Skoči do osrednje vsebine

Oljkarstvo je na Primorskem tradicionalna kmetijska panoga. Zajema pridelavo oljk (plodov) v oljčnikih in predelavo oljk v oljčno olje ter namizne oljke. Trženje oljčnega olja zahteva uporabo tržnih standardov, kar je pomembno zaradi označevanja proizvodov in varstva potrošnikov.

Krošnja oljke s plodovi

Oljka | Foto: T. Polak Benkič, osebni arhiv

Stanje oljkarstva v Sloveniji

Pridelava oljk ima za domače pridelovalce oljk velik tržni potencial. V zadnjih letih se povečujejo z oljčniki zasajene površine, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. Potrošniki pogosteje povprašujejo po oljčnem olju, zato narašča njegova poraba v gospodinjstvih.

Skupna površina oljčnikov v Sloveniji predstavlja 0,3 % vseh kmetijskih zemljišč. Večina oljčnikov je v Slovenski Istri (96 %), oljke pridelujejo tudi na Goriškem, v Goriških Brdih, Vipavi in na Krasu. Prav na slednjih območjih bi želeli postaviti še več novih nasadov. Z redno obnovo ali novimi zasaditvami se bo skupna površina oljčnikov lahko povečala do 3.000 ha.

Za slovensko oljkarstvo so značilna majhna kmetijska gospodarstva (75 % kmetijskih gospodarstev ima manj kot 0,3 ha oljčnikov) in razdrobljenost oljčnikov. Dejavniki, ki povečujejo zahtevnost pridelave oljk in vplivajo na razvoj oljkarstva v Sloveniji, so:

  • negodne zemljiške razmere (majhnost in razdrobljenost nasadov);
  • velik delež nasadov, ki so na pobočjih in terasah;
  • pogostejše pozebe, ki so posledice podnebnih sprememb.

V mednarodnem okolju in Evropski uniji je slovenska pridelava oljčnega olja količinsko majhna. Delež proizvodnje v tonah je 0,02 %, pridelek oljk pa zaradi vremenskih razmer med leti zelo niha. Potrošnja  v Sloveniji v zadnjih letih znaša 2.100 ton oljčnega olja (1,3 litra na prebivalca na leto) in je v primerjavi z drugimi proizvajalkami oljčnega olja majhna.

Slovensko oljčno olje prodamo večinoma v Sloveniji, vendar je stopnja samooskrbe z oljčnim oljem majhna (od 10 % do 20 %). Ker pa se povpraševanje in poraba oljčnega olja povečujeta, narašča uvoz oljčnega olja.

Kljub količinsko nizki pridelavi pa posebno geografsko območje gojenja oljk omogoča pridelavo visoko kakovostnega  oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla (ZOP). Od leta 2007 lahko oljkarji pod predpisanimi pogoji proizvajajo oljčno olje z zaščiteno označbo porekla za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (EDOOSI ZOP). To oljčno olje predstavlja približno 10 % celotne slovenske proizvodnje.

Osnovni podatki o oljkarstvu v Sloveniji (2022, 2023)

Površina oljčnikov (raba) 2.531 ha
Površina oljčnikov v registru kmetijskih gospodarstev 1.587 ha
Potencialne površine za oljčnike do 3.000 ha
Povprečna velikost oljčnikov na kmetijsko gospodarstvo 0,47 ha
Povprečna velikost oljčnikov (GERK) 0,2 ha
Število kmetijskih gospodarstev z oljčniki 3.350
Število oljčnikov (GERK-ov) 7.662
Pridelek oljk 2,3 tone/ha
Proizvodnja oljčnega olja/ha 338 kg/ha
Oljevitost 14,7%
Proizvodnja oljčnega olja 336 ton (v RKG), 710 ton (ocena)
Proizvodnja namiznih oljk 7,5 tone
Samooskrba 14%
Uvoz oljčnega olja (SURS 2022) 2.290 ton
Izvoz oljčnega olja (SURS 2022) 710 ton
Poraba oljčnega olja (2022) 1,4 l/prebivalca/leto
5 registriranih domačih sort oljk Istrska belica (70%), Buga, Črnica, Štorta, Mata
Namakanje oljčnikov 86 KMG oljčnikov, skupaj 42 ha
Terase 968 ha
Ekološka pridelava 311 ha
Registrirane oljarne za oljčno olje 37

Oljarne

V Sloveniji je v Register živilskih obratov vpisanih 37 oljarn za oljčno olje.

Vsako leto v sezoni stiskanja oljk morajo nosilci oljarn v skladu z Zakonom o kmetijstvu na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sporočiti podatke o letnih količinah predelanih plodov oljk in količinah pridobljenega oljčnega olja v oljarni.

Laboratoriji za oljčno olje v Sloveniji

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je imenovan za nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.

Seznam pooblaščenih laboratorijev (v angleščini) za fizikalno-kemijsko testiranje deviškega oljčnega olja in za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja.

Javne službe v oljkarstvu

Za razvoj konkurenčnega oljkarstva in doseganje visoke kakovosti slovenskega oljčnega olja vlagamo v nova znanja in podpiramo strokovne naloge, ki jih izvaja javna služba v oljkarstvu.

Za izvajalca javne službe v oljkarstvu je bilo za obdobje od leta 2018 do 2024 imenovano Znanstveno raziskovalno središče Koper s podizvajalcema Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (Poskusni center za oljkarstvo) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Strokovne naloge se izvajajo v skladu z večletnim programom javne službe v oljkarstvu in so:

  • selekcija oljke,
  • introdukcija sort oljke,
  • zagotavljanje izhodiščnega materiala,
  • tehnologija pridelave,
  • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo.

Zakonodaja