Skoči do osrednje vsebine

Vloga za priznanje organizacije proizvajalcev

O priznanju statusa organizacije proizvajalcev na podlagi vloge pravne osebe odloči minister za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Vloga in vsi pogoji za priznanje organizacije proizvajalcev so podrobneje določeni v predpisih, ki urejajo priznanje organizacij proizvajalcev oziroma združenj organizacij proizvajalcev v posameznih sektorjih.

Organizacija proizvajalcev v sektorjih sadja in zelenjave, oljčnega olja in namiznih oljk ter hmelja

Postopek pridobitve priznanja

Vlogo za priznanje se vloži pri ministrstvu na obrazcih, ki so priloge Pravilnika o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj.

Vloga mora vsebovati:

 • podatke o članih organizacije proizvajalcev;
 • izjavo člana, da se strinja z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev, statutom in pravili organizacije proizvajalcev;
 • dokazilo, da je organizacija proizvajalcev ustanovljena z namenom doseganja določenih ciljev;
 • statut organizacije proizvajalcev;
 • pravila, ki jih je organizacija proizvajalcev sprejela v zvezi s poročanjem o proizvodnji, s proizvodnjo, trženjem in varstvom okolja.

V primeru predelave proizvodov se vlogi priložijo dodatna dokazila.

Dodatna dokazila so potrebna tudi v primeru pridelave gob in gomoljik oziroma pridelave jagod, zelenjave oziroma zelišč na določenih vrstah dejanske rabe.

Sprememba priznanja organizacije proizvajalcev

Če pride do spremembe vrst ali skupin različnih vrst sadja, zelenjave, zelišč oziroma ciljev, organizacija proizvajalcev na ministrstvo najpozneje v 30 dneh po spremembi predloži vlogo za spremembo priznanja organizacije proizvajalcev. Sprememba priznanja se začne izvajati naslednje koledarsko leto po vložitvi vloge za spremembo priznanja.

Podrobne informacije in zahteve za priznavanje organizacij proizvajalcev so navedene v Pravilniku o priznanju organizacij proizvajalcev in združenj organizacij proizvajalcev v sektorjih sadje in zelenjava, oljčno olje in namizne oljke ter hmelj.

Organizacija proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa

Postopek pridobitve priznanja

Vlogo za priznanje se vloži pri ministrstvu in mora vsebovati podatke o firmi, sedežu ali naslovu, davčni številki, matični številki poslovnega subjekta, pravnoorganizacijski obliki in stikih (telefonsko številko in elektronski naslov) vlagatelja.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila:

 • dokazilo o številu članov organizacije proizvajalcev s poimenskim seznamom članov organizacije proizvajalcev, ki mora vsebovati osebno ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali naziv proizvajalca, davčno ali matično številko poslovnega subjekta, naslov in KMG-MID kmetijskega gospodarstva:
 • podpisane izjave proizvajalcev iz prve alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in proizvajalcev, ki so združeni pri članu organizacije proizvajalcev iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, da soglašajo z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev:
 • navedbo vlagatelja, da opravlja vsaj eno dejavnost iz točke (b) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU in dosega vsaj enega od ciljev iz točke (c) prvega odstavka 152. člena Uredbe 1308/2013/EU ter da izpolnjuje pogoj iz točke (c) prvega odstavka 154. člena Uredbe 1308/2013/EU; in
 • statut organizacije proizvajalcev v skladu s 153. členom Uredbe 1308/2013/EU.

Podrobne informacije in zahteve za priznavanje organizacij proizvajalcev so navedene v Pravilniku o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju prašičjega mesa.

Organizacija proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov

Postopek pridobitve priznanja

Vlogo za priznanje se vloži pri ministrstvu in mora vsebovati podatke o firmi, sedežu ali naslovu, davčni številki, matični številki poslovnega subjekta, pravnoorganizacijski obliki in stikih (telefonsko številko in elektronski naslov) vlagatelja.

Vlogi morajo biti priložena naslednja dokazila:

 • dokazilo o številu članov organizacije proizvajalcev s poimenskim seznamom članov organizacije proizvajalcev, ki mora vsebovati osebno ime nosilca kmetijskega gospodarstva ali naziv proizvajalca, davčno ali matično številko poslovnega subjekta, naslov in KMG-MID kmetijskega gospodarstva;
 • podpisane izjave proizvajalcev iz prve alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu in proizvajalcev, ki so združeni pri pravni osebi iz druge alineje drugega odstavka 107. člena Zakona o kmetijstvu, da soglašajo z vključitvijo v organizacijo proizvajalcev;
 • navedbo vlagatelja, da si organizacija proizvajalcev prizadeva za en specifičen cilj iz točke (a) prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU;
 • statut organizacije proizvajalcev v skladu s točko (d) prvega odstavka 161. člena Uredbe 1308/2013/EU in
 • dokazilo o oddanih količinah mleka proizvajalcev mleka, ki so člani organizacije proizvajalcev.

Podrobne informacije in zahteve za priznavanje organizacij proizvajalcev so navedene v Pravilniku o priznanju organizacij proizvajalcev v sektorju mleka in mlečnih proizvodov.