Skoči do osrednje vsebine

Fitosanitarna spričevala za izvoz v države izven Evropske unije

Fitosanitarno spričevalo je potrdilo o zdravstvenem stanju pošiljke rastlin in rastlinskih proizvodov, ki ga izda pristojni organ za zdravstveno varstvo rastlin, praviloma v državi porekla in spremlja pošiljko, ki se izvaža ali ponovno izvaža.

Fitosanitarno spričevalo se izda na zahtevo države uvoznice in potrjuje izpolnjevanje predpisanih zahtev glede zdravstvene ustreznosti pošiljke rastlin in rastlinskih proizvodov. Zato je pred izdajo fitosanitarnega spričevala potreben pregled fitosanitarnega inšpektorja, s katerim preveri in potrdi izpolnjevanje teh zahtev.

Prijava za izdajo fitosanitarnega spričevala

Izvoznik mora prijavo za izdajo fitosanitarnega spričevala za izvoz in ponovni izvoz (reeksport) v države izven Evropske unije vložiti najmanj dva delovna dneva pred nakladanjem pošiljke. Izvoznik prijavo vloži pisno s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko.

Informacije o pošiljkah iz drugih držav članic EU:

V primeru izvoza pošiljk, ki po poreklu niso iz Republike Slovenije, temveč iz druge države članice EU, mora izvoznik vlogi priložiti še informacije pristojnega organa zadevne države članice EU, in sicer na izpolnjenem obrazcu pred-izvoznega spričevala za izmenjavo fitosanitarnih informacij znotraj Evropske unije.

Predložitev listin

Za izdajo fitosanitarnega spričevalo izvoznik poda  pisno vlogo s predložitvijo vseh listin, ki spremljajo pošiljko, in mora vsebovati naslednje podatke:

  • Ime, naslov oz. sedež podjetja izvoznika in prejemnika pošiljke,
  • vrsta in številka prevoznega sredstva,
  • vrsta rastlin, število in opis pakiranj in količina blaga,
  • vstopno mesto države uvoznice,
  • kraj in čas nakladanja ter
  • postopek dezinfekcije oz. dezinsekcije, če je bil opravljen.

Za pošiljke pri ponovnem izvozu je potrebno predložiti tudi:

  • podatke o kraju in državi porekla,
  • fitosanitarno spričevalo, ki je spremljalo pošiljko ob uvozu,
  • podatke o kraju in načinu skladiščenja pošiljke, morebitnem prepakiranju, dodelavi in podobno.

Vlogo izvoznik predloži fitosanitarnemu inšpektorju na krajevno pristojnem Območnem uradu Uprave RS za varno hrano, veterino in varstvo rastlin. Pristojnost se določa glede na sedež izvoznika oz. lokacijo , kjer se pošiljka za pregled nahaja.

Fitosanitarni inšpektor pred izdajo fitosanitarnega spričevala opravi uradni pregled pošiljke na mestu nakladanja ali izjemoma na izstopnem mestu. Če fitosanitarni inšpektor pri pregledu pošiljke ugotovi, da pošiljka ustreza fitosanitarnim zahtevam države uvoznice, izda fitosanitarno spričevalo.

Naslov za pošiljanje

Obrazci

Zakonodaja