Skoči do osrednje vsebine

Vrtnarstvo je kmetijska panoga, ki se ukvarja s pridelavo zelenjave, okrasnih rastlin, zelišč in gob. Za slovensko tržno vrtnarsko pridelavo so značilne majhne obdelovalne površine na posamezno kmetijsko gospodarstvo, ki pa so intenzivno obdelane, ter velika odvisnost pridelave od vremenskih razmer.

Pridelava zelenjave v številkah

Leta 2018 so zelenjadnice v vrednosti po osnovnih cenah predstavljale 6 % kmetijske proizvodnje in 12 % rastlinske pridelave. Kmetijska gospodarstva so zelenjadnice za prodajo in lastno porabo pridelovala na 4299 ha osnovnih površin oziroma 5251 ha pridelovalnih površin. Skupaj so pridelala 100.574 ton zelenjadnic.

Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva je zelenjadnice za prodajo leta 2019:

 • pridelovalo 1584 kmetijskih gospodarstev na 2825 ha osnovnih površinah oziroma 3488 ha pridelovalnih površin,
 • posamezno kmetijsko gospodarstvo pridelovalo na 1,78 ha osnovnih površin,
 • večina kmetijskih gospodarstev (96 % vseh tržnih površin) pridelovala na prostem.

V Sloveniji se povečujejo površine z zelenjavo, ki so vključene v kontrolo ekološke pridelave. Leta 2019 je bilo v kontrolo ekološke pridelave vključenih 327 ha zelenjadnic, v kontrolo integrirane pridelave pa 513 ha zelenjadnic.

Stopnja samooskrbe z zelenjavo je precej nizka (v letu 2018 41 % za vso zelenjavo in 51 % za svežo zelenjavo), vendar v zadnjih letih narašča.

Na stopnjo samooskrbe z zelenjavo imata v posameznem letu največji vpliv:

 • pridelek zelenjadnic, ki je v velikem obsegu odvisen od vremenskih dejavnikov;
 • zunanjetrgovinska bilanca (v letu 2018 je bilo uvoženih 110.894 ton sveže zelenjave in 67.146 ton predelane zelenjave, izvoženih pa je bilo 16.170 ton sveže zelenjave in 3941 ton predelane zelenjave).

Več informacij:

Poročila o stanju kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva

Slovenska tržna vrtnarska pridelava

Javna služba v vrtnarstvu

Z uredbo o javnih službah strokovnih nalog v proizvodnji kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 60/17), ki pokriva tako zelenjadnice kot zelišča, je strokovno delo podprto v okviru Javne službe v vrtnarstvu.

Javna služba za izvajanje strokovnih nalog v vrtnarstvu z nalogami, opredeljenimi v Programu za obdobje 2018-2024, prispeva k uresničevanju strateških usmeritev razvoja na tem področju.

Kmetijski inštitut Slovenije je bil dne 28. decembra 2017 imenovan za izvajalca Javne službe v vrtnarstvu. V okviru javne službe v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2024 Kmetijski inštitut Slovenije opravlja tudi nalogo strokovno tehnične koordinacije za vrtnarstvo.

Pri izvajanju strokovnih nalog s področja vrtnarstva, sodelujejo tudi:

 • Biotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani;
 • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije;
 • Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
 • Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota;
 • Šolski center Nova Gorica, Biotehniška šola.

V Programu Javne službe v vrtnarstvu so za obdobje 2018–2024 opredeljene naslednje strokovne naloge:

 • selekcija zelišč;
 • žlahtnjenje zelenjadnic;
 • introdukcija zelenjadnic in ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
 • introdukcija in ekološka rajonizacija zelišč ter ugotavljanje njihove vrednosti za predelavo;
 • tehnologije pridelave zelenjadnic;
 • tehnologije pridelave zelišč;
 • strokovno-tehnična koordinacija v vrtnarstvu.

Več o Javni službi v vrtnarstvu

Ocena stroškov pridelave zelenjadnic

Oceno stroškov pridelave zelenjadnic (modelno kalkulacijo) pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije v okviru strokovne naloge "Spremljanje razvoja kmetijstva v Sloveniji".

