Skoči do osrednje vsebine

Registracija živilskega obrata

Registracija živilskega obrata

Kot nosilec živilske dejavnosti morate najpozneje 15 dni pred začetkom izvajanja dejavnosti oddati vlogo za registracijo obrata.

To storite na dva načina:

1. V primeru dejavnosti, ki ne sodijo med primarno pridelavo kamor sodi pridelava rastlin oziroma reja živali namenjenih za proizvodnjo živil, lahko storite tako, da izpolnite obrazec za registracijo obrata in spremembo podatkov.

2. V primeru dejavnosti, ki sodijo v področje primarne proizvodnje pa izpolnite enega ali več od naslednjih obrazcev:

Ribiški proizvodi in školjke:

- Obrazec za vpis v register objektov akvakulture in komercialnih ribnikov

Med in čebelji pridelki vključno z njihovo predelavo na čebelarstvu:

- Obrazec za vpis čebelnjaka v Register čebelnjakov

Surovo mleko, jajca, zakol majhnih količin perutnine in kuncev na mestu izvora:

- Obrazec za stalež živali po vrstah in kategorijah rejnih živali

(navodila za izpolnjevanje)

Pridelava primarnih živil rastlinskega izvora:

- Vloga za registracijo obrata na področju primarne pridelave živil rastlinskega izvora in registracijo obrata na področju primarne pridelave krme* ter spremembo podatkov o dejavnosti(h) obrata

(*) Vloga omogoča tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot primarne pridelave krme. V kolikor nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave živil opravlja tudi dejavnost primarne pridelave krme, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju krme.

POMEMBNO!

V želji, da bi zmanjšali administrativne ovire, se štejejo kot registrirani vsi nosilci živilske dejavnosti, ki so:

- vpisani v evidence rejnih živali v skladu s predpisi, ki urejajo evidence rejnih živali,

- vpisani v centralni register akvakulture v skladu s predpisi, ki urejajo centralni register akvakulture,

 -vpisani v register čebelnjakov v skladu s predpisi, ki urejajo register čebelnjakov, ali

- oddali zbirno vlogo v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo ukrepov kmetijske politike za področje pridelave kmetijskih rastlin

in je na podlagi podatkov zbranih iz naštetih evidenc, registrov oziroma zbirne vloge razvidno, da svoje kmetijske pridelke in/ali živali dajejo na trg za javno potrošnjo.