GOV.SI

Oljkarstvo je na Primorskem tradicionalna kmetijska panoga. Zajema pridelavo oljk (plodov) v oljčnikih in predelavo oljk v oljčno olje ter namizne oljke. Trženje oljčnega olja zahteva uporabo tržnih standardov, kar je pomembno zaradi označevanja proizvodov in varstva potrošnikov.

Stanje oljkarstva v Sloveniji

Pridelava oljk ima za domače pridelovalce oljk velik tržni potencial. V zadnjih letih se povečujejo z oljčniki zasajene površine, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. Potrošniki pogosteje povprašujejo po oljčnem olju, zato narašča njegova poraba v gospodinjstvih.

Skupna površina oljčnikov v Sloveniji predstavlja 0,3 % vseh kmetijskih zemljišč. Večina oljčnikov je v Slovenski Istri (96 %), oljke pridelujejo tudi na Goriškem, v Goriških Brdih, Vipavi in na Krasu. Prav na slednjih območjih bi želeli postaviti še več novih nasadov. Z redno obnovo ali novimi zasaditvami se bo skupna površina oljčnikov lahko povečala do 3.000 ha.

Za slovensko oljkarstvo so značilna majhna kmetijska gospodarstva (75 % kmetijskih gospodarstev ima manj kot 0,3 ha oljčnikov) in razdrobljenost oljčnikov. Dejavniki, ki povečujejo zahtevnost pridelave oljk in vplivajo na razvoj oljkarstva v Sloveniji, so:

  • negodne zemljiške razmere (majhnost in razdrobljenost nasadov);
  • velik delež nasadov, ki so na pobočjih in terasah;
  • pogostejše pozebe, ki so posledice podnebnih sprememb.

V mednarodnem okolju in Evropski uniji je slovenska pridelava oljčnega olja količinsko majhna. Delež proizvodnje v tonah je 0,02 %, pridelek oljk pa zaradi vremenskih razmer med leti zelo niha. Potrošnja  v Sloveniji v zadnjih letih znaša 2.100 ton oljčnega olja (1,3 litra na prebivalca na leto) in je v primerjavi z drugimi proizvajalkami oljčnega olja majhna.

Slovensko oljčno olje prodamo večinoma v Sloveniji, vendar je stopnja samooskrbe z oljčnim oljem majhna (od 10 % do 20 %). Ker pa se povpraševanje in poraba oljčnega olja povečujeta, narašča uvoz oljčnega olja.

Kljub količinsko nizki pridelavi pa posebno geografsko območje gojenja oljk omogoča pridelavo visoko kakovostnega  oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla (ZOP). Od leta 2007 lahko oljkarji pod predpisanimi pogoji proizvajajo oljčno olje z zaščiteno označbo porekla za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (EDOOSI ZOP). To oljčno olje predstavlja približno 10 % celotne slovenske proizvodnje.

Osnovni podatki o oljkarstvu v Sloveniji (2018)

Površina oljčnikov (raba): 2.356 ha (96% Slovenska Istra, 4% Goriško, Goriška Brda, Vipava, Kras)
Površina oljčnikov v registru kmetijskih gospodarstev: 1.302 ha
Potencialne površine za oljčnike: do 3.000 ha
Povprečna velikost oljčnikov na kmetijsko gospodarstvo: 0,3 ha
Povprečna velikost oljčnikov (GERK): 0,2 ha
Število kmetijskih gospodarstev z oljčniki 4 221
Število oljčnikov (GERK-ov): 6276
Povprečen pridelek oljk: 2,5 t/ha
Povprečna proizvodnja oljčnega olja/ha: 400 kg/ha
Oljevitost: 13 – 20%
Povprečna letna proizvodnja oljčnega olja: 650 ton
Povprečna proizvodnja namiznih oljk: 6,5 ton
Samooskrba: do 20 - 25%
Uvoz oljčnega olja: 1.870 ton
Poraba oljčnega olja: 1 l /preb./leto, skupaj 2.100 t/leto
5 registriranih domačih sort oljk: Istrska belica (70%), Buga, Črnica, Štorta, Mata
Namakanje oljčnikov: 51 oljčnikov, skupaj 23 ha
Terase: 720 ha
Ekološka pridelava (2017): 243 ha
Registrirane oljarne za oljčno olje (2017) 38

Oljarne

V Sloveniji je v Register živilskih obratov vpisanih 37 oljarn za oljčno olje.

Vsako leto v sezoni stiskanja oljk morajo nosilci oljarn v skladu z Zakonom o kmetijstvu na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočiti podatke o letnih količinah predelanih plodov oljk in količinah pridobljenega oljčnega olja v oljarni.

Seznam oljarn 2018

Laboratoriji za oljčno olje v Sloveniji

Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče Koper, je bila imenovana za:

  • organizacijo, pristojno za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja, in
  • organizacijo, pristojno za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja. 

Seznam pooblaščenih laboratorijev za fizikalno-kemijsko testiranje deviškega oljčnega olja in senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja