Skoči do osrednje vsebine

Vrtnarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave, okrasnih rastlin, zelišč in gob. Za slovensko tržno vrtnarsko pridelavo so značilne majhne obdelovalne površine na posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki pa so intenzivno obdelane, ter velika odvisnost pridelave od vremenskih razmer.

Pridelava zelenjave v številkah

Pridelava zelenjadnic je v obdobju 2009–2020 k skupni vrednosti kmetijske proizvodnje prispevala od 3,8 % do 9,5 %, k vrednosti rastlinske pridelave pa od 7,1 % do 16,8 %. Leta 2021 so imele zelenjadnice v skupni vrednosti kmetijske proizvodnje 9,7 %, v vrednosti rastlinske pridelave pa 17,2 %, kar je največ do sedaj. V letu 2021 so kmetijska gospodarstva zelenjadnice  pridelovala na 6.223 ha površin oziroma na 3.487 ha za prodajo. Skupaj so pridelala 114.957 ton zelenjadnic.

Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva je zelenjadnice za prodajo leta 2019:

 • pridelovalo 1.584 kmetijskih gospodarstev na 2.826 ha osnovnih površinah oziroma 3.488 ha pridelovalnih površin,
 • posamezno kmetijsko gospodarstvo pridelovalo na 1,78 ha osnovnih površin,
 • večina kmetijskih gospodarstev (96 % vseh tržnih površin) pridelovala na prostem.

V Sloveniji se povečujejo površine z zelenjavo, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave. Leta 2019 je bilo v kontrolo ekološke pridelave vključenih 327 ha zelenjadnic, v kontrolo integrirane pridelave pa 513 ha zelenjadnic.

Stopnja samooskrbe z zelenjavo je precej nizka (v letu 2021 44 % za vso zelenjavo in 59 % za svežo zelenjavo), vendar v zadnjih letih narašča.

Na stopnjo samooskrbe z zelenjavo imata v posameznem letu največji vpliv:

 • pridelek zelenjadnic, ki je v velikem obsegu odvisen od vremenskih dejavnikov;
 • zunanjetrgovinska bilanca (Leta 2021 je bilo uvoženih 177.000 ton zelenjave, od tega 52 % ali skoraj 92.000 ton sveže. Izvoz zelenjave se je v primerjavi z letom 2020 povečal za 22 %, kar je posledica večjega izvoza predelanih proizvodov (+71 %).)

  Več informacij: Poročila o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva

  Javna služba v vrtnarstvu

  Z uredbo o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17), ki pokriva tako zelenjadnice kot zelišča, je strokovno delo podprto v okviru Javne službe v vrtnarstvu.

  Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v vrtnarstvu z nalogami, opredeljenimi v Programu za obdobje 2018–2024, prispeva k uresničevanju strateških usmeritev razvoja na tem področju.

  Kmetijski inštitut Slovenije je bil dne 28. decembra 2017 imenovan za izvajalca Javne službe v vrtnarstvu. V okviru javne službe v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2024 Kmetijski inštitut Slovenije opravlja tudi nalogo strokovno tehnične koordinacije za vrtnarstvo.

  Pri izvajanju strokovnih nalog s področja vrtnarstva, sodelujejo tudi:

  • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani;
  • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije;
  • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
  • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota;
  • Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola.

  V Programu Javne službe v vrtnarstvu so za obdobje 2018–2024 opredeljene naslednje strokovne naloge:

  • selekcija zelišč;
  • žlahtnjenje zelenjadnic;
  • introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
  • introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
  • tehnologije pridelave zelenjadnic;
  • tehnologije pridelave zelišč;
  • strokovno-tehnična koordinacija v vrtnarstvu.

  Več o Javni službi v vrtnarstvu

  Ocena stroškov pridelave zelenjadnic

  Oceno stroškov pridelave zelenjadnic (modelno kalkulacijo) pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije v okviru strokovne naloge "Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji".

  Letne modelne kalkulacije za posamezne zelenjadnice upoštevajo:

  • vhodne tehnološke parametre, ki jih je pripravila Strokovna skupina za vrtnarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
  • enotno metodologijo, ki jo je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije.

  Pridelava zelišč

  Pridelava zelišč v Sloveniji narašča, vendar ostaja skupna površina majhna. Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva leta 2019 je zelišča za prodajo pridelovalo 363 kmetijskih gospodarstev na 150 ha površin.

  V letu 2022 se je pričel ciljno raziskovalni projekt (CRP) na temo: Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji. Partnerstvo sestavljajo tri inštitucije z obsežnim znanjem in kompetencami na področju pridelave in konzumacije zelišč: vodilni Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije, UNM Fakulteta za zdravstvene vede in UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije.

   Ciljni raziskovalni program Možnosti razvoja zeliščarstva v Sloveniji (V4-2207)

  Pridelava okrasnih rastlin

  Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva leta 2019 je okrasne rastline in rezano cvetje v Sloveniji za prodajo pridelovalo 255 kmetijskih gospodarstev na 124 ha površin.

  Organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in skupine proizvajalcev za skupno trženje

  Steber skupne kmetijske politike v sektorju svežega sadja in zelenjave v EU so organizacije proizvajalcev, ki:

  • so pravne osebe ali del pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje za priznanje;
  • jih pridelovalci sadja oziroma zelenjave ustanovijo na lastno pobudo z namenom načrtovanja pridelave, koncentracije ponudbe, prodaje, optimizacije stroškov pridelave ter priprave svežega sadja in zelenjave za trg;
  • združujejo vsaj 10 pridelovalcev sadja oziroma zelenjave, katerih vrednost skupne proizvodnje sadja in zelenjave znaša vsaj 500.000 evrov.

  Pridelovalci sadja in zelenjave,  zelišč ali okrasnih rastlin se lahko na lastno pobudo povezujejo tudi v skupine proizvajalcev za skupno trženje:

  • ki so pravne osebe ali jasno organizacijsko opredeljeni deli pravnih oseb, registriranih v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje za priznanj;
  • katerih cilj je prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje zahtevam trga s skupnim trženjem blaga.

  Skupino proizvajalcev za skupno trženje v sektorju:

  • zelišča ali okrasne rastline ustanovi vsaj pet pridelovalcev zelišč ali okrasnih rastlin, ki zelišča ali okrasne rastline pridelujejo na vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin;
  • sadje in zelenjava ustanovi vsaj sedem pridelovalcev sadja oziroma zelenjave, ki sadje oziroma zelenjavo pridelujejo na vsaj 20 ha primerljivih kmetijskih površin.

  Minimalni pogoji in obveznosti pridelovalcev zelenjave in zelišč

  Pridelovalci zelenjave in zelišč, ki imajo v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč ali tržijo zelenjavo in zelišča, morajo kmetijska gospodarstva vpisati v register kmetijskih gospodarstev.

  Pridelovalci zelenjave in zelišč, ki so nosilci živilske dejavnosti in opravljajo dejavnost "primarna proizvodnja živil", morajo zagotoviti registracijo živilskega obrata. Registracija živilskega obrata ni potrebna za obrate na področju primarne pridelave zelenjave in zelišč, ki dajejo na trg majhne količine.

  Vloga za registracijo živilskega obrata

  Naziv storitve Institucija
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin