Skoči do osrednje vsebine

Premiki (trgovanje) nekaterih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju EU ter njihov vnos na varovana območja in njihovi premiki po teh območjih so dovoljeni le, če so opremljeni z rastlinskim potnim listom, ki potrjuje skladnost z zahtevami in ukrepi, določenimi z EU zakonodajo.

Pogoji za trgovanje

Zaradi načela prostega pretoka blaga znotraj EU se pregledi za potrjevanje izpolnjevanja predpisanih pogojev s strani izvajalcev poslovnih dejavnosti (pridelovalca, predelovalca ali distributerja) in nadzor pristojnega inšpektorja izvajajo na samih mestih pridelave, predelave in distribucije predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov, ki jih pri trgovanju mora spremljati rastlinski potni list.

Registracija

Pridelovalci, predelovalci in distributerji predpisanih vrst rastlin in rastlinskih proizvodov se morajo vpisati v register izvajalcev poslovnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: FITO-register) pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Seznami rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za katere se za komercialne premike do drugih izvajalcev dejavnosti znotraj EU zahteva rastlinski potni in posledično registracija pridelovalcev, predelovalcev in distributerjev, so določeni v Prilogi XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, kjer se lahko tudi preveri ali ste zavezanci za registracijo.

V prilogi XIII so VSE vrste rastlin za saditev (sadilni material v obliki sadik, potaknjencev, vlončenih rastlin, čebulic, gomoljev, korenik, cepičev, podlag ter drugega razmnoževalnega materiala) ter določenih vrst semen in določenih rastlin in rastlinskih proizvodov (les oreha, oreškarja in platane).

Registracija ni predpisana za tiste pridelovalce, predelovalce in distributerje, ki rastline in rastlinske proizvode dobavljajo izključno in neposredno končnim neprofesionalnim uporabnikom (vrtičkarjem, končnim kupcem v maloprodaji), kar pa ne velja za internetno in poštno prodajo.

Postopke registracije in dovoljenja za izdajanje rastlinskih potnih listov v Sloveniji podrobneje določa Uredba o izvajanju uredb (EU) o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (Uradni list RS, št. 78/19).

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Izdajanje rastlinskih potnih listov (RPL)

Pri trgovanju znotraj EU rastlinski potni list spremlja predpisane vrste rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov.

Rastlinski potni listi se obvezno izdajajo za rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Priloge XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU.

Pridelovalci, predelovalci in distributerji, ki premikajo (tržijo) določene rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Priloge XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU, za katere se bodo za komercialne premike do drugih poslovnih subjektov znotraj EU zahtevali rastlinski potni listi, morajo pridobiti dovoljenje za izdajanje rastlinskih potnih listov.

Pooblaščeni izvajalci dejavnosti izdajajo rastlinske potne liste z dovoljenjem pristojnega organa za zdravje rastlin, ki je v Sloveniji Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in so zato  pod nadzorom pristojnega inšpektorja. Za izdajanje rastlinskih potnih listov se morajo pridelovalci, predelovalci in distributerji vpisati v FITO - register in pridobiti dovoljenje za njihovo izdajanje pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

Izjemoma lahko RPL izdaja tudi pristojni organ.

Rastlinski potni list je uradna etiketa za premike rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po ozemlju Unije oziroma po varovanih območjih EU in potrjuje skladnost z vsemi zahtevami iz 83., 85. in 86. člena Uredbe 2016/2031/EU.

Bistvene zahteve za rastlinski potni list za premike po ozemlju Slovenije in med državami članicami Unije

 1. člen Uredbe 2031/2016/EU določa, da se rastlinski potni list izda za premike po ozemlju Unije za rastlino, rastlinski proizvod ali drug predmet, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

(a) je prost karantenskih škodljivih organizmov (Priloga II Uredbe 2019/2072/EU in predpisi Evropske Komisije o nujnih ukrepih) in izpolnjuje v zvezi z njimi predpisane posebne zahteve (Priloga VIII Uredbe 2019/2072/EU in predpisi Evropske Komisije o nujnih ukrepih);

(b) izpolnjuje predpisane tolerance za nadzorovane nekarantenske škodljive organizme (Priloga IV Uredbe 2019/2072/EU in so bili izvedeni predpisani ukrepi med pridelavo (Priloga V Uredbe 2019/2072/EU).

