dejavnosti so dolžni voditi tudi evidence o izdanih RPL, ki vsebujejo naslednje podatke:

 • kadar je ustrezno, o izvajalcu poslovne dejavnosti, ki je dobavil zadevno prodajno enoto;
 • o izvajalcu poslovne dejavnosti, ki mu je bila dobavljena zadevna prodajna enota; in 
 • ustrezne informacije v zvezi z rastlinskim potnim listom; to so podatki navedeni na rastlinskem potnem listu, ki sledijo črkam na rastlinskem potnem listu:
  • A (botanično ime vrste ali rodu rastline),
  • B (izdajatelja RPL oziroma dobavitelja rastlin),
  • C („oznaka za sledljivost“, če je predpisana; pomeni črkovno, številčno ali alfanumerično oznako, ki zaradi sledljivosti opredeljuje pošiljko, partijo ali prodajno enoto, vključno z oznakami, povezanimi s partijo, serijo, datumom proizvodnje ali dokumenti izvajalca poslovne dejavnosti),
  • D (poreklo). 

Evidenco se lahko zagotovi na različne načine: hranjen RPL, kopija RPL, fotografija. Najlažje pa je, da so ustrezni podatki navedeni na dobavnici ali računu. To ne pomeni, da ima dobavnica ali račun obliko in vsebino RPL, ampak da so nekje navedeni podatki o: botaničnem imenu, izdajatelju RPL ali dobavitelju rastlin, oznaki za sledljivost (če je predpisana) in poreklu. To so podatki, ki jih dobavnica ali račun največkrat tudi vsebuje (z izjemo porekla).

V skladu s 70. členom Uredbe 2016/2031/EU morajo imeti izvajalci poslovnih dejavnosti vzpostavljene tudi sisteme in postopke, ki omogočajo sledljivost premikov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po svojih prostorih in med njimi. Na ta način lahko zagotovijo sledljivost o prejetih in dobavljenih rastlinah. 

Zgoraj navedene evidence je treba voditi najmanj 3 leta od prejema, prodaje oziroma premika rastlin in rastlinskih proizvodov.

Obveznost vodenja evidenc velja za vse izvajalce poslovnih dejavnosti, tudi neregistrirane, ki prejmejo rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete z RPL (maloprodajne trgovine, tržni pridelovalci sadja, zelenjave, lesa in podobno). Sledljivost je predpisana zato, da se v primeru okužbe rastline z boleznijo ali škodljivcem lahko identificira izvor okužbe, torej sledenje do pridelovalca.

Dodatne informacije

Zakonodaja