Skoči do osrednje vsebine

Kmetijska dejavnost obsega pridelovanje kmetijskih rastlin oziroma živinorejo ter storitve za rastlinsko pridelavo oziroma živinorejo. Tej osnovni dejavnosti sledijo tudi dopolnilne dejavnosti na kmetiji, katerih cilj je izboljšanje dohodkovnega položaja kmetije in zagotavljanje ter ustvarjanje novih delovnih mest na kmetiji. Dopolnilne dejavnosti na kmetiji lahko izvajajo le nosilci ali člani kmetije. Za isto vrsto dopolnilne dejavnosti se lahko določi samo en nosilec dopolnilne dejavnosti.

Dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti

Vlogo za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji vloži na pristojni upravni enoti.

V vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj navesti:

 • ime in priimek nosilca dopolnilne dejavnosti, rojstni datum in naslov;
 • kontaktne podatke (telefon, elektronsko pošto);
 • lokacijo, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost in identifikacijsko številko kmetijskega gospodarstva te kmetije;
 • vrste dopolnilnih dejavnosti in
 • časovno obdobje opravljanja dopolnilne dejavnosti, določeno po mesecih v primeru opravljanja sezonske dopolnilne dejavnosti.

Če je nosilec dopolnilne dejavnosti član kmetije, na kateri se bo opravljala dopolnilna dejavnost, mora k vlogi priložiti soglasje nosilca kmetije, da lahko na kmetiji opravlja navedene dopolnilne dejavnosti.

Dopolnilna dejavnost na kmetiji se opravlja za nedoločen čas. Sezonske dopolnilne dejavnosti se lahko neprekinjeno opravljajo največ šest mesecev.

Pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vrste dopolnilnih dejavnosti

Na kmetiji se lahko opravljajo naslednje skupine dopolnilnih dejavnosti.

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov

Predelava primarnih kmetijskih pridelkov tako zajema:

 • proizvodnja moke in drugih mlevskih izdelkov, peka kruha in potic ter peciva in slaščic, proizvodnja testenin;
 • peka sadnega kruha, trajnega peciva, kolačev z dodatki, kandiranje sadežev in drugih delov rastlin;
 • proizvodnja rastlinskega olja in predelava semen oljnih rastlin;
 • predelava in konzerviranje krompirja;
 • proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, predelava in konzerviranje sadja in zelenjave;
 • proizvodnja vlaknin iz poljščin;
 • proizvodnja kisa;
 • zakol živali in predelava mesa;
 • predelava mleka, proizvodnja sladoleda;
 • predelava medu, cvetnega prahu, matičnega mlečka, propolisa, in voska;
 • predelava zelišč, proizvodnja eteričnih olj;
 • predelava gozdnih sadežev;
 • proizvodnja žganih pijač, proizvodnja piva, medenega piva, proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin;
 • pečenje kostanja, koruze, semen, oreškov in prodaja tega na stojnicah;
 • predelava volne;
 • proizvodnja krmil in
 • konzerviranje in vlaganje jajc.

Zahtevani delež lastnih surovin

Kmetija mora pridelati najmanj 50 % lastnih surovin, do 50 % surovin pa lahko dokupi z drugih kmetij. Za določene dopolnilne dejavnosti se ne zahteva zagotovitve lastnih surovin.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost predelava se opravlja na naslovu kmetije, nosilca kmetije, ali v drugem registriranem obratu. Če nosilec dopolnilne dejavnosti daje surovine v predelavo v drug registrirani obrat, predloži na upravni enoti izjavo, da nima registriranega obrata, in navede podatke o drugem registriranem obratu.

Predelava gozdnih lesnih sortimentov

Predelava gozdnih lesnih sortimentov zajema:

 • izdelava lesnih briketov in pelet, izdelava lesene embalaže;
 • izdelava žaganega, skobljanega in impregniranega lesa (deske, tramovi), izdelava drogov, kolov, železniških pragov, izdelava enostavnih izdelkov iz lesa;
 • izdelava drv ali lesnih sekancev iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov in izdelava lesnih sekancev v predelovalnem obratu ali za proizvodnjo energije iz kupljenih gozdnih lesnih sortimentov.

