Skoči do osrednje vsebine

Oljkarstvo je na Primorskem tradicionalna kmetijska panoga. Zajema pridelavo oljk (plodov) v oljčnikih in predelavo oljk v oljčno olje ter namizne oljke. Trženje oljčnega olja zahteva uporabo tržnih standardov, kar je pomembno zaradi označevanja proizvodov in varstva potrošnikov.
Krošnja oljke s plodovi

Oljka | Foto: T. Polak Benkič, osebni arhiv

Stanje oljkarstva v Sloveniji

Pridelava oljk ima za domače pridelovalce oljk velik tržni potencial. V zadnjih letih se povečujejo z oljčniki zasajene površine, povečuje pa se tudi ekološka pridelava. Potrošniki pogosteje povprašujejo po oljčnem olju, zato narašča njegova poraba v gospodinjstvih.

Skupna površina oljčnikov v Sloveniji predstavlja 0,3 % vseh kmetijskih zemljišč. Večina oljčnikov je v Slovenski Istri (96 %), oljke pridelujejo tudi na Goriškem, v Goriških Brdih, Vipavi in na Krasu. Prav na slednjih območjih bi želeli postaviti še več novih nasadov. Z redno obnovo ali novimi zasaditvami se bo skupna površina oljčnikov lahko povečala do 3.000 ha.

Za slovensko oljkarstvo so značilna majhna kmetijska gospodarstva (75 % kmetijskih gospodarstev ima manj kot 0,3 ha oljčnikov) in razdrobljenost oljčnikov. Dejavniki, ki povečujejo zahtevnost pridelave oljk in vplivajo na razvoj oljkarstva v Sloveniji, so:

 • negodne zemljiške razmere (majhnost in razdrobljenost nasadov);
 • velik delež nasadov, ki so na pobočjih in terasah;
 • pogostejše pozebe, ki so posledice podnebnih sprememb.

V mednarodnem okolju in Evropski uniji je slovenska pridelava oljčnega olja količinsko majhna. Delež proizvodnje v tonah je 0,02 %, pridelek oljk pa zaradi vremenskih razmer med leti zelo niha. Potrošnja  v Sloveniji v zadnjih letih znaša 2.100 ton oljčnega olja (1,3 litra na prebivalca na leto) in je v primerjavi z drugimi proizvajalkami oljčnega olja majhna.

Slovensko oljčno olje prodamo večinoma v Sloveniji, vendar je stopnja samooskrbe z oljčnim oljem majhna (od 10 % do 20 %). Ker pa se povpraševanje in poraba oljčnega olja povečujeta, narašča uvoz oljčnega olja.

Kljub količinsko nizki pridelavi pa posebno geografsko območje gojenja oljk omogoča pridelavo visoko kakovostnega  oljčnega olja z zaščiteno označbo porekla (ZOP). Od leta 2007 lahko oljkarji pod predpisanimi pogoji proizvajajo oljčno olje z zaščiteno označbo porekla za Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (EDOOSI ZOP). To oljčno olje predstavlja približno 10 % celotne slovenske proizvodnje.

Osnovni podatki o oljkarstvu v Sloveniji

V Registru kmetijskih gospodarstev (RKG) je registriranih 63 % površin oljčnikov glede na dejansko stanje. Podatki o količinah oljk, oljčnega olja in namiznih oljk so iz leta 2022, ker se podatki poročajo naslednje leto po končani sezoni stiskanja. Delež oljkarjev, ki je za leto 2022 sporočilo količine v RKG, je 47 %, njihove površine skupaj predstavljajo 65 % površin oljčnikov v RKG.

Površina oljčnikov, 2023 (vir: Evidenca rabe kmetijskih zemljišč - Raba, 2023): 2.571 ha
Površina oljčnikov, 2023 (vir: Register kmetijskih gospodarstev - RKG, 2023): 1.630 ha
Potencialne površine za oljčnike: 3.000 ha
Povprečna velikost oljčnikov na kmetijsko gospodarstvo - KMG, 2023 (vir: RKG, 2023): 0,47 ha/KMG
Povprečna velikost oljčnikov - GERK, 2023 (vir: RKG, 2023): 0,2 ha
Število KMG z oljčniki, 2023 (vir: RKG, 2023): 3.409
Število oljčnikov - GERK, 2023 (vir: RKG, 2023): 7.821
Število oljčnikov, 2023 (vir: Raba, 2023): 8.567
Pridelek oljk, 2022 (vir: RKG, 2023): 2.388 t
Proizvodnja oljčnega olja, 2022 (vir: RKG, 2023): 351 t; (ocena: 710 t)
Povprečen hektarski pridelek oljk, 2022 (vir: RKG, 2023): 2,3 t/ha
Povprečna proizvodnja oljčnega olja na hektar, 2022 (vir: RKG, 2023): 338 kg/ha
Oljevitost – izplen olja, 2022 (vir: RKG, 2023): 14,70%
Proizvodnja namiznih oljk, 2022 (vir: RKG, 2023): 7,53 t
Uvoz oljčnega olja 2022 (vir SURS: 2023): 2.273 t
Izvoz oljčnega olja 2022 (vir SURS: 2023): 171 t
Poraba oljčnega olja (proizvodnja + uvoz - izvoz), 2022 (vir: SURS, RKG, 2023): 2.453 t
Poraba oljčnega olja na prebivalca, 2022 (vir: RKG, SURS, 2023): 1,16 kg/prebivalca
Samooskrba (proizvodnja/poraba x 100 %), 2022: 14%
5 registriranih domačih sort oljk: Istrska Belica, Buga, Črnica, Štorta, Mata
Namakanje oljčnikov, 2023 (vir: RKG, 2023): 100 KMG, 124 oljčnikov, 47 ha
Terase, 2023 (vir: RKG, 2023): 2149 KMG, 3714 oljčnikov, 995 ha
Ekološka pridelava, 2022 (vir MKGP, 2023): 326 ha
Registrirane oljarne za oljčno olje, 2023 (vir MKGP, 2023) 37

Oljarne

 • Seznam oljarn

  V Sloveniji je v Register živilskih obratov vpisanih 37 oljarn za oljčno olje.

Poročanje o količinah predelanih oljk in oljčnega olja

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Laboratoriji za oljčno olje

Znanstveno-raziskovalno središče Koper, Laboratorij Inštituta za oljkarstvo je imenovan za nacionalni referenčni laboratorij za ugotavljanje skladnosti oljčnega olja za področje kemije in senzoričnega preskušanja oljčnega olja.

Na spletni strani Mednarodnega sveta za oljke sta objavljena veljavna seznama priznanih laboratorijev za fizikalno kemijsko testiranje ter za senzorično testiranje (v angleščini: list of recognised physico–chemical laboratories and list of recognised sensory analysis laboratories).

Javne službe v oljkarstvu

Za razvoj konkurenčnega oljkarstva in doseganje visoke kakovosti slovenskega oljčnega olja vlagamo v nova znanja in podpiramo strokovne naloge, ki jih izvaja javna služba v oljkarstvu.

Za izvajalca javne službe v oljkarstvu je bilo za obdobje od leta 2018 do 2024 imenovano Znanstveno raziskovalno središče Koper s podizvajalcema Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (Poskusni center za oljkarstvo) in Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Univerze na Primorskem. Strokovne naloge se izvajajo v skladu z večletnim programom javne službe v oljkarstvu in so:

 • selekcija oljke,
 • introdukcija sort oljke,
 • zagotavljanje izhodiščnega materiala,
 • tehnologija pridelave,
 • ugotavljanje vrednosti oljk za predelavo.

Zakonodaja