Skoči do osrednje vsebine

Največji izziv za slovenskega kmeta je kako na svoji kmetiji ohraniti in povečati lastno produktivnost ob hkratni skrbi za okolje (voda, tla, zrak, biodiverziteta) in uspešnem prilagajanju na podnebne spremembe (suša, poplave, nevihte s točo, pozeba, veter, žled).

Ukrepi za okolje in prilagajanje na podnebne spremembe

Na ministrstvu v okviru Programa razvoja podeželja 2014-2020 (PRP 2014-2020) podpiramo skrb za okolje in prilagajanje na podnebne spremembe v okviru naslednjih ukrepov:

Podukrep M4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podpora je med drugim namenjena investicijam v zasebne namakalne sisteme, ki so namenjeni enemu uporabniku, in nakupu namakalne opreme (ki je lahko namenjena namakalnim sistemom za enega ali več uporabnikov), nakupu in postavitvi mrež proti toči, nakupu in postavitvi rastlinjakov, naložbam v večjo okoljsko učinkovitost ter povečanju odpornosti na podnebne spremembe in prilagajanju nanje, nadalje ureditvi trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, z namenom, da kmetijska gospodarstva obnovijo svoje trajne nasade, ki so bili poškodovani v naravnih nesrečah oziroma izjemnih pojavih zadnjih nekaj let (pozeba, suša, toča).

Podukrep M4.3 - Podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem in prilagoditvijo kmetjstva in gozdarstva

Podpora se namenja za izgradnjo namakalnih sistemov ter tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom.

Podukrep 4.4. – Podpora za naložbe za preprečevanje vetrne erozije na kmetijskih zemljiščih

Podpora je namenjena vzpostavitvi protivetrnih zaščit kot ukrep za preprečevanje in prilagajanje na podnebne spremembe (zmanjševanje posledic vetrne erozije) ter kot ukrep za krepitev biotske raznovrstnosti.

Podukrep M8.3 – Podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Namen podukrepa je podpreti ureditev protipožarne infrastrukture v gozdovih.

Podukrep M8.4 - Preprečevanje in odprava škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

Gozdovi imajo zelo pomembno vlogo pri blaženju učinkov podnebnih sprememb. Podpora podukrepa M8.4 je namenjena odpravi škode in obnovi gozda, poškodovanega po naravnih nesrečah (žledolomu, lubadarju, vetrolomu) ter ureditvi gozdnih vlak, potrebnih za sanacijo gozdov po naravnih nesrečah.

 Ukrep M10 - Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

Ukrep KOPOP spodbuja nadstandardne sonaravne kmetijske prakse, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Podukrep podpira ohranjanje rastlinskih genskih virov in situ in ex situ.

Ukrep M11 - Ekološko kmetovanje

V okviru ukrepa se podpira izvajanje ekološkega kmetovanja ter preusmerjanje v ekološko kmetovanje.

 Ukrep M13 - Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

Podpora v okviru ukrepa M13 (ukrep OMD) se dodeli za ohranitev in nadaljnje opravljanje kmetijske dejavnosti na območjih z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (OMD), na katerih so stroški kmetovanja in izguba dohodka višji v primerjavi s kmetovanjem izven OMD.

Ukrep M14 - Dobrobit živali

Namen podpore je spodbuditi rejce k izvajanju nadstandardnih načinov reje živali, ki upoštevajo vidike dobrobiti živali in presegajo predpisane zahteve ravnanja in običajno rejsko prakso.

Podukrep M16.5 – Okolje in podnebne spremembe

Podukrep sledi ciljem zmanjšanja negativnih vplivov kmetijstva ali gozdarstva na okolje, izvajanju skupnih pristopov na področju kmetijstva ali gozdarstva za varstvo biotske raznovrstnosti, izvajanju okoljsko učinkovite kmetijske pridelave na vodovarstvenih in drugih varovanih območjih ali zmanjšanju ali blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu.

Čebela na cvetu.

Opraševanje žuželk je ena najpomembnejših ekosistemskih storitev, pomembnih tako za delovanje naravnih kot kmetijskih ekosistemov. | Avtor: Ana Skobe

1 / 2

Zakonodaja