(d)  je skladen z nacionalnimi ukrepi, ki jih je Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sprejela za izkoreninjenje karantenskih škodljivih organizmov ali škodljivih organizmov, ki začasno izpolnjujejo merila za uvrstitev med karantenske škodljive organizme za Unijo – ukrepi za preprečevanje vnosa in širjenja viroidnih zakrnelosti hmelja

Več informacij najdete tukaj:

Bistvene zahteve za rastlinski potni list za vnos na varovano območje in premike po njem

 1. člen Uredbe 2031/2016/EU določa, da se rastlinski potni list izda za premike za vnos rastline, rastlinskega proizvoda ali drugega predmeta na varovano območje ali njegove premike po njem, če izpolnjuje vse zahteve iz člena 85 in poleg tega še naslednje zahteve:

(a) je prost zadevnih karantenskih škodljivih organizmov za varovano območje (Priloga III Uredbe 2019/2072/EU); in

(b) izpolnjuje posebne zahteve za vnos v varovano območje (Priloga X Uredbe 2019/2072/EU).

V delu Slovenije imamo varovano območje za hrušev ožig.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Preverjanje znanja s področja zdravja rastlin

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Nova oblika, vsebina in nameščanje rastlinskih potnih listov (RPL)

Sedanji EU sistem rastlinskih potnih listov (RPL) se je nekoliko spremenil v skladu z novim zakonodajnim paketom »Pametnejša pravila za bolj varno hrano«, ki zajema tudi prenovo sistema zdravja rastlin.

EU predpisi, ki določajo spremembe sistema RPL in se uporabljajo od 14. decembra 2019 so:

 • Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (UL L št. 317), ki se uporablja neposredno (sistem rastlinskih potnih listov zajemajo členi od 78 do 95, vsebina RPL pa je določena v Prilogi VII);
 • Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2017/2313 z dne 13.12.2017 o določitvi specifikacij o obliki rastlinskega potnega lista za premike po ozemlju Unije in rastlinskega potnega lista za vnos na varovano območje in premike po njem;
 • Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/827 z dne 13. marca 2019 o merilih, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci poslovnih dejavnosti, da izpolnijo pogoje iz člena 89(1)(a) Uredbe (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, in postopkih za zagotovitev, da so navedena merila izpolnjena

RPL, ki so izdani po 14. decembru 2019 morajo izpolnjevati novo predpisane pogoje. Vsi rastlinski potni listi, izdani do tega datuma po sedanjih predpisih, pa bodo veljavni še do  14. decembra 2023.

Pomembnejše novosti glede RPL so sledeče:

 • prenovljena vsebina ter poenotena oblika RPL, ki do sedaj ni bila predpisana; namen je večja prepoznavnost RPL na EU trgu;
 • obvezna namestitev RPL na vsako prodajno enoto rastlin ali rastlinskih proizvodov (snop, paket ali embalažo: npr. paleta, voziček, kontejner);
 • izdajanje RPL za vse rastline za saditev, razen semen (za ves sadilni material, tudi lončnice in ne samo za določene vrste rastlin) ter za določene vrste semena in določene rastlinske proizvode (les oreha, oreška in platane);
 • izdajanje RPL za vse komercialne namene - »med poslovnimi subjekti«; npr. do tržnih pridelovalcev, veleprodajnih centrov, maloprodajnih trgovin;
 • v maloprodaji oz. za končne neprofesionalne kupce opremljenost rastlin z RPL-ji ni več predpisana, razen določenih izjem za varovana območja (v Sloveniji za hrušev ožig) ter za internetno prodajo.
 • maloprodajna trgovina je kot prejemnik rastlin z rastlinskim potnim listom, v skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU, dolžna zagotoviti sledljivost do dobavitelja.

Vsebina, vrste in oblike rastlinskih potnih listov so predpisane s Prilogo VII Uredbe 2016/2031/EU (link) in Izvedbeno Uredba Komisije (EU) 2017/2313 (link).

Dodatno obrazložitev s primeri novih modelov RPL najdete v zgibanki Primeri rastlinskega potnega lista (RPL).

Pregledi pooblaščenega izvajalca dejavnosti in uradni nadzor

Zdravstveno stanje določenih rastlin in rastlinskih proizvodov, ki predstavljajo tveganje za širjenje nadzorovanih škodljivih organizmov v EU, preverjajo pooblaščeni izvajalci dejavnosti (pridelovalci, predelovalci in distributerji) na mestih pridelave, predelave ali distribucije, pred izdajo rastlinskih potnih listov, pod nadzorom pristojnih inšpektorjev.

Rastline, rastlinski proizvodi in drugi predmeti se lahko pregledajo posamično ali pa se pregledajo njihovi reprezentativni vzorci. Pooblaščeni izvajalec dejavnosti opravi pregled vsaj z vizualnim pregledom, ob ustreznem času in ob upoštevanju tveganj, povezanih z njim. Pregled se opravi v prostorih in na zemljiščih kjer poteka pridelava ali predelava.

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti identificira in spremlja točke postopka pridelave ter točke v zvezi s premiki rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, ki so kritične glede skladnosti s predpisanimi zahtevami o odsotnosti karantenskih škodljivih organizmov, o navzočnosti nadzorovanih nekarantenskih škodljivih organizmov na rastlinah za saditev pod predpisanim pragom, posebnimi zahtevami in ukrepi. Te zahteve so predpisane v prilogah Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/2072.

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti vsaj tri leta vodi evidenco o identifikaciji in spremljanju navedenih točk.

Pristojni organ najmanj enkrat letno opravi uradne preglede ter – če je ustrezno – vzorčenje in testiranje, da preveri, če pooblaščeni izvajalci dejavnosti izpolnjujejo predpisane zahteve.

Letna prijava pridelave

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti, ki opravlja dejavnost pridelave, vsako leto najpozneje do 30. aprila prijavi pristojnemu inšpektorju ali izvajalcu javnih pooblastil za uradno potrjevanje  lokacijo in obseg pridelave za posamezne družine, rodove ali vrste rastlin ter tipe blaga rastlin za saditev, vključno s semenom.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Sledljivost

V skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU je predpisano vodenje evidenc, ki omogočajo sledljivost do dobavitelja oziroma tržnega prejemnika rastlin (na primer tržnega pridelovalca sadja, lesa, maloprodajne trgovine ali distributerja) in o izdanih rastlinskih potnih listih.

Sisteme in postopke vodenja evidenc je potrebno vzpostaviti na način, da zagotavljajo sledljivost pošiljk rastlin in rastlinskih proizvodov, in sicer:

 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira dobavitelja;
 • vodenje evidence, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prodanih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira prejemnika;
 • izvajalec dejavnosti zaradi zagotavljanja sledljivosti v skladu s prvo ali drugo alinejo zagotovi, da v zvezi z izdanim rastlinskim potnim listom vodi evidenco z naslednjimi informacijami: 

(a) kadar je ustrezno, izvajalcu poslovne dejavnosti, ki je dobavil zadevno prodajno enoto;

(b) izvajalcem poslovne dejavnosti, ki mu je bila dobavljena zadevna prodajna enota; in 

(c) ustreznimi informacijami v zvezi z rastlinskim potnim listom.

To so podatki navedeni na rastlinskem potnem listu, ki sledijo črkam na rastlinskem potnem listu:

 • A (botanično ime vrste ali rodu rastline),
 • B (izdajatelja RPL oziroma dobavitelja rastlin),
 • C če je predpisana „oznaka za sledljivost“ (pomeni črkovno, številčno ali alfanumerično oznako, ki zaradi sledljivosti opredeljuje pošiljko, partijo ali prodajno enoto, vključno z oznakami, povezanimi s partijo, serijo, datumom proizvodnje ali dokumenti izvajalca poslovne dejavnosti) in
 • D (poreklo). 

Evidenco se lahko zagotovi na različne načine: hranjen RPL, kopija RPL, fotografija. Najlažje pa je, da so ustrezni podatki navedeni na dobavnici ali računu. To ne pomeni, da ima dobavnica ali račun obliko in vsebino RPL, ampak da so nekje navedeni podatki o: botaničnem imenu, izdajatelju RPL /dobavitelju rastlin, oznaki za sledljivost (če je predpisana) in poreklu. To so podatki, ki jih dobavnica ali račun največkrat vsebuje (mogoče ne porekla).

V skladu s 70. členom Uredbe 2016/2031/EU morajo imeti izvajalci poslovnih dejavnosti vzpostavljene tudi sisteme in postopke, ki omogočajo sledljivost premikov rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov po svojih prostorih in med njimi. Na ta način lahko zagotovijo sledljivost o prejetih in dobavljenih rastlinah. 

Zgoraj navedene evidence je treba voditi najmanj 3 leta od prejema, prodaje oziroma premika rastlin in rastlinskih proizvodov.

Obveznost vodenja evidenc velja za vse izvajalce poslovnih dejavnosti, tudi neregistrirane, ki prejmejo rastline, rastlinske proizvode in nadzorovane predmete z RPL (maloprodajne trgovine, tržni pridelovalci sadja, zelenjave, lesa ipd). Hranjenje etiket kot rastlinskih potnih listov ni več predpisano. Sledljivost je predpisana zato, da se v primeru okužbe rastline z boleznijo ali škodljivcem lahko identificira izvor okužbe, torej do pridelovalca.

Seznam XI in seznam XIII izvedbene uredbe

Dodatne informacije

Pogosta vprašanja in odgovori

REGISTRACIJA

Ali se mora maloprodajna trgovina vpisati v FITO register?

Odgovor: Ne.

Ali je predpisana registracija za maloprodajno vrtnarijo, ki ima spletno prodajo?

Odgovor: DA

Ali se morajo pridelovalci in distributerji naslednjih rastlin registrirati:

 • Božična drevesca (brez korenin)

Odgovor: NE

 • Bale s travno rušo in zemljo

Odgovor: DA

 • Korenine radiča za siljenje

Odgovor: DA, razen če je namenjen za prehrano  

 • Posajena zelišča v lončkih

Odgovor: NE, če so namenjena izključno za prehrano in ne za nadaljnje gojenje ali presajanje, kar potrjuje, da so na prodajnih policah z vrtninami

 • Povoščene čebulice okrasnih rastlin            

Odgovor: NE, ker nimajo korenin

Kaj se šteje za prodajo na daljavo:

 • Spletna trgovina

Odgovor: DA

 • Tel/fax/e-mail

Odgovor: DA

 • Katalog-naročilo po pošti

Odgovor: DA

Ali se mora registrirati pridelovalec sadik vrtnin in zelnatih okrasnih rastlin, ki prodaja na svojem mestu pridelave končnim kupcem, ki se ne ukvarjajo s tržno pridelavo?

Odgovor: NE

Ali se mora registrirati žaga, ki prodaja les iglavcev v Sloveniji in drugje v EU?

Odgovor: NE, ker se les iglavcev ne uvršča v Prilogo XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU.

Ali se mora registrirati žaga, ki je izvoznik lesa iglavcev v tretje države (nečlanice EU)?

Odgovor: DA, ker je v skladu z Uredbo 2016/2031/EU predpisana registracija vsh izvoznikov.

Ali se mora registrirati žaga, ki prodaja les oreha, oreška ali platane?

Odgovor: DA, ker se navedeni les  uvršča v Prilogo XIII Izvedbene Uredbe 2019/2072/EU in je za premike v EU predpisan RPL.

Ali se mora registrirati podjetje za urejanje vrtov?

Odgovor: NE, ker prodaja rastline za saditev končnim kupcem, ki se tržno ne ukvarjajo s temi rastlinami.

RASTLINSKI POTNI LIST (RPL)

Ali mora maloprodajna trgovina prejeti rastline vijolic, trobentic, božičnih zvezd in drugih okrasnih rastlin rastlinske potne liste?

Odgovor: Da. RPL mora spremljati VSE posajene rastline do maloprodajne trgovine in mora biti nameščen na vsako prodajno enoto rastlin ali rastlinskih proizvodov (posamezno rastlino, snop, paket ali embalažo: npr. paleta, voziček, kontejner). V prodajnih prostorih maloprodajne trgovine ni nujno viden potrošnikom.

V trgovskem centru prodajajo različne okrasne rastline, kot so: orhideje, božične zvezde, krizanteme, mačehe, resje, kaktuse. Ali mora biti vsaka posamezna rastlina opremljena z rastlinskim potnim listom ali so lahko na celotno dobavo ob eni dostavi zapisani podatki na enem dokumentu? Ali mora maloprodajna trgovina hraniti kakršen dokument (rastlinski potni list) s strani dobavitelja o dobavljenih rastlinah?

Odgovor: orhideje, božične zvezde, krizanteme, mačehe, resje, kaktuse do maloprodajne trgovine spremljati rastlinski potni list. Od 14. decembra 2019 mora VSE rastline za saditev mora spremljati rastlinski potni list do maloprodajne trgovine. Ni pa predpisano, da je rastlinski potni list nameščen na posamezne rastline v trgovini, čeprav to omogoča najlažjo sledljivost do izvora v primeru ugotovljene navzočnosti bolezni ali škodljivca rastlin.

Pooblaščeni izvajalec dejavnosti (dobavitelj) namesti rastlinski potni list na prodajno enoto rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih zadevnih predmetov, preden se premikajo po ozemlju Unije. Kadar se take rastline, rastlinski proizvodi ali drugi predmeti premikajo v paketu, snopu ali embalaži (npr. paleta, voziček, kontejner), se rastlinski potni list namesti na navedeni paket, snop ali embalažo.

Maloprodajna trgovina je kot prejemnik rastlin z rastlinskim potnim listom, v skladu z 69. členom Uredbe 2016/2031/EU, dolžna zagotoviti sledljivost do dobavitelja:

 • voditi  evidenco, ki omogoča, da se za vsako prodajno enoto prejetih rastlin, rastlinskih proizvodov ali drugih predmetov identificira dobavitelja.

Ali mora živo solato in zelišča, namenjena za prehrano ljudi spremljati RPL do maloprodajne trgovine?

Odgovor: Od 14. decembra 2019 se uporablja nova Uredba (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin (UL L št. 317). Ta uredba v 79. členu predpisuje, da se rastlinski potni listi zahtevajo za premike rastlin za saditev po ozemlju Unije.

V skladu s 4. točko 2. člena te uredbe „rastline za saditev« pomenijo rastline, ki naj bi ostale posajene, bodo posajene ali bodo presajene. Rastline s koreninami v lončkih, kot so na primer solata, peteršilj, bazilika, ki so namenjene izključno za prehrano končnih uporabnikov, ne bodo ostale posajene in ne bodo presajene za nadaljnje gojenje, ampak so namenjene prehrani ljudi. Zato se ne štejejo kot rastline za saditev v skladu z navedeno definicijo.

Komisija je z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/2072 v Prilogi XIII podrobneje določila seznam tistih rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, za premike katerih se po ozemlju Unije zahteva rastlinski potni list. Med temi rastlinami ni navedene solate, peteršilja, bazilike kot vrtnine ali zelišča.

Iz zgoraj navedenega sledi, da se za rastline s koreninami v lončkih, kot so na primer solata, peteršilj, bazilika, ki so namenjene izključno za prehrano končnih uporabnikov in so na prodajnih policah z ostalimi vrtninami, ne zahtevajo rastlinski potni listi.

Ali je predpisan RPL za premike do:

 • Podjetij za urejanje vrtov in parkov, ki rastline posadijo drugim

Odgovor: DA

 • Parkov, ki posadijo rastline (Mozirski gaj, Arboretum, občinski parki, drevoredi, pokopališča, hoteli in druge nepremičnine, …. 

Odgovor: NE

 • Od mesta pridelave rastlin tržnice

Odgovor: NE

Ali sta na eni prodajni enoti lahko 2 RPL-ja?

Odgovor: NE

Ali je na enem RPL lahko navedenih tri ali več botaničnih imen?

Odgovor: DA, vendar če so rastline razpoznavne po homogenosti sestave, poreklu in drugih ustreznih elementih.

Kdaj je potrebno izdati nov RPL:

Odgovor:

 • Kadar se prejete potaknjence ukorenini in proda vzgojene sadike, ker je lahko prišlo do spremembe zdravstvenega stanja
 • Kadar se prejete sadike presadi v večje lonce in proda naprej, ker je lahko prišlo do spremembe zdravstvenega stanja
 • Kadar se prejete sadike v loncih po več tednih proda naprej, ker je lahko prišlo do spremembe zdravstvenega stanja

Po uvozu iz tretjih držav mora rastline, rastlinske proizvode in druge predmete iz Priloge XIII in XIV spremljati RPL od mejne vstopne točke v EU na mesto skladiščenja/prve destinacije. Kdo izda rastlinski potni list?

Odgovor: RPL na vstopni točki v EU izda fitosanitarni inšpektor ali pooblaščeni izvajalec dejavnosti. Fitosanitarni inšpektor lahko do destinacije v Sloveniji namesto RPL uporabi overjeno kopijo fitosanitarnega spričevala.