Skoči do osrednje vsebine

Salmoneloza je ena najpogostejših okužb z živili pri ljudeh in spada med zoonoze. Pomemben dejavnik tveganja za okužbo pri ljudeh je uživanje kontaminirane hrane, zlasti toplotno slabo obdelanega mesa in jajc. Eden od pomembnih ukrepov za zmanjšanja števila salmoneloz pri ljudeh so tudi programi nadzora salmonel pri perutnini, ki jih izvajamo vse države članice Evropske unije (EU).

Programi nadzora salmonel pri perutnini

Programi nadzora salmonel opredeljujejo pravila za vzorčenje na salmonelo, obveznosti nosilcev živilske dejavnosti, uradni nadzor, pravila glede uporabe protimikrobnih sredstev in vakcin, pravila za laboratorije ter ukrepe, če se v jati ugotovijo določeni serovari salmonel. Pravila in obveznosti so določena z evropsko zakonodajo in nacionalnima pravilnikoma.

Programi nadzora so obvezni za vse nosilce živilske dejavnosti, ki redijo matične jate, nesnice, pitovne piščance ali purane, razen predpisanih izjem. Med te izjeme sodijo nosilci živilske dejavnosti, ki redijo:

 • jate nesnic, katerih jajca se uporabljajo samo za lastno domačo porabo;
 • jate s 350 ali manj odraslimi nesnicami, če so jajca namenjena prodaji izključno na mestu pridelave neposredno končnemu potrošniku;
 • jate s 50 ali manj odraslimi nesnicami, če se jajca prodaja izključno na mestu pridelave in na tržnici neposredno končnemu potrošniku;
 • jate s 350 ali manj vzrejnimi nesnicami (jarkicami), če so le te namenjene izključno za prodajo imetnikom živali za proizvodnjo jajc za lastno domačo uporabo;
 • jate pitovnih piščancev ali pitovnih puranov, ki niso namenjene za zakol v odobreni klavnici.

Obveznosti nosilcev živilske dejavnosti

Nosilci živilske dejavnosti, za katere so programi nadzora salmonel obvezni, morajo zagotoviti naslednje:

 • imeti morajo izdelan lasten načrt monitoringa in nadzora,
 • izvajati vzorčenje in preiskave na prisotnost salmonel v jati,
 • voditi evidenco o odvzemu vzorcev in rezultatih opravljenih preiskav in hraniti kopije obrazcev, ki se izpolnijo ob odvzemu vzorcev, in poročila o rezultatih preiskav,
 • obvestiti območni urad Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (OU UVHVVR) v primeru ugotovitve določenih serovarov salmonel,
 • izvesti ukrepe v primeru ugotovitve salmonel v jati,
 • voditi evidenco o jatah na gospodarstvu, in
 • obvestiti OU UVHVVR o predvidenih vselitvah oziroma izločitvah jat.

Vzorčenje in preiskave na prisotnost salmonel

Odvzem vzorcev

Pravila vzorčenja kot so pogostnost vzorčenja, vrsta in število vzorcev ter postopek vzorčenja so odvisni od vrste perutnine.  Za vsako posamezno vrsto perutnine pravila vzorčenja določa poseben evropski predpis:

Nosilec živilske dejavnosti ob vzorčenju izpolni zapisnik, ki ga skupaj z vzorci dostavi v laboratorij. Obrazec zapisnika mora vsebovati s pravilnikom predpisane podatke.

Shranjevanje in pošiljanje vzorcev

Vzorce je potrebno dostaviti v laboratorij čim prej, če je možno v 24 urah od vzorčenja. Kadar to ni možno morajo biti vzorci dostavljeni v laboratorij v takem času, da se preiskava začne najpozneje štiri dni po vzorčenju. Če se vzorce ne dostavi v laboratorij v 24 urah od vzorčenja jih je potrebno do odpreme v laboratorij hraniti v hladilniku.

Vzorci se lahko prevažajo pri sobni temperaturi, če niso izpostavljeni previsoki temperaturi (nad 25 °C) ali neposredni sončni svetlobi.

Preiskave vzorcev

Vzorce za preiskavo na prisotnost salmonel se lahko pošlje samo v laboratorij, ki je določen s strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in vpisan na seznam določenih laboratorijev.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Obveščanje v primeru ugotovitve salmonel v jati perutnine

Nosilec živilske dejavnosti mora obvestiti UVHVVR v primeru ugotovitve določenih serovarov salmonel v jati perutnine.  Za katere serovare je obveščanje obvezno in v kakšnem času, je odvisno od vrste perutnine.

Nosilec živilske dejavnosti posreduje obvestilo telefonsko, po telefaksu ali po elektronski pošti na krajevno pristojni OU UVHVVR.

Nosilec živilske dejavnosti obvesti UVHVVR o ugotovitvi salmonel v jati v naslednjih primerih:

 • Matične jate: če se v jati ugotovi serovar Enteritidis, Typhimurium (vključno z monofazno S. Typhimurium) Infantis, Hadar ali Virchow. OU UVHVVR je potrebno obvestiti najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu laboratorijskega poročila.
 • Jate nesnic: če se v jati ugotovi serovar Enteritidis ali Typhimurium (vključno z monofazno S. Typhimurium). OU UVHVVR je potrebno obvestiti najkasneje v dveh delovnih dneh po prejemu laboratorijskega poročila.
 • Jate brojlerjev: če se v jati ugotovi serovar Enteritidis ali Typhimurium (vključno z monofazno S. Typhimurium). OU UVHVVR je potrebno obvestiti  najkasneje ob najavi klanja oziroma ob izdaji veterinarskega spričevala.
 • Jate pitovnih puranov: če se v jati ugotovi serovar Enteritidis ali Typhimurium (vključno z monofazno S. Typhimurium). OU UVHVVR je potrebno obvestiti najkasneje ob najavi klanja oziroma ob izdaji veterinarskega spričevala.

Kadar je v jati ugotovljen serovar salmonel, ki ni naveden zgoraj pri posamezni vrsti perutnine, bo OU UVHVVR o ugotovitvi salmonel v jati obvestil laboratorij, ki je opravil preiskavo.

Ukrepi v primeru ugotovitve določenih serovarov salmonel

Kadar je v jati perutnine ugotovljena S. Enteritidis ali S. Typhimurium (vključno z monofazno S. Typhimurium) mora nosilec živilske dejavnosti zagotoviti izvedbo ukrepov predpisanih s pravilnikom o monitoringu in nadzoru salmonel.  

Ukrepi se nekoliko razlikujejo, glede na vrsto perutnine, namenjeni pa so zlasti varovanju zdravja ljudi. Zato za jate, kjer je bila ugotovljena S. Enteritidis ali S. Typhimurium velja prepoved premikov živali, razen za zakol ali usmrtitev in uničenje ter prepoved dajanja jajc na trg kot jajca razreda A (konzumna jajca). Zakol živali se lahko opravi le v odobreni klavnici, meso pa se lahko uporabi za prehrano ljudi samo, če se obdela po postopku, ki zanesljivo uniči salmonele. Jajca se lahko za prehrano ljudi uporabijo samo, če se v odobrenem obratu za proizvodnjo jajčnih izdelkov obdelajo na način, ki zanesljivo uniči salmonele.

Za matične jate pa mora nosilec živilske dejavnosti pripraviti in izvesti program sanacije jate, če se v jati ugotovijo serovari Hadar, Virchow oziroma Infantis. Uporaba protimikrobnih sredstev v jatah, kjer je bila ugotovljena salmonela ni dovoljena, razen v izjemnih primerih in pod pogoji določenimi v Uredbi (ES) št. 1177/2006 ter pravilniku o monitoringu in nadzoru salmonel.

Poročila o rezultatih izvajanja programa nadzora salmonel pri perutnini

Programi nadzora salmonel pri perutnini so vključeni v program monitoringa zoonoz in njihovih povzročiteljev.

UVHVVR rezultate izvajanja programov v Sloveniji objavi v letnih nacionalnih poročilih o zoonozah in povzročiteljih zoonoz. Rezultati za vse države članice EU pa so objavljeni v letnih EU poročilih o trendih in virih zoonoz, povzročiteljev zoonoz in izbruhov povzročenih z živili, ki jih pripravlja Evropska agencija za varnost hrane.