Skoči do osrednje vsebine

Vloga za izdajo dovoljenja za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Dovoljenje za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Distributerji, ki se ukvarjajo s prometom s FFS, morajo izpolnjevati predpisane pogoje in imeti dovoljenje Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin za promet s FFS na debelo oziroma na drobno. 

Pogoji za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) na debelo

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na debelo, morajo:

  • imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri drugi državi članici Evropske unije in
  • izpolnjevati predpisane zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS. 

Prostor mora biti zgrajen iz kemično in fizikalno odpornih in inertnih materialov. Poleg skladiščnega prostora za FFS mora biti ločen skladiščni prostor za odpadna FFS. Prostor mora imeti garderobo in sanitarije s tekočo hladno in toplo vodo ter naravno ali prisilno zračenje. Varovan biti mora na način, da je preprečen dostop nepooblaščenim osebam (podrobneje  v spodaj navedenem pravilniku). 

Pogoji za opravljanje prometa s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) na drobno

Distributerji, ki opravljajo promet s FFS na drobno, morajo:

  • imeti sedež ali naslov v Republiki Sloveniji ali v kateri drugi državi članici Evropske unije, 
  • zaposliti za nedoločen čas najmanj enega prodajalca FFS, ki ima končano najmanj srednjo poklicno izobrazbo kmetijske smeri in ima  veljavno Izkaznico za prodajalca FFS,
  • zaposliti ali skleniti pogodbo s za najmanj 6 ur na teden s svetovalcem za FFS, ki ima končano najmanj višjo strokovno izobrazbo kmetijstva - rastlinske smeri in ima izkaznico svetovalca za FFS, 
  • izpolnjevati predpisane zahteve glede prostorov in opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS:  prostori, zgrajeni iz odpornih in inertnih materialov, garderoba, sanitarije s tekočo hladno in toplo vodo, prezračevanje, osvetlitev, temperatura in zračna vlaga primerna za skladiščenje FFS, delovni prostor za svetovalca, prostor za odpadna FFS; oprema: police, vitrine, osebna varovalna oprema (podrobneje v spodaj navedenem pravilniku).

Pogoji za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS) v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom

Promet s FFS, dovoljenih za nepoklicno rabo, se lahko izvaja tudi v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, če so vpisane v register distributerjev.  Upravi distributer pošlje vlogo za vpis, ki mora vsebovati osnovne podatke o prodajalni (osebno ime ali firmo, naslov ali sedež, lokacija, davčna številka, vrsta dejavnosti). Dodatni dokumenti in plačilo upravne takse se ne zahtevajo. Uprava izda potrdilo o vpisu v register distributerjev. 

Vpis v register distributerjev fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Distributer, ki želi opravljati promet s FFS na debelo ali na drobno v specializiranih prodajalnah s FFS, pošlje podpisano vlogo na obrazcu skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in o plačilu upravne takse v vrednosti 22,60 EUR na naslov Uprave. Uprava izda dovoljenje za opravljanje prometa s FFS na debelo oziroma na drobno in distributerja vpiše v register. 

Distributer, ki bo opravljal promet s FFS, dovoljenih za nepoklicno rabo, v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom, pošlje vlogo na obrazcu za vpis v register na naslov Uprave. Uprava ob izdaji potrdila distributerja vpiše v register. 

Spremembe v registru distributerjev fitofarmacevtskih sredstev (FFS)

Distirbuter mora v 15. dneh od dneva nastanka spremembe Upravi sporočiti vsako spremembo podatkov, ki bi utegnila vplivati na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja (lokacija, naslov, prodajalec FFS ali svetovalec za FFS). Vložiti je treba vlogo za spremembo in ji priložiti dokazila o navedeni spremembi. 

Če gre za spremembo prodajalca FFS ali svetovalca za FFS distributer vloži vlogo za spremembo podatkov v registru in ji priloži dokazila o navedeni spremembi (pogodbo o zaposlitvi in potrdilo o izobrazbi). Podpisano vlogo pošlje na naslov Uprave. Uprava sprembe vpiše v register distributerjev. 

V primeru spremembe lokacije opravljanja prometa s FFS na debelo ali drobno v specializiranih prodajalnah je treba k vlogi priložiti izjavo o izpolnjevanju pogojev glede prostorov, opreme ter načina skladiščenja in shranjevanja FFS. Podpisano vlogo distributer pošlje skupaj z dokumenti in potrdilom o plačilu upravne takse v vrednosti 22,60 EUR na naslov Uprave. Uprava izda novo odločbo. 

V primeru prenehanja opravljanja prometa s FFS na debelo ali drobno v specializiranih prodajalnah, mora distributer vložiti vlogo na obrazcu za izbris iz registra distributerjev, za katero plača upravno takso v vrednosti 22,60 EUR. Uprava izda odločbo o prenehanju dovoljenja za opravljanje prometa s FFS. Pred izdajo odločbe je distributer dolžan oddati Upravi podatke o prometu s FFS. 

V primeru spremebe lokacije ali prenehanja opravljanja prometa s FFS, dovoljenimi za nepoklicno rabo, v drugih prodajalnah z izključno neživilskim blagom mora distributer pisno obvestiti Upravo o spremembi ali prenehanju prodaje, ki vnese spremembo v register ali izbriše distributerja iz registra distributerjev. Plačilo upravne takse se ne zahteva. 

Podatki o prometu s fitofarmacevtskimi sredstvi (FFS)

Distributerji (razen tistih, ki opravljajo promet v prodajalnah z izključno neživilskim blagom) morajo voditi in hraniti podatke o prometu s FFS ločeno za prodajo na debelo in na drobno ter za vsako lokacijo posebej. Podatke morajo posredovati Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vsako leto najkasneje do 31. marca za preteklo leto. Podatke posredujejo v elektronski obliki po navodilih Uprave. V ta namen morajo distributerji pooblastiti odgovorno osebo za posredovanje teh podatkov. Uprava na podlagi vloge pooblaščeni osebi dodeli geslo za vstop v spletno aplikacijo za oddajo podatkov o prometu s FFS.

Obrazec pooblastila

Podatke o prometu s FFS odgovorne osebe oddajo preko spletne aplikacije.