Skoči do osrednje vsebine

Registracija in odobritev proizvodnje akvakulture

Registracija proizvodnje akvakulture

Vsak objekt akvakulture in komercialni ribnik mora biti registriran in vpisan v Centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov (CRA).

Registracija poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja centralni register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov.

Nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture je dolžan izpolniti enotni obrazec za vpis v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov in ga poslati na naslov:

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Služba za identifikacijo in registracijo ter informacijske sisteme
Dunajska 22, 1000 Ljubljana.

Na podlagi vpisa dodeli sistem proizvodnji akvakulture identifikacijsko številko (G-MID).

Odobritev proizvodnje akvakulture

Pravilnik, ki ureja akvakulture, v 5. členu določa, da mora biti vsaka proizvodnja akvakulture odobrena. Izjeme, ki se lahko samo registrirajo so:

  • proizvodnja akvakulture, kjer živali niso namenjene dajanju na trg,
  • športno komercialni ribniki,
  • proizvodnja akvakulture, ki daje živali iz akvakulture na trg izključno za prehrano ljudi in to manjše količine (do 3.000 kg) neposredno končnemu potrošniku;

Postopek odobritve akvakulture

Nosilec dejavnosti proizvodnje akvakulture je dolžan najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti vložiti vlogo na pristojni Območni urad Uprave (OU Uprave).

Vloga se vloži na obrazcu, ki je kot Priloga 1 sestavni del pravilnika, ki ureja akvakulture (spodaj).

Komisija, ki jo imenuje direktor OU Uprave, opravi pregled proizvodnje akvakulture. Če proizvodnja akvakulture izpolnjuje predpisane zahteve, izda direktor OU Uprave nosilcu dejavnosti odločbo o odobritvi.

Zahteve, ki morajo biti izpolnjene za odobritev proizvodnje akvakulture:

  • ustrezno vodene evidence o vseh premikih živali in proizvodov iz akvakulture, o vseh poginih znotraj proizvodnih enot, rezultatih sheme pregledov; zagotovljena mora biti sledljivost od mesta izvora do namembnega kraja,
  • upoštevanje dobre higienske prakse (redno čiščenje, razkuževanje, namestitev razkuževalnih barier, ločevanje čistih in nečistih poti, skrb za dobro počutje živali iz akvakulture, zagotavljanje veterinarske oskrbe, itd.),
  • shema pregledov glede zdravja živali iz akvakulture, ki je pripravljena na podlagi ocene tveganja za posamezno proizvodnjo akvakulture.

Seznam odobrenih obratov akvakulture je objavljen na spletni strani Uprave.