Skoči do osrednje vsebine

Informacijska točka EFSA je center za partnersko sodelovanje in učinkovito komunikacijo med EFSA in nacionalnimi deležniki, ki delujejo na področju ocene tveganja za varnost hrane in krme. Informacijska točka zagotavlja podporo pri razširjanju vsebin EFSA, izmenjavi podatkov med Slovenijo in EFSA na področju znanstveno-raziskovalnih dejavnosti ter krepitvi prepoznavnosti EFSA v Sloveniji.

Vloga in naloge informacijske točke Evropske agencije za varnost hrane

Za učinkovito obvladovanje obsežnega področja varnosti živil in krme je bistveno dobro sodelovanje, zato je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljevanju EFSA) sprejela strategijo sodelovanja med državami članicami in agencijo, ki zahteva, da vsaka država članica določi informacijsko točko

Informacijska točka zagotavlja podporo članu svetovalnega foruma pri izmenjavi informacij o razvoju pobud za oceno tveganja, rezultatih znanstveno raziskovalnih projektov, tekočih ocenah tveganja in mnenjih v pripravi, zagotavljanju tesnega sodelovanja pri pripravi delovnega programa EFSA in pristojnih organov v Sloveniji ter zaprosilih po posebnih podatkih.

Naloge informacijske točke EFSA so:

 • izmenjava znanstvenih informacij, povezanih z oceno tveganja in varnostjo hrane;
 • povezovanje organizacij, imenovanih skladno s 36. členom Uredbe 178/2002, ki delujejo na področjih poslanstva agencije, v omrežje na evropski ravni, kar omogoča lažje znanstveno sodelovanje z usklajevanjem dejavnosti, izmenjavo informacij, razvojem in izvedbo skupnih projektov, izmenjavo strokovnega znanja in izkušenj;
 • koordinacija znanstvenih mrež na nacionalni ravni za učinkovit pretok informacij med člani EFSA svetovalnega foruma in nacionalnimi predstavniki EFSA znanstvenih mrež;
 • razširjanje informacij in pomoč pri izobraževanjih na področju ocene tveganja z namenom harmonizacije;
 • pomoč pri organizaciji in usklajevanju znanstvenih dejavnosti na nacionalni ravni;
 • posredovanje informacij o mednarodnem znanstvenem sodelovanju na področju ocene tveganja;
 • razširjanje vsebin in krepitev prepoznavnosti EFSA na nacionalni ravni.

Znanstveno sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost hrane

Sodelovanje na področju varnosti živil je bistveno za delovanje EFSA. Na EU ravni sodeluje z državami članicami, institucijami in agencijami, znanstvenimi organizacijami ter interesnimi skupinami civilne družbe. Ker varnost živil ne pozna meja, so v znanstveno sodelovanje vključene tudi mednarodne organizacije in tretje države.

EFSA sodeluje z državami članicami na različne načine:

Na spletni strani EFSA so v angleškem jeziku objavljena posvetovanja ter pozivi za pridobitev podatkov s področja varnosti živil in krme.

Povezovanje organizacij, ki delujejo na področjih poslanstva Evropske agencije za varnost hrane

Ena od prednostnih nalog EFSA je krepitev povezovanja organizacij, ki delujejo na področjih njenega poslanstva, v mrežo na evropski ravni.

Skladno s 36. členom Uredbe št. 178/2002 države članice predlagajo organizacije, ki lahko pomagajo EFSA pri izpolnjevanju njenega poslanstva. Organizacije morajo biti pravni subjekti, ki sledijo ciljem splošnega interesa. Izpolnjevati morajo tudi naslednje pogoje:

 • izvrševati naloge na področjih dela agencije;
 • imeti morajo visoko raven strokovnega znanstvenega in tehničnega znanja ter
 • sposobnosti za delo v mreži na področju znanstvene dejavnosti.

Vse zahteve, ki jih morajo imenovane organizacije izpolnjevati, so navedene v Uredbi Komisije št. 2230/2004.

V Sloveniji so imenovane naslednje organizacije:

EFSA imenovanim pristojnim organizacijam zaupa naloge znanstvene in tehnične podpore kot je zbiranje in analiziranje podatkov, ki so povezani z ugotavljanjem tveganja, z izpostavljenostjo tveganjem, z oceno tveganja, z oceno varnosti živil ali krme, z znanstvenimi in tehničnimi raziskavami ali znanstveno ali tehnično pomočjo pri obvladovanju tveganja.

