Skip to main content

EU rural development policy aims to support rural areas in the Union to address the economic, environmental, climate and social challenges of the 21st century. Member States prepare their seven-year rural development programmes based on national objectives and within the framework of the European set of measures.

Politika EU za razvoj podeželja je bila uvedena kot drugi steber Skupne kmetijske politike. Sofinancira se iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in nacionalnih proračunov. Naloga EKSRP je prispevati k uresničevanju strategije EU za rast in delovna mesta (strategija Evropa 2020) s spodbujanjem trajnostnega razvoja podeželja. Glavne prednostne naloge politike razvoja podeželja so povečanje konkurenčnosti, zagotavljanje trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri in ukrepov na področju podnebnih sprememb ter doseganje uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest.

Politiko razvoja podeželja izvajamo prek programov razvoja podeželja, ki jih države članice oblikujemo na podlagi nacionalnih strategij in SWOT analize stanja kmetijstva, živilstva ter gozdarstva. V okviru programov se nato programirajo ukrepi in finančna sredstva. Podlage za izvajanje programov so nacionalne uredbe, javni razpisi in javna naročila, na katere se lahko prijavijo upravičenci.

Program razvoja podeželja Republike Slovenije 2014 – 2020

V Sloveniji imamo enoten Program razvoja podeželja 2014–2020 za celotno ozemlje Republike Slovenije. Organ upravljanja programa je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je med drugim pristojno za pripravo in spreminjanje programa, pripravo nacionalne zakonodaje, javnih razpisov in javnih naročil. Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pa je akreditirana za izvajanje postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev in skrbi za zakonito in pravočasno izplačevanje odobrenih sredstev končnim prejemnikom.
Slovenija se v tem programskem obdobju osredotoča na naslednje prednostne naloge:

  • spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih,
  • krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh
    regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov,
  • spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih
    proizvodov, dobrobit živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu,
  • obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom ter
  • spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij.

Program daje največji poudarek ohranjanju okolja ter prilaganju podnebnim spremembam. Zelo pomemben poudarek daje tudi krepitvi konkurenčnosti kmetijstva, živilsko predelovalne industrije in gozdarstva. Za Slovenijo pa so pomembne teme tudi mladi prevzemniki kmetij, prenos znanja in inovacije ter povezovanje.

Za Program razvoja podeželja za obdobje 2014–2020 je Sloveniji skupaj na voljo 1,1 milijarde EUR, od tega iz EKSRP 838 milijonov EUR sredstev EU, nacionalni prispevek pa znaša 269 milijonov EUR.

Skupna kmetijska politika po 2020

Skupna kmetijska politika po letu 2020 bo enostavnejša in še bolj prilagojena potrebam kmetom. Države članice bodo v večji meri same odločale, kako najbolje izpolniti skupne cilje evropske kmetijske politike in se hkrati odzvati na specifične potrebe svojih kmetov, podeželskih skupnosti in širše družbe.