Skoči do osrednje vsebine

Postopek prijave pošiljke živil za inšpekcijski pregled pri uvozu živil neživalskega izvora

Povečan uradni nadzor pri uvozu

Poleg zagotavljanja splošnih pogojev ob uvozu živil obstajajo posebne zahteve za izvajanje uradnega nadzora nad pošiljkami blaga, za katerega je Komisija EU začasno predvidela povečan uradni nadzor zaradi nevarnosti oziroma tveganj, ki jih živila lahko predstavljajo za zdravje ljudi. Inšpektorji Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin izvajajo povečan nadzor zaradi znanega ali nastajajočega tveganja, dodatni nadzor nad pošiljkami živil v nujnih primerih ter pošiljkami, za katere je vstop v EU pogojen z določenimi dodatnimi pogoji in prepovedi ob uvozu živil neživalskega izvora.

Pošiljke živil in krme, katere zapadejo pod povečan uradni nadzor so:

Poostren uradni nadzor velja tudi za sestavljena živila (sladkorni proizvodi, čokolada, kruh, pecivo), ki vsebujejo enega ali več proizvodov iz Priloge II, Izvedbene Uredbe 2019/1793v količini več kot 20 %.

Postopek uvoza

Uvoznik mora ob pričakovanem prispetju pošiljke živil in krme pošiljko najaviti na skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu (SZVD-D, določen v Prilogi II, Del 2, Oddelek D Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2019/1715) na prvi mejni vstopni točki EU vsaj en delovni dan pred prispetjem oziroma pod določenimi pogoji (letališča) vsaj štiri ure pred prispetjem, preko spletne aplikacije za najavo, sledenje, uradni nadzor in potrjevanje uvoznih pošiljk (TRACES NT, angleško Trade Control and Expert System). Predloži pa tudi natisnjen, podpisan SZVD-D v slovenskem jeziku.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Mesto nadzora

Nadzor nad pošiljkami živil, za katere je predviden povečan nadzor, se opravi na mejnih kontrolnih točkah (MKT), s tem da je možno del pregledov nadaljevati na kontrolnih točkah (KT).

Mejni kontrolni točki v Republiki Slovenije sta:

 • Luka Koper, za mednarodni pomorski promet
 • Ljubljana-Brnik, za mednarodni zračni promet

Če so izpolnjeni pogoji za prevoz pošiljke do KT, ki ni MKT (izvajalec dejavnosti to zahteva, pristojni organ na MKT to odobri), se lahko nadaljni pregledi pošiljk, po opravljenem dokumentacijskem pregledu na MKT, opravijo tudi na KT, za kar pa mora izvajalec dejavnosti MKT vložiti nov, ločen SZVD-D, tako da je vidna povezava med obema SZVD-D, skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/2123.

Kontrolne točke v Republiki Sloveniji so:

 • Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32, Koper
 • Intereuropa d.d., Letališka cesta 35, Ljubljana
 • BTC d.d., Letališka cesta 16, Ljubljana
 • Intereuropa d.d., Kidričeva 38, Celje
 • Hrib d.o.o., Skladišče Šentjur, Cesta pod Rifnikom 32, Šentjur
 • Baron International d.o.o., Obrat skladišča, Obrežje 4, Radeče
 • Intereuropa d.d., Tržaška cesta 53, Maribor

V primeru vzorčenja pošiljke na MKT je le-ta lahko uradno pridržana na MKT ali pa se ji skladno z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2019/2124, odobri nadaljni prevoz do namembnega kraja v Uniji, v zato namenjene obrate, ki so v Republiki Sloveniji enaki kontrolnim točkam, preden so na voljo rezultati laboratorijskih analiz, če so za to izpolnjeni pogoji.

Izjema pošiljk, ki ne zapade pod povečan uradni nadzor

Iz povečanega nadzora so izvzete pošiljke:

 • katerih bruto teža ne presega 30 kg in:
  • se pošiljajo kot trgovinski vzorci, laboratorijski vzorci ali razstavni predmeti in niso namenjeni dajanju na trg,
  • je blago, ki je del osebne prtljage potnikov in je na menenjeno za njihovo osebno porabo ali uporabo,
  • so nekomercialne pošiljke živil in krme, ki so poslane fizičnim osebam in niso namenjene dajanju na trg in
  • so pošiljke živil in krme, ki so namenjene za znanstvene namen.
 • živila in krma na prevoznih sredstvih v mednarodnem prometu, ki se ne raztovorijo in so namenjeni oskrbi posadke in potnikov.

Dodatna dokumentacija

Poleg izpolnjenega skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (SZVD-D) je potrebno nekaterim pošiljkam priložiti še dodatno dokumentacijo:

Stroški nadzora

Za pošiljke živil in krme, za katere je predviden povečan uradni nadzor se plača pristojbina v skladu s Poglavjem 2 Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o uradnem nadzoru in drugih uradnih dejavnostih na področju živil, krme, zdravja in dobrobiti živali ter zdravja in fitofarmacevtskih sredstev.

Dodatno se izvajalcu dejavnosti zaračunajo še stroški vzorčenja, laboratorijskih analiz, skladiščenja oziroma morebitni dodatni stroški, glede na obseg pregleda.

Prepoved uvoza

Prepoved uvoza velja za:

 • Živila iz sušenega fižola iz Nigerije (pod oznako KN 0713 35 00, 0713 39 00 in 0713 90 00), kontaminiran z ostanki pesticidov, začasno prepovedano uvažati skladno z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/625.

Naslov za prijavo: