Skoči do osrednje vsebine

Za zagotavljanje varnosti hrane so primarno odgovorni nosilci živilske dejavnosti. Nosilci živilske dejavnosti morajo zato vzpostaviti in izvajati učinkovite postopke, ki zagotavljajo varnost proizvodov (živil ali surovin), ki jih dajejo na trg.

Pomen izrazov v povezavi z varnostjo živil

Živilo ali hrana je vsaka snov ali izdelek, v predelani, delno predelani ali nepredelani obliki, namenjen za uživanje ali se smiselno pričakuje, da ga bodo uživali ljudje. Med živila sodijo tudi pijače, žvečilni gumi in vse snovi, vključno z vodo, ki so namenoma vgrajene v živilo med izdelavo, pripravo ali obdelavo živila.

Živilska dejavnost je pridobitna ali nepridobitna, javna ali zasebna dejavnost, ki se ukvarja s kakršnokoli obliko pridelave, predelave ali distribucije živil.

Nosilec živilske dejavnosti je fizična ali pravna oseba, odgovorna za zagotavljanje izpolnjevanja zahtev živilske zakonodaje v živilski dejavnosti ki jo izvaja.

Dajanje na trg pomeni imeti živila namenjena prodaji, vključno s ponujanjem za prodajo ali vsemi drugimi oblikami prenosa, brezplačno ali proti plačilu, prodajo živil, distribucijo živil in druge oblike njihovih prenosov.

Sledljivost je možnost sledenja in spremljanja živila, krme, živali, ki daje hrano, ali snovi, ki je namenjena za vključitev v živilo ali se zanjo pričakuje, da bo vključena v živilo ali krmo, skozi vse faze pridelave, predelave in distribucije.

Stopnje (faze) pridelave, predelave in distribucije so vse stopnje, vključno z uvozom, od primarne pridelave živil do shranjevanja, prevoza, prodaje ali dobave končnemu potrošniku.

Registracija živilskega obrata pomeni, da nosilec živilske dejavnosti na način, ki ga zahteva pristojni organ, le-tega obvesti o vsakem obratu pod njegovim nadzorom, ki opravlja katero koli stopnjo proizvodnje, predelave in distribucije hrane. Nosilci živilske dejavnosti zagotovijo tudi, da ima pristojni organ vedno najnovejše podatke o obratih, vključno z obvestilom o vsaki pomembni spremembi dejavnosti ali zaprtju obstoječega obrata.

Odobritev živilskega obrata pomeni, da nosilci živilske dejavnosti zagotovijo, da obrate odobri pristojni organ po predhodnem preverjanju izpolnjevanja predpisanih pogojev.

Zasebna domača raba pomeni pridelavo hrane in domačo pripravo ter ravnanje s hrano ali njeno skladiščenje za zasebno domačo porabo. Ta hrana ni namenjena dajanju na trg.

Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti

Nosilci živilske dejavnosti so dolžni izpeljati postopke, ki so potrebni, da je njihov obrat registriran ali odobren, razen če izpolnjujejo pogoje za tako imenovane majhne količine. V tem primeru lahko svojo živilsko dejavnost opravljajo tudi brez registracije oziroma odobritve obrata.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Nosilci živilske dejavnosti morajo vzpostaviti, izvajati in vzdrževati stalne postopke, ki temeljijo na načelih HACCP (angleška kratica Hazard Analysis Critical Control Point, kar pomeni sistem analize tveganj in kritičnih nadzornih točk). V primarni pridelavi živil lahko postopki, ki jih izvajajo nosilci živilske dejavnosti temeljijo na dobri higienski praksi.

Nosilci živilske dejavnosti so dožni, kadar presodijo ali utemeljeno menijo, da živilo, ki ga so ga uvozili, pridelali, predelali, proizvedli ali distribuirali, ni v skladu z zahtevami varnosti živil, takoj sprožiti postopke za umik oziroma odpoklic zadevnega živila iz prometa. Če je proizvod morda že lahko v rokah potrošnika, nosilci živilske dejavnosti učinkovito in natančno obvestijo potrošnike o razlogih za umik živila in po potrebi odpokličejo že dobavljene izdelke, če drugi ukrepi ne zadoščajo za doseganje visoke ravni varovanja zdravja.

Nosilci živilske dejavnosti morajo sodelovati s pristojnimi organi. Če je to potrebno za izvajanje uradnega nadzora ali drugih uradnih dejavnosti, nosilci živilske dejavnosti na zahtevo pristojnih organov omogočijo osebju pristojnih organov dostop do:

  • opreme, prevoznih sredstev, prostorov in drugih lokacij pod njihovim nadzorom ter njihove okolice;
  • svojih računalniško podprtih informacijskih sistemov;
  • živali in blaga pod njihovim nadzorom;
  • svojih dokumentov in vseh drugih ustreznih informacij.