Skoči do osrednje vsebine

V sektorju smo pristojni za izvajanje Programa razvoja podeželja 2014-2020 in Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo v delu, ki se nanaša na intervencije izven integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (IAKS). Pripravljamo tudi nacionalne predpise, ki so pravna podlaga za njuno izvajanje.

Med našimi nalogami so:

 • skrb za ohranitev in izboljšanje okolja,
 • krepitev tržne usmerjenosti in povečanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev, tudi z večjim poudarkom na raziskavah, tehnologijah in digitalizaciji (preko izvajanja naložbenih ukrepov/intervencij),
 • izboljšanje položaja kmeta v vrednostni verigi (ukrepi/intervencije sodelovanja in povezovanja v okviru organiziranja skupin in organizacij proizvajalcev, izvajanje shem kakovosti in projektov Evropskega partnerstva za inovacije - EIP),
 • privabljanje mladih kmetov in spodbujanje razvoja podjetij na podeželju (ukrepi/intervencije za pomoč pri vzpostavitvi gospodarstva mladega kmeta),
 • spodbujanje zaposlovanja, rasti, socialne vključenosti in izboljšanje lokalnega razvoja na podeželskih območjih, vključno z biogospodarstvom (ukrep LEADER in spodbujanje nekmetijskih dejavnosti na podeželju) in
 • prenos znanja in informiranja za usposabljanje kmetov in prebivalcev na podeželju.

Poleg teh ključnih nalog sektor v sodelovanju z drugimi sektorji ministrstva in Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja sodeluje tudi pri digitalizaciji uradnih evidenc, kot so sheme kakovosti in evidenca skupin proizvajalcev. Sodelujemo tudi pri pripravi zakonodaje EU ter v delovnih telesih EU in mednarodnih organizacijah.

 • Oddelek za sektorske razvojne načrte

  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
  Direktorat za kmetijstvo
  Sektor za strukturno politiko in razvoj podeželja

  Dunajska 22
  Ljubljana


  dr. Polona Grahovac
  vodja