GOV.SI

Agrarna in pašna skupnost sta skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb. Razlikujeta se po tem, da gre pri agrarni skupnosti za lastniško skupnost, pri pašni skupnosti pa gre za interesno združenje – z namenom skupne paše.

Pašna skupnost

Pašna skupnost je skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, ki se povezujejo z namenom izvajanja skupne paše živali na skupnih pašnikih oziroma planini. Je ena od oblik kmetijskega gospodarstva.

Ustanovi se na podlagi pogodbe, v kateri se uredijo medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti članov pašne skupnosti ter pravila za vključitev novih članov oziroma zagotavljanje pravice do paše drugim pašnim interesentom.

Za vpis v register pašnih skupnosti mora pašna skupnost podati vlogo na krajevno pristojno upravno enoto. Upravna enota izda odločbo o vpisu v register pašnih skupnosti, ki ga vodimo na ministrstvu.

Agrarna skupnost

Agrarna skupnost je lastniška skupnost fizičnih oziroma pravnih oseb, katere člani so vpisani v zemljiško knjigo kot solastniki ali skupni lastniki nepremičnega premoženja. Zanjo velja, da ni pravna oseba, ima pa procesno sposobnost: biti stranka v sodnih, upravnih in drugih postopkih pred državnimi organi ali nosilci javnih pooblastil, razen v davčnih postopkih.

Agrarne skupnosti, ki so bile ustanovljene na podlagi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic, se lahko preoblikujejo po Zakonu o agrarnih skupnostih in vpišejo v register agrarnih skupnosti, ki ga vodimo na ministrstvu.

Agrarna skupnost, ki se registrira po Zakonu o agrarnih skupnostih, po občnem zboru predloži vlogo za registracijo na krajevno pristojno upravno enoto. Upravna enota izda odločbo o vpisu v register agrarnih skupnosti.

Agrarna skupnost je ena od oblik kmetijskega gospodarstva in je upravičena za ukrepe, ki so namenjeni kmetijskim gospodarstvom.

Priročnik za uporabo Zakona agrarnih skupnostih (pdf)