Skoči do osrednje vsebine

Ena od pomembnih nalog kmetijstva je zagotavljanje primerne stopnje samooskrbe in prehranske varnosti, zato je ena ključnih nalog zagotoviti obdelanost kmetijskih zemljišč in ustrezno varstvo pred njihovo trajno spremembo. Zaradi zmanjševanja njihovega obsega želimo preprečiti nesmotrno poseganje v kmetijska zemljišča ter načrtovati in skrbeti za prostorski in proizvodni razvoj kmetijstva.

Državni in občinski prostorski akti

Za pripravo občinskega prostorskega načrta  je pristojna občina. Za urejanje prostora na področju kmetijskih zemljišč pa je pristojno Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki pripravlja smernice in mnenja k:

  • občinskim prostorskim načrtom (posegi na kmetijska zemljišča, posegi, ki se nanašajo na spreminjanje nekmetijske namenske rabe v kmetijsko rabo, posegi, ki se nanašajo na spreminjanje obsega in podrobnejše namenske rabe površin z objekti za kmetijsko proizvodnjo znotraj območij proizvodnih dejavnosti) in
  • državnim prostorskim aktom. 

Dodatne informacije v zvezi s postopkom priprave občinskega prostorskega načrta dobite na pristojni občini.

Strateško pomembna območja za kmetijstvo in pridelavo hrane

Območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega pomena za Republiko Slovenijo, predstavljajo potencialna območja trajno varovanih kmetijskih zemljišč in so osnova za določanje območij trajno varovanih kmetijskih zemljišč v prostorskih aktih občin. Določeni so štirje tipi strateških območij, za vsak tip pa tudi dva ali več podtipov.

Strokovne podlage s področja kmetijstva kot podlaga za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč

Na podlagi javnega naročila št. 430-111/2021 je bilo za izdelavo strokovnih podlag s področja kmetijstva izbrano podjetje LOCUS, prostorske informacijske rešitve, d. o. o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale (vodilni partner) v skupnem nastopu s partnerji in podizvajalci.

Naročnik bo posamezna sukcesivna naročila oddajal do 31. 12. 2023.

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer do izvedbe celotne storitve po posameznem naročilu oziroma najdlje do 30. 4. 2024.