Skoči do osrednje vsebine

Zdrave rastline so pomembne za pridelavo kmetijskih rastlin in ohranjanje zdravja gozdov, naravnih in zasajenih območij, naravnih ekosistemov in biotske raznovrstnosti. Zato izvajamo različne dejavnosti s ciljem zagotavljanja varstva rastlin pred boleznimi in škodljivci na kmetijskih, javnih in zasebnih površinah ter gozdovih. Skupaj s pooblaščenimi strokovnimi institucijami in laboratoriji izvajamo stalno spremljanje zdravstvenega stanja rastlin na ozemlju Slovenije, s ciljem zgodnjega odkrivanja bolezni in škodljivcev. Zagotavljamo izvajanje različnih preventivnih ukrepov za preprečevanje vnosa rastlinskih bolezni in škodljivcev in v primeru njihovega pojava ukrepe za preprečevanje širjenja in zatiranje v Sloveniji in v Evropski uniji.

Spremembe podnebja, človekov vpliv na okolje, spremenjeni ekosistemi in zmanjšana biotska raznovrstnost povzročajo nastajanje novih območij, kjer škodljivci lahko preživijo. Bolezni in škodljivci rastlin se na nova območja širijo tudi kot posledica velike rasti mednarodne trgovine in množičnih potovanj, ki so se v zadnjem desetletju potrojila. Zelo nevarnim škodljivim organizmom rastlin pravimo karantenski škodljivi organizmi rastlin, ki so praviloma tujerodne vrste in v novem okolju, kjer še niso navzoče, lahko povzročijo veliko škodo za gospodarstvo, družbo in okolje. Zgodnje odkrivanje njihove navzočnosti in novih potencialno nevarnih bolezni in škodljivcev rastlin je nujno za hitro in učinkovito ukrepanje in takojšnje izkoreninjenje v primeru njihovega pojava ali izbruha. V Evropski uniji so že prisotni nekateri karantenski škodljivi organizmi, ki jih pri nas še nismo našli, bi pa lahko kmalu ogrozili zdravje rastlin tudi v naših gozdovih, parkih in na kmetijskih površinah.

Nekaterih bolezni in škodljivcev rastlin ne moremo več izkoreniniti. Eden izmed pomembnih načinov za obvladovanje takih škodljivih organizmov je spremljanje, opazovanje in napovedovanje pojava določenih bolezni in škodljivcev rastlin v kmetijstvu, na podlagi meteoroloških, biotičnih in drugih podatkov. Tako prognozo bolezni in škodljivcev rastlin izvajajo strokovnjaki javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki ugotavljajo stopnjo ogroženosti nasadov in posevkov ter o tem opozarjajo pridelovalce oziroma imetnike rastlin preko prognostičnih obvestil. Za pravilno določitev bolezni ali škodljivca imamo v Sloveniji številne strokovnjake, ki v uradnih laboratorijih, z modernimi analitskimi metodami, izvajajo laboratorijske preiskave.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano skupaj z Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter pooblaščenimi organizacijami že vrsto let preverja zdravje rastlin v Sloveniji, nadzira premeščanje in uvoz rastlin in rastlinskega materiala ter ob najdbi sprejme ukrepe za izkoreninjenje ali zadrževanje nevarnih bolezni in škodljivcev.

Zakonodaja