Zahtevani delež lastnih surovin

Lastne surovine morajo obsegati najmanj 20 % potrebnih surovin, do 80 % surovin pa se lahko dokupi od drugih lastnikov gozdov na lokalnem trgu. Izven kmetij je dovoljen nakup dodatnega pritrdilnega materiala, ki je potreben za predelavo gozdnih lesnih sortimentov. Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine in poreklo surovin.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Opravlja se na naslovu kmetije, na naslovu nosilca kmetije ali na površinah, ki so v uporabi članov kmetije, ali na površinah drugih lastnikov gozdov, ki so zagotovili to surovino.

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij 

Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s kmetij predstavlja:

 • prodaja na kmetiji in prodaja od vrat do vrat, prodaja na lokalnem trgu, prodaja na drobno po pošti preko interneta in prodaja trgovcem na drobno, institucijam in gostinskim obratom.

Nosilec pridobi dovoljenje za opravljanje te dejavnosti, če kmetija prodaja lastne kmetijske pridelkov in izdelke ter kmetijske pridelke in izdelke drugih kmetij. Na vidnem mestu prodaje mora biti označeno, kateri pridelki in izdelki so z lastne kmetije in kateri z druge kmetije. Prodaja se lahko samo tiste istovrstne skupine kmetijskih pridelkov, ki so vpisane v registru kmetijskih gospodarstev.

Zahtevani delež lastnih surovin

Delež prodanih lastnih kmetijskih pridelkov in izdelkov mora znašati najmanj 30 % celotne prodaje v okviru dopolnilne dejavnosti, do 70 % pa je lahko z drugih kmetij. Nosilec dopolnilne dejavnosti mora dokazovati njihovo količino in poreklo.

Vzreja in predelava vodnih organizmov

Vzreja in predelava vodnih organizmov zajema:

 • vzreja vodnih organizmov in
 • predelava vodnih organizmov.

Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količino in poreklo surovin.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost vzreja in predelava vodnih organizmov se opravlja na zemljiščih v lasti članov kmetije ali na naslovu kmetije ali nosilca kmetije, predelava vodnih organizmov pa lahko tudi v drugem registriranem obratu.

Turizem na kmetiji

Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost

Turizem na kmetiji, ki je gostinska dejavnost, zajema:

 • turistična kmetija z nastanitvijo, izletniška kmetija, vinotoč in osmica.

Za izdelke, ki so predelani na kmetiji in se nudijo in prodajajo le gostom v okviru teh dopolnilnih dejavnosti, ni treba pridobiti dovoljenja za opravljanje dopolnilnih dejavnosti predelava primarnih kmetijskih pridelkov ter vzreja in predelava vodnih organizmov. 

Zahtevani delež lastnih surovin

Kmetija mora zagotoviti najmanj 50 % lastnih surovin (na gorskem območju 40 %). Do 25 % vrednosti ponudbe (na gorskem območju 35 %) lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava.

Do 25 % vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji (trgovina). Poreklo surovin mora biti označeno na vidnem mestu ponudbe. Nosilec dopolnilne dejavnosti dokazuje količine, vrednost in poreklo surovin. 

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Gostu se lahko nudi nočitev v sobah, apartmajih, na skupnih ležiščih, prostoru za kampiranje, prostoru za bivalna vozila, pa tudi na seniku ali v čebelnjaku.

Dopolnilne dejavnosti izletniška kmetija se opravljajo v oddaljenosti do 3 kilometre zračne črte od naslova kmetije, vinotoč in osmica se opravljajo na naslovu kmetije ali v pripadajočem objektu vinograda.

Kapacitete

V sobah, apartmajih in na skupnih ležiščih je lahko največ 30 ležišč. Na urejenem  prostoru za kampiranje ali drugih oblik prenočevanja je dovoljena nastanitev za največ 30 oseb.

Na izletniških kmetijah je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat. Če ima ta kmetija tudi dovoljenje za opravljanje turizma na kmetiji z nastanitvijo, se omejitev sedežev ne nanaša na nastanitvene goste.