Seznam imenovanih organizacij in aktualne razpise za organizacije lahko najdete na spletnih straneh EFSA.

Raziskovalna platforma Evropske agencije za varnost hrane

Raziskovalna platforma je namenjena širši raziskovalni skupnosti na področju varnosti hrane. Cilji so podpora raziskovalnim projektom, spodbuda ustanavljanju konzorcijev in iskanje priložnosti za javno financiranje raziskav na področju varnosti hrane.

Raziskovalna platforma je bila ustvarjena kot odziv na prvo EFSA skupščino na temo raziskav ocene tveganj za varnost hrane (RARA - Risk Assessment Research Assembly) z namenom spodbujanje novih partnerstev pri raziskavah ocen tveganj za varnost hrane.

Platforma ponuja dostop do naslednjih orodij za pomoč raziskovalcem:

Odprta platforma za področje ocene tveganja - Knowledge Junction

Knowledge Junction je odprta platforma za področje ocene tveganja, ki omogoča preglednost, ponovljivost in ponovno uporabo podatkov. Nudi odprt dostop do znanstvenih publikacij, modelov in orodij na platformi Zenodo.

Je stičišče znanja, ki omogoča sodelovanje med državami članicami in organizacijami ter prikaz aktivnosti na področju ocene tveganja na nacionalni ravni in s tem preprečuje podvajanje aktivnosti.

Knowledge Junction ima odprt dostop do podatkov ter računalniških orodij in modelov s področja ocene tveganja. Države članice lahko tu objavijo znanstvena mnenja, poročila, laboratorijske izvide, letne načrte dela, diplome, video/audio predstavitve in druge publikacije. Vsi objavljeni dokumenti pridobijo identifikacijsko številko (DOI). Že objavljeni dokumenti z DOI številko niso primerni za objavo na Knowledge Junction, izjema so že objavljeni dokumenti brez omejitve glede avtorskih pravic (»copyright restriction«), ki se lahko objavijo z obstoječo DOI. Vsi drugi dokumenti, pomembni za varnost živil in krme, bodo objavljeni, če so izpolnjeni metapodatki skladno z navodili.

Skrbnik dokumentov je EFSA.

Za klasificiranje dokumentov se uporablja Global Agricultural Concept Scheme.

Pregled objav na Knowledge Junction je mogoč brez prijave na povezavi.

Za objavo na Knowledge Junction platformi je potrebna predhodna registracija na Zenodo, lahko pa za objavo poskrbimo tudi preko informacijske točke EFSA.

Prikaz objave dokumentov na Knowledge Junction je dostopen na video posnetku.

 

Znanstveni dokumenti in publikacije

EFSA je neodvisen znanstveni vir svetovanja in obvestil o tveganjih, povezanih z živilsko verigo. EFSA pripravlja znanstvena mnenja in nasvete, ki temeljijo na najsodobnejših znanstvenih informacijah in pomagajo državam članicam pri sprejemanju učinkovitih in pravočasnih odločitev v zvezi z obvladovanjem tveganj. EFSA deluje odprto in pregledno. Vse informacije so dostopne na spletu, kjer poskuša javnosti z jasnimi sporočili o mogočih tveganjih približati znanstvena mnenja in obsežno področje varnosti hrane.

EFSA redno objavlja novice s področja varnosti hrane in ocene tveganja, na katere se lahko tudi prijavite

Javnomnenjske raziskave o tveganjih, povezanih s hrano, in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane

Javno mnenje o tveganjih, povezanih s hrano, in prepoznavnost Evropske agencije za varnost hrane preverja tudi informacijska točka EFSA v Sloveniji. Rezultati javnomnenjskih raziskav (2011, 2013, 2015, 2017 in 2020) so prikazani v sledečih dokumentih. 

Strokovna srečanja informacijske točke EFSA

Informacijska točka EFSA, v sodelovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in drugimi organizacijami, ki delujejo na področjih zagotavljanja varne hrane in ocene tveganja, organizira letne strokovne dogodke. Ti so namenjeni organizacijam, imenovanim po 36. členu Uredbe 178/2002, nacionalnim predstavnikom, ki sodelujejo z EFSA, in drugim institucijam, ki delujejo na področjih delovanja EFSA. Vsebine so namenjene varnosti hrane, izzivom in priložnostim, s katerimi se soočajo strokovne in nadzorne institucije, nosilci živilske dejavnosti in potrošniki. Namen strokovnih dogodkov je krepitev sodelovanja in znanstvene odličnosti, ki sta nujni za učinkovito preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano.  

