Skoči do osrednje vsebine

V zadruge se prostovoljno združujejo kmetje, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo. Večina kmetijskih zadrug je v Sloveniji povezanih v Zadružno zvezo Slovenije.

Dejavnost kmetijskih zadrug

Dejavnost kmetijskih zadrug je neločljivo povezana z zemljo in njeno obdelavo ter skupnim nastopom na trgu s ciljem organiziranega in boljšega poslovanja. Kmetijske zadruge so dobro povezane z lokalnim območjem in imajo zelo pomembno vlogo pri ohranitvi podeželja in njegove poseljenosti ter zagotavljanju delovnih mest.

Kmetijske zadruge so registrirane za dejavnost pridelave, predelave in prodaje kmetijskih pridelkov in proizvodov ter nabavo repromaterialov. Število kmetijskih zadrug se povečuje z ustanavljanjem novih, ki v ožjem lokalnem področju iščejo ustrezno tržno nišo za prodajo lokalnih pridelkov in proizvodov.

Zadrugo lahko ustanovijo pravne ali fizične osebe z aktom o ustanovitvi, katerega obvezen sestavni del so zadružna pravila. Večinoma so ustanovitelji kmetijske zadruge večje število malih proizvajalcev, ki imajo skupni interes sodelovanja. 

Vstop novega člana v zadrugo je prostovoljen s podpisom pristopne izjave s tem, da je seznanjen s pravicami in dolžnostmi zadruge, obveznostmi in odgovornostmi. Pristopna izjava vsebuje znesek in število deležev, ki jih novi član prevzema kot član zadruge. Član zadruge lahko iz zadruge tudi izstopi. Po prenehanju članstva se mu izplača delež.  

Delovanje zadrug

Zadruga je oblika organizacije, ki deluje v korist svojega članstva. Osnovni namen njihovega delovanja je ustvarjanje dodane vrednosti, trženje kmetijskih pridelkov in proizvodov, oskrba z repromateriali in oskrba z različnimi storitvami.

Člani zadruge so lahko v dvojni vlogi: sodelujejo pri poslovnih odločitvah, istočasno pa z zadrugo  poslovno sodelujejo v smislu  kupovanja blaga in koriščenja storitev. Osnovni namen zadrug ni ustvarjanje dobička. Običajno so člani zadruge deležni ugodnejših cen ter obročnih plačil. Presežki se enakomerno porazdelijo po članstvu glede na njihovo sodelovanje z zadrugo, v glavnem pa namenjajo dobiček za razvoj.

Bistvena razlika med zadrugami in kapitalskimi družbami je v tem, da člani niso le vlagatelji kapitala, ampak predvsem uporabniki storitev zadruge.

Kmetijske in gozdarske zadruge lahko črpajo sredstva  iz Programa razvoja podeželja v okviru 14 ukrepov:

 • Ukrep M01, Prenos znanja in dejavnosti informiranja
 • Ukrep M02, Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah
 • Ukrep M03, Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila
 • Ukrep M04, Naložbe v osnovna sredstva
 • Ukrep M06, Razvoj kmetij in podjetij
 • Ukrep M07, Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih
 • Ukrep M08,  Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje
 • Ukrep M09, Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev
 • Ukrep M10, Kmetijsko-okoljsko-podnebna plačila
 • Ukrep M11, Ekološko kmetovanje
 • Ukrep M13, Plačila območjem z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami
 • Ukrep M14, Dobrobit živali
 • Ukrep M16, Sodelovanje
 • Ukrep M19, Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER

Več o ukrepih: