Skoči do osrednje vsebine

V rastlinski pridelavi sta za zagotavljanje prehranske varnosti ključna strateška cilja povečanje pridelave in konkurenčnost. Doseganje teh ciljev omogočajo odporne in biotsko raznovrstne vrste in sorte kmetijskih rastlin ter vrhunske tehnologije pridelave, prilagojene hitrim okoljskim spremembam in naravnim danostim. Velik poudarek je dan tudi trajnostni naravnanosti tako zaradi varnosti kmetijskih pridelkov kot zaradi ohranjanja tal in njihove rodovitnosti ter varovanja naravnih razmer za življenje v tleh, vodi in zraku.

V Sloveniji največ kmetijskih površin zavzema travinje, sledijo njivske površine s poljščinami in vrtninami ter trajni nasadi z vinogradi, sadovnjaki, hmeljišči in oljčniki. Leta 2017 je bilo po podatkih letne statistike rastlinske pridelave v uporabi približno 481.000 hektarov kmetijskih zemljišč, od katerih je bilo 279.000 hektarov trajnega travinja, 27.000 hektarov trajnih nasadov in 174.000 hektarov njiv.

Obseg rastlinske pridelave v Sloveniji je močno odvisen od naravnih razmer. Od leta 2011 dalje so vremenske razmere zelo spremenljive, kar se odraža v velikih spremembah obsega proizvodnje. Neugodno vreme je tako na primer v letih 2016 in 2017 še posebej prizadelo sadjarski sektor. Po dveh zelo skromnih letinah je bil pridelek sadja leta 2018 obilen in tudi v primerjavi z ugodnimi prejšnjimi leti nadpovprečen. Leta 2018 je bil izjemen tudi pridelek grozdja.

Javne službe v rastlinski pridelavi

Na področju rastlinske pridelave (poljedelstvo, vrtnarstvo, sadjarstvo, vinogradništvo, oljkarstvo, hmeljarstvo) delujejo javne službe strokovnih nalog, ki med drugim izvajajo selekcijo, žlahtnjenje in uvedbo ter rajonizacijo novih sort, preizkušanje tehnologij in zagotavljanje izhodiščnega materiala večletnih rastlin.

Shema izvajalcev in podizvajalcev javnih služb v proizvodnji kmetijskih rastlin po področjih