Skoči do osrednje vsebine

Politika EU na področju razvoja podeželja je namenjena podpori podeželskim območjem v Uniji za naslavljanje ekonomskih, okoljskih, podnebnih in družbenih izzivov 21. stoletja. Države članice so v programskem obdobju 2023-2027 ukrepe za razvoj podeželja oblikovale znotraj enotnih programskih dokumentov – nacionalnih strateških načrtov skupne kmetijske politike 2023-2027.

Politika EU za razvoj podeželja je bila uvedena kot drugi steber skupne kmetijske politike (SKP). Sofinancira se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in nacionalnih proračunov. Glavne prednostne naloge politike razvoja podeželja so povečanje konkurenčnosti, zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in ukrepov na področju podnebnih sprememb ter doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.

Razvoj podeželja se v obdobju 2023–2027 prvič strateško obravnava v enotnem dokumentu in ne več ločeno v posebnem programu za razvoj podeželja. To omogoča večjo sinergijo in dopolnjevanje med ukrepi prvega in drugega stebra, kar prinaša večje učinke pri uresničevanju zastavljenih ciljev.

Dvig kakovosti življenja in krepitev gospodarske aktivnosti na podeželju je eden od krovnih ciljev strateškega načrta SKP 2023–2027. Usmerjen je v ohranjanje vitalnega podeželja in podeželskega gospodarstva s spodbujanjem zaposlovanja v kmetijstvu ter agroživilskem sektorju in drugih povezanih sektorjih. Velik poudarek ja na ustvarjanju spodbudnega okolja za mlade kmete ter trajnostnem razvoju podjetij na podeželju.

Poleg kmetijskih dejavnosti se na podeželskih območjih spodbuja tudi razvoj dopolnilnih dejavnosti, vključno z biogospodarstvom, ki pomembno pripomorejo k dvigu in stabilnosti dohodka kmetijskih gospodarstev. Tudi v tem programskem obdobju bodo ukrepi podpirali večjo socialno vključenost prebivalcev, lokalni razvoj podeželskih območij ter prenos znanja in inovacije. Intervencije upoštevajo tudi zahteve družbe glede kakovostne in varne hrane, pridelane na trajnosten način.

43 naložbenih intervencij na področju razvoja podeželja v Sloveniji je v programskem obdobju 2023-2027 tako usmerjenih v uresničevanje ciljev na štirih področjih:

  • konkurenčnost in odpornost kmetijskega sektorja;
  • razvoj podeželja ter varovanje kakovosti hrane in zdravja;
  • varstvo okolja in podnebja;
  • prenos znanja, inovacije in digitalizacija.

Podlage za izvajanje intervencij  so nacionalne uredbe, javni razpisi in javna naročila, na katere se lahko prijavijo upravičenci.

Za intervencije za razvoj podeželja je v Sloveniji za obdobje 2023-2027 skupaj na voljo 1,115 milijarde evrov, od tega iz EKSRP 551 milijonov evrov, nacionalni prispevek pa znaša 564 milijonov evrov.