Gradiva s strokovnih srečanj informacijske točke EFSA

 • Izzivi virtualnega sodelovanja v letu 2021

  Strokovno srečanje »Izzivi virtualnega sodelovanja v letu 2021« je bilo namenjeno krepitvi znanstvenega povezovanja in sodelovanja na področju varnosti hrane med Slovenijo in Evropsko agencijo za varnost hrane. Znanje, povezovanje in sodelovanje so namreč ključni dejavniki za učinkovito soočanje z izzivi na področju zagotavljanja varnosti hrane, s katerimi se srečujemo danes in ki nas še čakajo v prihodnosti. Vsebina strokovnega srečanja je bila namenjena širjenju vsebin Evropske agencije za varnost hrane, dobrih praks pri zbiranju podatkov, izmenjavi znanj in izkušenj ter informacij in mnenj.
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • 3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane 2021 "Varna hrana danes za zdrav jutri"

  7. junija 2021 je potekala 3. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane, ki letos poteka pod sloganom "Varna hrana danes za zdrav jutri" in izpostavlja povezanost med zdravjem ljudi, živali, rastlin, okolja in gospodarstva.

  Strokovna konferenca, ki so jo v Državnem svetu Republike Slovenije organizirali Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije (MKGP) in Evropska mreža deklaracije za hrano, tehnologijo, prehrano in zdravje, je bila priložnost za razmislek o izzivih, ki nas čakajo na področju varne hrane v prihodnosti.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • 2. konferenca ob svetovnem dnevu varnosti hrane "Varnost hrane, naša skupna odgovornost"

  Generalna skupščina Združenih narodov je 7. junij razglasila za svetovni dan varnosti hrane, ki smo ga letos obeležili drugič. V času epidemije COVID-19 so izzivi zagotavljanja varnosti hrane, sistemi učinkovite preskrbe s hrano in soodgovornost vseh deležnikov v prehranski verigi bistveni pri obravnavi lokalnih in globalnih vprašanj. Konferenca "Varnost hrane, naša skupna odgovornost" je ponudila priložnost za razpravo o pomenu in prihodnosti varne hrane ter ukrepih za preprečevanje, odkrivanje in obvladovanje tveganj, povezanih s hrano.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Delavnica »Predstavitev aktivnosti Evropske agencije za varnost hrane in sodelovanje s Slovenijo«

  Delavnica »Predstavitev aktivnosti Evropske agencije za varnost hrane in sodelovanje s Slovenijo« je bila namenjena pregledu aktivnosti in sodelovanju Slovenije z Evropsko agencijo za varnost hrane na področju zdravja rastlin. Predstavljeni so bili projekti, sodelovanje slovenskih ekspertov v znanstvenih odborih in priložnosti za izobraževanje.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje »Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega splošnega zakona o hrani na področjih delovanja Evropske agencije za varnost hrane«

  Strokovno srečanje »Možnosti znanstvenega sodelovanja in raziskav ter izzivi revidiranega splošnega zakona o hrani na področjih delovanja Evropske agencije za varnost hrane« je bilo namenjeno predstavitvi novega revidiranega splošnega zakona o hrani (Uredbe 178/2002) in Uredbe (EU) 2019/1381 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi EU, ki bodo vplivale na področja sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost hrane. Predstavljene so bile različne možnosti sodelovanja z EFSA, mednarodni projekti OBZORJE 2020 in COST ter primeri znanstvenega sodelovanja v praksi.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi znanstvenega sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost hrane - včeraj, danes, jutri"

  Strokovno srečanje "Izzivi znanstvenega sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost hrane - včeraj, danes, jutri" je bilo organizirano ob obisku izvršnega direktorja Evropske agencije za varnost hrane. Vsebine srečanja so bile namenjene krepitvi sodelovanja med Slovenijo in EFSA na področju varnosti hrane, izmenjavi mnenj in dobrih praks, predstavljene so bile tudi možnosti znanstvenega sodelovanja in sofinanciranja projektov s strani EFSA.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi komuniciranja o varnosti hrane"

  Strokovno srečanje "Izzivi komuniciranja o varnosti hrane" je izpostavilo izzive obveščanja o tveganjih, zakaj in kako komunicirati o varnosti in kakovosti hrane. Predstavljeni so bili zaključki 2. znanstvene konference z naslovom Skupaj oblikujmo prihodnost varnosti hrane, ki jo je organizirala EFSA, rezultati raziskave javnega mnenja o varnosti hrane in prepoznavnosti EFSA v Sloveniji, dobre prakse in učinkoviti načini komuniciranja.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Kako sodelovati z Evropsko agencijo za varnost hrane?"

  Strokovno srečanje "Kako sodelovati z Evropsko agencijo za varnost hrane?" je predstavilo različne možnosti sodelovanja z Evropsko agencijo za varnost hrane, nove priložnosti in prednosti sodelovanja, minimalne zahteve za izpolnjevanje kriterijev ter pravila za delovanje nacionalnih predstavnikov v znanstvenih mrežah.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Spoznajmo alergene v hrani"

  Strokovno srečanje "Spoznajmo alergene v hrani" je bilo namenjeno varnosti hrane in izzivom, ki jih predstavljajo alergeni v hrani nosilcem živilske dejavnosti, strokovnim in nadzornim institucijam ter potrošnikom. Predstavljene so bile aktivnosti EFSA na področju ocene tveganja, zdravstveni vidik tveganja in izkušnje pri obvladovanju tveganja ter rezultati raziskave javnega mnenja o varnosti hrane in prepoznavnosti EFSA v Sloveniji.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Od zbiranja podatkov do skodelice kave"

  Strokovno srečanje "Od zbiranja podatkov do skodelice kave" je izpostavilo vsebini, vezani na zbiranje podatkov, ki so bistveni za oceno tveganja, ter vsebnost kofeina v hrani in pijačah. Vsebine srečanja so bile namenjene krepitvi sodelovanja med Slovenijo, EFSA in državami članicami na področju zbiranja podatkov ter izmenjavi mnenj in dobrih praks.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Izzivi nanotehnologije na področju živil"

  Strokovno srečanje "Izzivi nanotehnologije na področju živil" je izpostavilo koristi in tveganja uporabe nanotehnologij v živilski industriji, zahteve za označevanje nanosestavin ter aktivnosti EFSA na področju ocene tveganja. Predstavljeni so bili primeri dobrih praks, poročila držav članic OECD o varnosti nanoživil in rezultati raziskave javnega mnenja o tveganjih, povezanih z nanotehnologijo, o varnosti hrane in prepoznavnosti Evrospke agencije za varnost hrane v Sloveniji.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
 • Strokovno srečanje "Virtualni svet sodelovanja"

  Vsebina virtualnega srečanja je bila namenjena predstavitvi aktivnosti na področju zbiranja podatkov ter predstavitvi in uporabi podatkov SI.Menu. Predstavljene so bile različne možnosti znanstvenega sodelovanja: sodelovanje z EFSA preko EU program ocene tveganja (EURAA) z načrti za prihodnost in predstavitvijo slovenskega projekta kot primera dobre prakse ter priložnosti, ki jih ponujajo Obzorje 2020, Obzorje Evropa in zeleni dogovor. Srečanje je bilo priložnost za seznanitev z rezultati dveh slovenskih projektov, sofinanciranih s strani EFSA in z načrti glede zbiranja podatkov, ki so bistveni za oceno tveganja in varnost hrane. Predstavljena so bila dejstva in pričakovanja glede EURAA, zadnji izzivi Obzorja 2020 ter priložnosti, ki jih prinaša Obzorje Evropa.
  Predstavitve | Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Priložnosti za zaposlitev in sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost hrane

Evropska agencija za varnost hrane objavlja razpise za delovna mesta in ponuja različne možnosti sodelovanja strokovnjakom iz držav članic Evropske unije. 

Razpisi so namenjeni osebju, strokovnjakom, mladim strokovnjakom ali začasni napotitvi osebja. 

Prijavite se lahko na obvestila o prostih delovnih mestih in priložnostih za sodelovanje z EFSA. 

 

Zakonodaja

 • Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane 
 • Uredba Komisije (ES) št. 2230/2004 z dne 23. decembra 2004 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 178/2002 v zvezi z mrežo organizacij, ki delujejo na področjih dela Evropske agencije za varnost hrane
 • Uredba (EU) 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU