GOV.SI

Register kmetijskih gospodarstev (RKG) je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji. Vpis v register omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so ukrepi kmetijske politike. Evidenca dejanske rabe kmetijskih zemljišč je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč.

Register kmetijskih gospodarstev

V RKG se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki:

 • morajo biti po predpisih vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji, vinogradniki …),
 • uveljavljajo finančne podpore iz Zakona o kmetijstvu ali drugih ukrepov kmetijske politike,
 • so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence oziroma registre po drugih predpisih,
 • imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnika ali 0,2 ha intenzivnega sadovnjaka ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarja ali hmeljišče,
 • tržijo pridelke, ki jih pridelujejo.

  V RKG se vodijo naslednji podatki o kmetijskih gospodarstvih:

 • naslov ali sedež in domače ime kmetije,
 • nosilec in za kmetijo tudi podatki o namestniku nosilca, članih kmetije in zaposlenih na kmetiji,
 • dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • kmetijska zemljišča v uporabi,
 • planine in skupni pašniki,
 • kontrolni in inšpekcijski pregledi in podatki zbirne vloge,
 • vključenost v ekološko ali integrirano pridelavo in druge sheme kakovosti,
 • neusklajenost podatkov z Zakonom o kmetijstvu in
 • drugi podatki iz 143. člena Zakona o kmetijstvu.

Kmetijska zemljišča se v RKG vpisujejo kot GERK-i - strnjene površine kmetijskega zemljišča enega kmetijskega gospodarstva z enako vrsto rabe. Vsi soležni GERK-i istega kmetijskega gospodarstva se združijo v blok, ki predstavlja osnovno enoto identifikacijskega sistema za prijavo zemljišč.

 Vpis v RKG in spremembe podatkov izvajajo upravne enote. Ob vpisu kmetijsko gospodarstvo pridobi identifikacijsko številko KMG-MID.

Na portalu registra kmetijskih gospodarstev sta na voljo dve aplikaciji za vpogled v podatke:

Naziv Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije. Namenjena je ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč kot pogoja za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Podatki o gozdu se usklajujejo z Zavodom za gozdove.

Podatki za Evidenco  dejanske rabe se zajemajo na osnovi ortofoto (letalskih) posnetkov, ki so hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. Poleg tega se v evidenci rabe upoštevajo tudi drugi podatki, npr. ugotovitve terenskih ogledov ministrstva ali kontrolnih organov.

Predlog za spremembo podatkov v evidenci lahko poda vsakdo, ustno, pisno ali na raba.mkgp@gov.si. Predlog mora vsebovati ime,priimek oz. naziv in naslov prijavitelja, lokacijo in opis predlagane spremembe ter dokazila.

 V evidenci se se za posamezen poligon vodijo:

- identifikacijska oznaka,
- vrsta dejanske rabe,
- površina,
- umestitev v prostor v državnem koordinatnem sistemu,
- datum spremembe.

Posamezne vrste dejanske rabe se določajo  na podlagi Interpretacijskega ključa, ki vsebuje šifrant vrst dejanske rabe, navodila za zajem podatkov, opise posameznih vrst dejanske rabe in najmanjše površine zajema posameznih vrst dejanske rabe.

Javni vpogled v podatke evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč