Skoči do osrednje vsebine

Organizacije proizvajalcev so oblika prostovoljnega povezovanja proizvajalcev kmetijskih pridelkov iz posameznega sektorja za skupno opravljanje dejavnosti. Njihov namen je doseganje skupnih ciljev pri načrtovanju pridelave, pridelavi, pripravi kmetijskih pridelkov za trg in njihovemu trženju. V EU so organizacije proizvajalcev temelj krepitve pogajalskega položaja proizvajalcev.
V Sloveniji lahko proizvajalci kmetijskih proizvodov organizacijo proizvajalcev ustanovijo v sektorju sadja in zelenjava, oljčnega olja in namiznih oljk, hmelja, mleka in mlečnih proizvodov in prašičjega mesa.

Cilji in dejavnosti organizacij proizvajalcev

Cilj organizacije proizvajalcev je, da si prizadevajo za specifičen cilj, ki lahko vključuje vsaj enega od naslednjih ciljev:

 • zagotovitev, da se proizvodnja načrtuje in prilagaja povpraševanju, zlasti glede kakovosti in količine;
 • koncentracija ponudbe in dajanje na trg proizvodov, ki jih pridelajo njeni člani, vključno z neposrednim trženjem;
 • optimizacija proizvodnih stroškov in  donosnosti naložb zaradi uporabe okoljskih standardov in standardov glede dobrobiti živali ter stabilizacija cen proizvajalcev;
 • raziskovanje in oblikovanje pobud na področju trajnostnih načinov pridelave, inovativnih praks, gospodarske konkurenčnosti in tržnih trendov;
 • spodbujanje uporabe  okolju  prijaznih  postopkov gojenja in pridelave ter postopkov in tehnik, ki zagotavljajo dobre razmere za živali, in nudenje tehnične pomoči zanje;
 • spodbujanje uporabe proizvodnih  standardov, izboljšanja kakovosti proizvodov in razvijanja proizvodov z zaščiteno označbo porekla ali zaščiteno geografsko označbo ali proizvodov z nacionalnim znakom kakovosti ter zagotavljanje ustrezne tehnične pomoči;
 • ravnanje s stranskimi proizvodi in odpadki, zlasti za varovanje kakovosti vode, tal in krajine, ter ohranjanje ali spodbujanje biotske raznovrstnosti;
 • prispevanje k trajnostni rabi naravnih virov in blaženju podnebnih sprememb;
 • oblikovanje pobud na področju promocije in trženja;
 • upravljanje vzajemnih  skladov,  navedenih  v  operativnih  programih  v  sektorju  sadja  in zelenjave iz točke(d) člena 33(3) Uredbe(EU)1308/2013in v členu 36 Uredbe (EU) št. 1305/2013;
 • zagotavljanje potrebne tehnične pomoči za uporabo terminskih trgov in zavarovalnih shem.

Namen organizacije proizvajalcev je, da opravljajo vsaj eno od naslednjih dejavnosti:

 • skupna predelava;
 • skupna distribucija, vključno s skupno prodajno mrežo ali skupnim prevozom;
 • skupno pakiranje, označevanje ali promocija;
 • skupna organizacija nadzora kakovosti;
 • skupna uporaba opreme ali skladiščnih prostorov;
 • skupno ravnanje z odpadki, ki neposredno nastajajo pri proizvodnji;
 • skupno javno naročanje vložkov; ali
 • vse druge skupne dejavnosti storitev, ki si prizadevajo za enega od specifičnih ciljev.

Pravno organizacijska oblika in članstvo

Organizacija proizvajalcev:

 • je pravna oseba ali jasno organizacijsko opredeljen del pravne osebe, registrirana v skladu z zakonom o zadrugah ali zakonom o gospodarskih družbah;
 • povezuje proizvajalce kmetijskih pridelkov iz posameznega kmetijskega sektorja, ki nadzorujejo njeno delovanje;
 • deluje na podlagi statuta.

Člani organizacije proizvajalcev so lahko:

 • proizvajalci kmetijskih pridelkov iz posameznega sektorja;
 • pravne osebe, ki so registrirane v skladu z zakonom o zadrugah ali zakonom o gospodarskih družbah, ki združujejo proizvajalce kmetijskih pridelkov;
 • osebe, ki niso proizvajalci kmetijskih proizvodov iz sektorja, za katerega je organizacija proizvajalcev priznana, če je to dovoljeno s predpisi EU, ki urejajo skupno ureditev kmetijskih proizvodov.

Organizacije proizvajalcev se lahko prostovoljno povezujejo v združenja organizacij proizvajalcev, ki lahko izvajajo katere koli dejavnosti organizacije proizvajalcev. V Sloveniji so združenja organizacij proizvajalcev določena v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne olje ter hmelj.

Priznanje organizacije proizvajalcev in odvzem priznanja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evidenca organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje

Na podlagi odločbe o priznanju vpiše ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, organizacijo proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev in skupino proizvajalcev za skupno trženje ter njihove člane v evidenco organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.

Organizacija proizvajalcev, združenje organizacij proizvajalcev ali skupina proizvajalcev sporočajo podatke za vpis v evidenco na predpisanem obrazcu najpozneje do 20. 3. tekočega leta za predhodno leto, razen, če ni s predpisi EU, ki urejajo skupno ureditev kmetijskih proizvodov, določeno drugače.

Podrobnejšo vsebino evidence ureja Pravilnik o evidenci organizacij proizvajalcev, združenj organizacij proizvajalcev in skupin proizvajalcev za skupno trženje.

Organizacije proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava

V EU so organizacije proizvajalcev temelj skupne ureditve trga v sektorju s sadjem in zelenjavo. Njihova glavna dejavnost se nanaša na koncentracijo ponudbe in dajanje proizvodov njenih članov, za katere je priznana, na trg.

Organizacija proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava mora združevati vsaj:

 • 10 članov proizvajalcev sadja oziroma zelenjave in z najmanjšo vrednostjo tržne proizvodnje 500.000 evrov;
 • 6 članov proizvajalcev gob in gomoljik ali zelišč in z najmanjšo vrednostjo tržne proizvodnje 75.000 evrov;
 • 8 članov proizvajalcev koščičarjev in kakija ali jagodičevja ali lupinarjev in z najmanjšo vrednostjo tržne proizvodnje 100.000 evrov;
 • 8 članov proizvajalcev sadja, ki sadje pridelujejo izključno v ekstenzivnih nasadih, in z najmanjšo vrednostjo tržne proizvodnje 75.000 evrov.

Najmanjše število članov proizvajalcev in najmanjša vrednost tržne proizvodnje se prepolovita, če so vsi člani proizvajalci vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo.

Združenje organizacij proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava lahko ustanovijo najmanj tri organizacije proizvajalcev, katerih skupna vrednost tržne proizvodnje znaša vsaj 2 milijona evrov.

Podrobnejše pogoje za priznanje in podrobnejše postopke za priznanje organizacij proizvajalcev ter združenj organizacij proizvajalcev v sektorju sadje in zelenjava in vlogo za priznanje s prilogami ureja Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj.

Organizacije proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne olje

Organizacija proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke se prizna, če združuje vsaj 6 članov proizvajalcev, najmanjša površina oljčnikov, ki jih obdelujejo, pa znaša 10 ha.

Najmanjše število članov proizvajalcev in najmanjša vrednost tržne proizvodnje se prepolovita, če so vsi člani proizvajalci vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo.

Združenje organizacij proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke lahko ustanovijo najmanj tri organizacije proizvajalcev, katerih člani skupaj obdelujejo vsaj 30 ha oljčnikov.

Podrobnejše pogoje za priznanje in podrobnejše postopke za priznanje organizacij proizvajalcev ter združenj organizacij proizvajalcev v sektorju oljčno olje in namizne oljke ter vlogo za priznanje s prilogami ureja Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj.

Organizacije proizvajalcev v sektorju hmelj

Organizacija proizvajalcev v sektorju hmelj se prizna, če združuje vsaj 16 članov proizvajalcev, najmanjša površina hmeljišč, ki jih obdelujejo, pa znaša 120 ha.

Najmanjše število članov proizvajalcev in najmanjša vrednost tržne proizvodnje se prepolovita, če so vsi člani proizvajalci vključeni v kontrolo ekološke pridelave ali preusmeritve v ekološko pridelavo.

Združenje organizacij proizvajalcev v sektorju hmelj lahko ustanovijo najmanj tri organizacije proizvajalcev, katerih člani skupaj obdelujejo vsaj 500 ha hmeljišč.

Podrobnejše pogoje za priznanje in podrobnejše postopke za priznanje organizacij proizvajalcev ter združenj organizacij proizvajalcev v sektorju hmelj ter vlogo za priznanje s prilogami ureja Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj.

Organizacije proizvajalcev v sektorju mleko in mlečni proizvodi

Organizacija proizvajalcev v sektorju mleko in mlečni proizvodi se prizna, če združuje vsaj 20 proizvajalcev mleka, ki oddajo najmanj 2.000 ton mleka.

Podrobnejše pogoje za priznanje in podrobnejše postopke za priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov ureja Pravilnik o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov.

Organizacije proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa

Organizacija proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa se prizna, če združuje vsaj 10 proizvajalcev prašičjega mesa, ki letno preko organizacije proizvajalcev skupaj prodajo najmanj 5.000 prašičev.

Podrobnejše pogoje za priznanje in podrobnejše postopke za priznanje organizacij proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa ureja Pravilnik o organizacijah proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa.

Podpora ustanavljanju organizacij proizvajalcev

Priznane organizacije proizvajalcev, ki izpolnjujejo pogoje iz uredbe o izvajanju podukrepa Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja RS 2014-2020 ter iz javnega razpisa, lahko pridobijo javno podporo, ki je namenjena pokritju stroškov ustanovitve organizacije proizvajalcev.

Stopnja javne podpore znaša:

 • 10 % vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za koledarsko leto priznanja;
 • 9 % vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za prvo leto po koledarskem letu priznanja;
 • 8 % vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za drugo leto po koledarskem letu priznanja;
 • 7 % vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za tretje leto po koledarskem letu priznanja in
 • 6 % vrednosti tržne proizvodnje organizacije proizvajalcev za četrto leto po koledarskem letu priznanja.

Najvišji znesek podpore za priznano organizacijo proizvajalcev na koledarsko leto lahko znaša do 50.000 evrov.