V vinotočih je lahko največ 60 sedežev pred objektom, 60 sedežev v objektu in največ 60 gostov naenkrat.

Turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost

Turizem na kmetiji, ki ni gostinska dejavnost, zajema:

 • prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, ježa živali;
 • oddajanje površin za piknike, muzeji in tematske zbirke;
 • tematski parki, apiturizem in športni ribolov na vodnih površinah na kmetiji.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilne dejavnosti prevoz potnikov z vprežnimi vozili in traktorji, ježa živali ter apiturizem se lahko opravljajo v oddaljenosti do 3 kilometre zračne črte od naslova kmetije, druge dejavnosti pa na lokalnem trgu.

Dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki

Dopolnilne dejavnosti, povezane s tradicionalnimi znanji na kmetiji, storitvami oziroma izdelki so:

 • lončarstvo, izdelava in oblikovanje keramike;
 • pletarstvo, tkalstvo, izdelovanje krpank, ročno pletenje in kvačkanje, izdelovanje kvačkanih vezenin;
 • domača suhorobarska galanterija in nadaljevanje stare suhorobarske dediščine;
 • medičarstvo in lectarstvo, dražgoški kruhki, medenjaki, pecivo in slaščice;
 • svečarstvo, sedlarstvo, coklarstvo;
 • umetnostno kovaštvo, domače tesarstvo, domače mizarstvo, rezbarstvo, izdelovanje intarzij, čebričarstvo, sodarstvo, kolarstvo;
 • izdelovanje klekljanih čipk, izdelovanje vezenin;
 • piparstvo, slamnikarstvo, izdelovanje narodnih noš;
 • izdelovanje umetnega cvetja;
 • apnenčarstvo;
 • umetnostno kamnoseštvo, vrvarstvo, izdelovanje bičev;
 • izdelovanje maskot, izdelovanje replik slovenske kulturne dediščine;
 • oglarstvo;
 • ročno poslikavanje najrazličnejših predmetov, dekorativno oblikovanje iz naravnih in umetnih materialov, ročno izdelane igrače in lutke;
 • polstenje, izdelava skodel, skrilj, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem; 
 • izdelki iz čebeljega voska, podkovno kovaštvo, izdelava slame za krovstvo;
 • aranžiranje, izdelava in prodaja vencev, šopkov in drugih aranžmajev iz na kmetiji vzgojenega cvetja ter travniških in gozdnih rastlin;
 • peka kruha in potic na tradicionalni način, proizvodnja testenin na tradicionalni način,  peka peciva in slaščic na tradicionalni način;
 • izdelki iz suhega cvetja in dišavnic, predelava zelišč in dišavnic na tradicionalni način, izdelava mila na tradicionalni način, predelava volne na tradicionalni način;
 • nega telesa in sproščanje s panjskim zrakom in
 • nabiranje smole.

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora za določene dejavnosti dokazovati količine in poreklo surovin.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilne dejavnosti se opravljajo na naslovu kmetije ali na naslovu nosilca kmetije, razen dejavnosti oglarstvo, domače tesarstvo, apnenčarstvo, krovstvo s slamo, skodlami in skriljem, podkovno kovaštvo ter nabiranje smole, ki se opravljajo na lokalnem trgu. Sproščanje s panjskim zrakom se opravlja v čebelnjaku, ki pripada kmetiji.

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov

Predelava rastlinskih odpadkov ter proizvodnja in prodaja energije iz obnovljivih virov predstavlja:

 • zbiranje in kompostiranje odpadnih organskih snovi;
 • proizvodnja in prodaja energije iz lesne biomase;
 • proizvodnja in prodaja energije iz gnoja, gnojevke in gnojnice ter rastlinskega substrata;
 • proizvodnja in prodaja energije iz sončnega vira, vodnega vira in vetrnega vira.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Določene so različne lokacije opravljanja posameznih dopolnilnih dejavnosti.

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna dela

Storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo in opremo ter ročna delapredstavljajo:

 • delo s traktorjem in drugo strojno opremo, vzdrževanje cest in pluženje snega;
 • vzdrževanje zelenic;
 • sečnja, spravilo lesa iz gozda, izdelava drv in lesnih sekancev iz gozdnih lesnih sortimentov za  proizvodnjo energije, izdelava lesnih briketov in pelet, gojenje in varstvo gozdov, žaganje in skobljanje lesa;
 • točenje medu, polnjenje in pakiranje čebeljih pridelkov in izdelkov ter izdelava satnic;
 • prevoz mleka, živali, zakol živali, predelava mesa, predelava mleka;
 • stiskanje kmetijskih pridelkov za olje, proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov, mletje žit;
 • predelava in konzerviranje sadja in zelenjave, pakiranje pridelkov in izdelkov;
 • opravljanje posebnih ročnih kmetijskih del na drugih kmetijah in
 • nadomeščanje na kmetijah.

Najvišji dovoljeni obseg delovnih ur je do 1.000 ur v koledarskem letu na polnoletnega člana kmetije. Nosilec izkazuje obseg opravljenih storitev z izdanimi računi, na katerih je navedeno število opravljenih ur.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost se opravlja na lokalnem trgu.

Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo

Svetovanje in usposabljanje v zvezi s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo zajema:

 • svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic ali tečajev, usposabljanje na kmetiji;
 • prikaz del iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti;
 • svetovanje in prikazi iz kmečkih gospodinjskih opravil in
 • svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj.

Za opravljanje dopolnilnih dejavnosti svetovanje o kmetovanju, organiziranje delavnic ali tečajev, usposabljanje na kmetiji ter svetovanje uporabnikom čebeljih pridelkov in uporabnikom eteričnih olj mora imeti nosilec dopolnilne dejavnosti določeno izobrazbo. Na usposabljanju je lahko hkrati največ 60 oseb.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost se opravlja na lokalnem trgu.

Socialno varstvo

Socialno varstvo zajema:

 • celodnevno bivanje odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil in
 • dnevne oblike bivanja odraslih in starejših oseb, ki niso odvisne od tuje pomoči pri opravljanju osnovnih dnevnih opravil.

Kmetija nudi celodnevno bivanje največ 6 osebam v enoposteljnih ali dvoposteljnih sobah. Kmetija nudi dnevne oblike bivanja največ 12 osebam.

Pogoj za pridobitev dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti je odločba o pravici do sredstev iz podukrepa podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani na podlagi predpisa, ki ureja izvajanje ukrepa Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja 2014-2020.

Zahtevani delež lastnih surovin

Kmetija mora pri prehrani zagotoviti najmanj 30 % vrednosti lastnih surovin. Do 20 % vrednosti prehrane lahko kmetija zagotovi z dokupom surovin, ki so pridelane na drugih kmetijah z lokalnega trga ali predelane na drugih kmetijah, ki imajo dopolnilno dejavnost predelava. Za do 50 % vrednosti ponudbe lahko kmetija dokupi surovine in izdelke v prosti prodaji.

Lokacija opravljanja dopolnilne dejavnosti

Dopolnilna dejavnost se opravlja na naslovu kmetije.

Poročanje dohodka iz dopolnilnih dejavnosti

Nosilec dopolnilne dejavnosti mora voditi knjigovodstvo. Letni dohodek iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji ne sme presegati treh povprečnih letnih plač na zaposlenega v Sloveniji v preteklem letu, na območjih z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost pa ne sme presegati petih povprečnih letnih plač na zaposlenega.

Ne glede na to, da nosilec dopolnilne dejavnosti vodi knjigovodstvo in oddaja bilance do 31. marca tekočega leta za predhodno leto, mora vsako leto do 30. junija na upravno enoto sporočiti dohodek iz dopolnilne dejavnosti na kmetiji na podlagi podatkov iz knjigovodstva.

Dohodki iz opravljanja dopolnilnih dejavnosti posameznih nosilcev se seštejejo na ravni kmetije.

Vodenje knjigovodstva in poročanje dohodka na upravno enoto ne veljata v primeru, če je dopolnilna dejavnost priglašena na Finančni upravi Republike Slovenije kot mali obseg prve stopnje predelave lastnih kmetijskih in gozdarskih proizvodov.