Skoči do osrednje vsebine

Sredstva za gnojenje so široka skupina proizvodov, ki obsegajo snovi, zmesi, mikroorganizme ali druge materiale, ki se uporabljajo samostojno ali zmešani z drugim materialom. Namenjeni so za oskrbo rastlin s hranili ali izboljšanje lastnosti tal, delujejo kot inhibitorji, rastlinski biostimulanti ali rastni medij.

Sredstva za gnojenje EU

Sredstva za gnojenje so v skladu z Uredbo (EU) 2019/1009  snovi, zmesi, mikroorganizmi ali drugi materiali, ki se uporabljajo samostojno ali zmešani z drugim materialom na rastlinah ali gobah (ali njihovi rizosferi ali mikosferi) oziroma tvorijo rizosfero ali mikosfero. Uporabljajo se za oskrbo rastlin ali gob s hranili ali za izboljšanje njihove hranilne učinkovitosti.

Sredstvo za gnojenje EU pa pomeni sredstvo za gnojenje, ki je označeno z oznako CE, ko se omogoči njegova dostopnost na trgu.

Uredba odpira enotni trg Evropske unije (EU) za sredstva za gnojenje, tudi organska in organsko-mineralna gnojila, izboljševalce tal, inhibitorje, rastlinske biostimulante ali rastne medije.

V uredbi so določena skupna pravila o zahtevah glede varnosti, kakovosti in označevanja za sredstva za gnojenje EU.

Uredba opredeljuje sedem funkcijskih kategorij sredstev (FKS) za sredstva za gnojenje, in sicer:

  • gnojila, vključno z anorganskimi gnojili, organsko-mineralnimi gnojili in organskimi gnojili;
  • sredstva za apnenje;
  • izboljševalci tal;
  • rastni mediji;
  • inhibitorji;
  • rastlinski biostimulanti in
  • mešanica sredstev za gnojenje.

Pravila se uporabljajo za načrtovanje, proizvodnjo in dajanje na trg sredstev za gnojenje EU. Uredba se ne nanaša na uporabo ali način uporabe sredstev za gnojenje EU.

 Uredba določa pravila za sredstva za gnojenje EU, ki imajo oznako CE, vključno z zahtevami za:

  • mejne vrednosti onesnaževal in patogenov (mikroorganizmov, ki povzročajo bolezni);
  • minimalno koncentracijo hranil in druge ustrezne značilnosti glede na kategorijo proizvoda;
  • označevanje.

Države članice EU ne morejo omejiti prostega pretoka sredstev za gnojenje EU iz razlogov, povezanih s sestavo, označevanjem ali drugimi vidiki, ki jih zajema ta uredba, če so ti proizvodi skladni s pravili iz te uredbe.

Države članice lahko ohranijo ali sprejmejo pravila, ki so povezana z zdravjem ljudi in okoljem in se nanašajo na uporabo sredstev za gnojenje EU, če ne zahtevajo spremembe sredstev, ki so skladna s pravili EU, in ne vplivajo na pogoje za omogočanje dostopnosti teh sredstev na trgu.

Uredba ohranja neobvezno harmonizacijo, kar pomeni, da lahko države članice dajejo na trg neharmonizirana sredstva za gnojenje v skladu z nacionalnim pravom in splošnimi pravili o prostem pretoku.

Mineralna gnojila

Promet z mineralnimi gnojili na nacionalni ravni ureja Zakon o mineralnih gnojilih in podzakonski akti.

Mineralna gnojila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe (EU) 2019/1009, so lahko v prometu na ozemlju Republike Slovenije, če so dana na trg v skladu z določili Zakona o mineralnih gnojilih ter Pravilnika o kakovosti mineralnih gnojil. Izpolnjevati morajo pogoje glede minimalne kakovosti, biti označena v skladu z navedenim zakonom ter pri pravilni uporabi ne smejo ogrožati rodovitnosti tal, zdravja ljudi in živali ter okolja.

Pred prvim dajanjem gnojil, ki ne izpolnjujejo pogojev iz Uredbe (EU) 2019/1009, v promet v Republiki Sloveniji, mora proizvajalec, uvoznik oziroma distributer mineralnega gnojila oziroma organskega mineralnega gnojila pridobiti dovoljenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Postopek pridobitve dovoljenja za promet z mineralnimi gnojili

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Vzajemno priznavanje

Načelo vzajemnega priznavanja je načelo zakonodaje EU, po katerem države EU na svojem ozemlju ne smejo prepovedati prodaje blaga, ki se zakonito trži v drugi državi EU. Izjema je le, kadar imajo države EU upravičene razloge za javni interes za omejitev ali zavrnitev dostopa do trga ter je omejitev upravičena in sorazmerna.

Uredba (EU) 2019/515 določa pravila glede dajanja blaga na trg po načelu vzajemnega priznavanja. Njen namen je okrepiti notranji trg z izboljšanjem uporabe načela vzajemnega priznavanja na področju blaga in odstranjevanjem neupravičenih trgovinskih ovir.

Sredstva za gnojenje se v Sloveniji lahko tržijo tudi po pravilih vzajemnega priznavanja.

Kontaktna točka za vprašanja glede vzajemnega priznavanja je Slovenski inštitut za standardizacijo.

Nadzor

Za nadzor nad sredstvi za gnojenje je pristojen Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvoKmetijski inštitut Slovenije je pooblaščen za opravljanje kemijskih analiz za potrebe inšpekcijskega nadzora nad prometom mineralnih gnojil v skladu z Zakonom o mineralnih gnojilih.