Letne modelne kalkulacije za posamezne zelenjadnice upoštevajo:

 • vhodne tehnološke parametre, ki jih je pripravila Strokovna skupina za vrtnarstvo pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije
 • enotno metodologijo, ki jo je pripravil Kmetijski inštitut Slovenije.

Pridelava zelišč

Pridelava zelišč v Sloveniji narašča, vendar ostaja skupna površina majhna. Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva leta 2019 je zelišča za prodajo pridelovalo 363 kmetijskih gospodarstev na 150 ha površin. Podrobnejši podatki o trgu z zelišči so v predstavitvi smernic razvoja lokalne oskrbe z zelišči.

Smernice razvoja lokalne oskrbe z zelišči za obdobje 2016–2021 so bile sprejete leta 2016. So pravno nezavezujoč dokument in predstavljajo strokovno podlago za odločitve pri pripravi ukrepov kmetijske in drugih politik na področju zelišč. Prav tako so v pomoč odločitvam deležnikov v verigi oskrbe z zelišči.

Pridelava okrasnih rastlin

Ob zadnjem popisu tržnega vrtnarstva leta 2019 je okrasne rastline in rezano cvetje v Sloveniji za prodajo pridelovalo 255 kmetijskih gospodarstev na 124 ha površin. Podrobnejši podatki o pridelavi in zunanjetrgovinski bilanci so v predstavitvi trga z okrasnimi rastlinami in ukrepov kmetijske politike.

Organizacije proizvajalcev, združenja organizacij proizvajalcev in skupine proizvajalcev za skupno trženje

Steber skupne kmetijske politike v sektorju svežega sadja in zelenjave v EU so organizacije proizvajalcev, ki:

 • so pravne osebe ali del pravne osebe, ustanovljene v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje za priznanje;
 • jih pridelovalci sadja oziroma zelenjave ustanovijo na lastno pobudo z namenom načrtovanja pridelave, koncentracije ponudbe, prodaje, optimizacije stroškov pridelave ter priprave svežega sadja in zelenjave za trg;
 • združujejo vsaj 10 pridelovalcev sadja oziroma zelenjave, katerih vrednost skupne proizvodnje sadja in zelenjave znaša vsaj 500.000 evrov.

Pridelovalci sadja in zelenjave,  zelišč ali okrasnih rastlin se lahko na lastno pobudo povezujejo tudi v skupine proizvajalcev za skupno trženje:

 • ki so pravne osebe ali jasno organizacijsko opredeljeni deli pravnih oseb, registriranih v skladu z zakonom, ki ureja zadruge, ali zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in ki izpolnjujejo tudi ostale pogoje za priznanj;
 • katerih cilj je prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje zahtevam trga s skupnim trženjem blaga.

Skupino proizvajalcev za skupno trženje v sektorju:

 • zelišča ali okrasne rastline ustanovi vsaj pet pridelovalcev zelišč ali okrasnih rastlin, ki zelišča ali okrasne rastline pridelujejo na vsaj 5 ha primerljivih kmetijskih površin;
 • sadje in zelenjava ustanovi vsaj sedem pridelovalcev sadja oziroma zelenjave, ki sadje oziroma zelenjavo pridelujejo na vsaj 20 ha primerljivih kmetijskih površin.

Minimalni pogoji in obveznosti pridelovalcev zelenjave in zelišč

Pridelovalci zelenjave in zelišč, ki imajo v uporabi najmanj 1 ha kmetijskih zemljišč ali tržijo zelenjavo in zelišča, morajo kmetijska gospodarstva vpisati v register kmetijskih gospodarstev.

Pridelovalci zelenjave in zelišč, ki so nosilci živilske dejavnosti in opravljajo dejavnost "primarna proizvodnja živil", morajo zagotoviti registracijo živilskega obrata. Registracija živilskega obrata ni potrebna za obrate na področju primarne pridelave zelenjave in zelišč, ki dajejo na trg majhne količine.

Vloga za registracijo živilskega obrata

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin