Skoči do osrednje vsebine

Register kmetijskih gospodarstev (RKG) je zbirka podatkov o kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji. Vpis v register omogoča vodenje podatkov o kmetijskih gospodarstvih in uveljavljanje raznih pravic, kot so ukrepi kmetijske politike. Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč je namenjena ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč.

Register kmetijskih gospodarstev

V Registeru kmetijskih gospodarstev (RKG) se morajo vpisati kmetijska gospodarstva, ki:

 • morajo biti po predpisih vpisana v obvezne zbirke podatkov ministrstva (imetniki goveda, prašičev, drobnice, čebelarji, vinogradniki),
 • uveljavljajo finančne podpore iz Zakona o kmetijstvu ali druge ukrepe kmetijske politike,
 • so za opravljanje kmetijske dejavnosti vpisana v uradne evidence ali registre po drugih predpisih,
 • imajo v uporabi najmanj en hektar zemljišč, ki po evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč sodijo med kmetijska zemljišča ali 0,1 ha oljčnikov ali 0,2 ha intenzivnih sadovnjakov ali 0,1 ha jagodičja ali lupinarjev ali hmeljišče,
 • tržijo pridelke, ki jih pridelujejo.

V RKG se vodijo ali prevzemajo naslednji podatki o kmetijskih gospodarstvih:

 • naslov ali sedež in domače ime kmetije,
 • nosilec in za kmetijo tudi podatki o namestniku nosilca, članih kmetije in zaposlenih na kmetiji,
 • dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • kmetijska zemljišča v uporabi,
 • planine in skupni pašniki,
 • kontrolni in inšpekcijski pregledi in podatki zbirne vloge,
 • vključenost v ekološko ali integrirano pridelavo in druge sheme kakovosti,
 • neusklajenost podatkov z Zakonom o kmetijstvu in
 • drugi podatki iz 143. člena Zakona o kmetijstvu.

Vpis v RKG in spremembe podatkov izvajajo upravne enote. Ob vpisu kmetijsko gospodarstvo pridobi identifikacijsko številko KMG-MID.

Kmetijska zemljišča se v RKG vpisujejo kot GERK-i - strnjene površine kmetijskega zemljišča enega kmetijskega gospodarstva z enako vrsto rabe. Vpis GERK-ov v RKG se izvede ob prisotnosti nosilca kmetijskega gospodarstva. Na ortofoto, letalski posnetek se vriše meje posameznih GERK-ov. Vsi soležni GERK-i istega kmetijskega gospodarstva se združijo v blok, ki predstavlja osnovno enoto identifikacijskega sistema za prijavo kmetijskih zemljišč v RKG.

Na portalu registra kmetijskih gospodarstev sta dostopni dve aplikaciji za vpogled v podatke:

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč vsebuje podatke o dejanski rabi kmetijskih in gozdnih zemljišč na območju Republike Slovenije. Namenjena je ugotavljanju dejanskega stanja rabe zemljišč kot pogoja za izvajanje ukrepov kmetijske politike. Podatki o gozdu se usklajujejo z Zavodom za gozdove.

Podatki za Evidenco  dejanske rabe se zajemajo na osnovi ortofoto, letalskih posnetkov, ki so hkrati tudi podlaga za vpis GERK-ov. Poleg tega se v evidenci upoštevajo tudi drugi podatki, npr. ugotovitve terenskih ogledov ministrstva ali kontrolnih organov.

Predlog za spremembo podatkov v evidenci lahko poda vsakdo, ustno na zapisnik, pisno ali na elektronski naslov raba.mkgp@gov.si. Predlog mora vsebovati ime in priimek oz. naziv in naslov prijavitelja, lokacijo z navedbo katastrske občine in številko parcele, opis predlagane spremembe in dokazila.

 V evidenci se za posamezen poligon vodijo:

 • identifikacijska oznaka,
 • vrsta dejanske rabe,
 • površina,
 • umestitev v prostor v državnem koordinatnem sistemu,
 • datum spremembe.

Posamezne vrste dejanske rabe se določajo  na podlagi Interpretacijskega ključa, ki vsebuje šifrant vrst dejanske rabe, navodila za zajem podatkov, opise posameznih vrst dejanske rabe in najmanjše površine zajema posameznih vrst dejanske rabe.

Javni vpogled v podatke evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč