Skoči do osrednje vsebine

V rastlinski pridelavi sta za zagotavljanje prehranske varnosti ključna strateška cilja povečanje pridelave in konkurenčnost. Doseganje teh ciljev omogočajo odporne in biotsko raznovrstne vrste in sorte kmetijskih rastlin ter vrhunske tehnologije pridelave, prilagojene hitrim okoljskim spremembam in naravnim danostim. Velik poudarek je dan tudi trajnostni naravnanosti tako zaradi varnosti kmetijskih pridelkov kot zaradi ohranjanja tal in njihove rodovitnosti ter varovanja naravnih razmer za življenje v tleh, vodi in zraku.

V Sloveniji največ kmetijskih površin zavzema travinje, sledijo njivske površine s poljščinami in vrtninami ter trajni nasadi z vinogradi, sadovnjaki, hmeljišči in oljčniki. Leta 2021 je bilo po podatkih letne statistike rastlinske pridelave v uporabi 479.486ha  kmetijskih zemljišč, od katerih je bilo 275.601 ha trajnega travinja, 28.620 ha trajnih nasadov in 175.265 ha njiv.

Obseg rastlinske pridelave v Sloveniji je močno odvisen od naravnih razmer. Od leta 2011 dalje so vremenske razmere zelo spremenljive, kar se odraža v velikih spremembah obsega proizvodnje. Hektarski pridelki večine rastlinskih pridelkov so bili v letu 2022 že drugo leto zapored manjši. Pridelek žita je bil med manjšimi po letu 2010, vendar nekoliko večji od pridelkov v sušnih letih 2013 in 2017. Hektarski pridelek pšenice je bil za 5 % manjši kot v letu 2021. Pričakovani pridelek oljnic je bil predvsem zaradi boljše letine in obsežnejše površine oljne ogrščice za 2 % večji. Zaradi suše in negativnega vpliva visokih poletnih temperatur je bil pridelek krme s travinja v letu 2022 pomembno manjši kot v letu 2021, ko je bil zelo povprečen.

Vremenske razmere s pomanjkanjem padavin in visokimi temperaturami v rastni dobi so vplivale na pridelavo z zelenjadnic, v povprečju je bila njihova letina tudi zaradi pomanjkanja vode za namakanje manjša kot v letu 2021.

Pridelek sadja je bil v letu 2022 po izredno slabi predhodni letini izrazito večji, vendar je ostal na ravni zadnjega petletnega povprečja. Pridelek grozdja v letu 2022 je bil zaradi manjše površine vinogradov in predvsem zaradi suhega in vročega poletja manjši kot v letu 2021, ko je bil najskromnejši do takrat. Skupni pridelek belih sort je manjši bil za 9 %, pridelek pri rdečih sortah pa za 3 %. Letino 2022 je zaznamovala zgodnja trgatev, ki se je ponekod začela že v sredini avgusta. Hektarski pridelek hmelja je bil že drugo leto podpovprečen, na letni ravni se je zmanjšal za 20 %, glede na povprečje zadnjih petih let pa za 30 %.

Javne službe v rastlinski pridelavi

Na področju rastlinske pridelave delujejo javne službe strokovnih nalog, ki med drugim izvajajo selekcijo, žlahtnjenje in uvedbo ter rajonizacijo novih sort, preizkušanje tehnologij in zagotavljanje izhodiščnega materiala večletnih rastlin.

Izvajalci javne službe na področju sadjarstva:

  • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ-MB)
  • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZ-NG) in podizvajalec Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF)
  • Kmetijski inštitut Slovenija (KIS)

Izvajalci javne službe na področju vinogradništva:

  • Kmetijsko gozdarski zavod Maribor (KGZ-MB)
  • Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZ-NG)
  • Kmetijski inštitut Slovenija (KIS) in podizvajalca Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF) ter Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV)

Izvajalci javne službe na področju poljedelstva:

  • Kmetijski inštitut Slovenija (KIS) in podizvajalci Biotehniška šola Rakičan, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru (FKBV), Grm Novo Mesto − Center biotehnike in turizma (GRM Novo mesto) ter Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZ-NG)

Izvajalci javne službe na področju vrtnarstva:

  • Kmetijski inštitut Slovenija (KIS) in podizvajalci Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani (BF), Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS), Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota (KGZ-MS) ter izbrane srednje šole

Izvajalci javne službe na področju oljkarstva:

  • Znanstveno raziskovalno središče Koper (ZRS Koper) in podizvajalec Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica (KGZ-NG)

Izvajalci javne službe na področju hmeljarstva:

  • Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije (IHPS)

Barvni grafični prikaz podrobnejše shematske predstavitve izvajalcev in podizvajalcev javnih služb

Organigram izvajalcev in podizvajalcev javnih služb v rastlinski pridelavi