Skoči do osrednje vsebine

Vodo, ki je proizvedena in v prodaji na območju Republike Slovenije, se lahko trži v predpakirani obliki kot naravna mineralna voda, izvirska voda ali namizna voda. Naravno mineralno vodo se lahko trži na ozemlju držav članic le, če je bila predhodno priznana v eni izmed držav članic Evropske unije (EU). Priznanji nista potrebni za trženje izvirske in namizne vode.

Značilnosti naravnih mineralnih vod, izvirskih in namiznih vod

Naravna mineralna voda

Naravna mineralna voda je najvišja kategorija predpakiranih vod, ki jo dosega le manjše število vod, saj mora ustrezati najstrožjim standardom in zahtevam, ki veljajo na trgu EU. Na območju držav članic EU je v prometu le, če je predhodno z odločbo pristojnega organa pridobila priznanje označbe in je vpisana v njegovi evidenci ter uvrščena na seznam, ki ga vodi in objavlja Evropska komisija.

Naravna mineralna voda ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred možnostjo za kontaminacijo. Izteka se ali jo črpajo na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin. Izpolnjevati mora pogoje za črpanje, transport, obdelavo in polnjenje, ki so predpisani v zakonodaji. Ustrezati mora najstrožjim mikrobiološkim, fizikalnim, kemijskim in hidrogeološkim zahtevam glede kvalitete. Po ustekleničenju mora dosegati enako čistost kot na izvoru. Ima lastnosti, zaradi katerih se jasno razlikuje od pitne vode, ki izhajajo iz vsebnosti mineralnih snovi, kemijskih elementov v sledovih oziroma drugih sestavin, ter ima lahko določene prehrambeno - fiziološke učinke. Sestava, temperatura in druge pomembne lastnosti naravne mineralne vode na izviru morajo biti stalne v okviru naravnih nihanj.

Naravna mineralna voda, ki izvira iz istega izvira je lahko v prometu le pod enim imenom. Ne sme se ji ničesar dodajati, razen uvajanja ali ponovnega uvajanja ogljikovega dioksida, dovoljeno je tudi popolno ali delno odvzemanje prostega ogljikovega dioksida. 

Prodajno ime opredelimo glede na vsebnost ogljikovega dioksida in sicer kot:

  • naravna mineralna voda z naravno vsebnostjo ogljikovega dioksida;
  • naravna mineralna voda z dodanim lastnim ogljikovim dioksidom;
  • naravna mineralna voda z dodanim ogljikovim dioksidom ali
  • naravna mineralna voda brez ogljikovega dioksida.

Proizvajalci morajo petnajst dni pred pričetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata na območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Izvirska voda

Izvirska voda ima svoj izvor v podzemnem vodnem viru, zaščitenim pred možnostjo za kontaminacijo in izteka ali se črpa na izviru iz enega ali več naravnih iztokov ali vrtin. Izpolnjevati mora pogoje za črpanje, transport, obdelavo in polnjenje, ki so predpisani v zakonodaji.

Polni se na izviru ter ustreza posebnim mikrobiološkim zahtevam iz predpisa, ki ureja naravno mineralno vodo in izvirsko vodo. Fizikalno-kemijske lastnosti izvirske vode morajo ustrezati pogojem iz predpisa, ki ureja pitno vodo.

Izvirska voda, ki izvira iz istega izvira je lahko v prometu le pod enim imenom. Za izvirsko vodo ni potreben postopek priznanja. Proizvajalci morajo petnajst dni pred pričetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata na Območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Namizna voda

Namizna voda je pripravljena iz pitne vode oziroma naravne mineralne vode oziroma izvirske in lahko vsebuje eno ali več dodanih surovin. Glede mikrobioloških zahtev in fizikalno-kemijskih lastnosti mora izpolnjevati pogoje iz predpisa, ki ureja pitno vodo.

Za namizno vodo ni potreben postopek priznanja in pristojni organ ne vodi evidence proizvajalcev. Proizvajalci morajo 15 dni pred pričetkom obratovanja oddati vlogo za registracijo obrata na Območni urad Uprave Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.   

Postopek priznanja označbe naravne mineralne vode

Naravna mineralna voda je lahko v prometu na območju EU le, če je proizvajalec za to pridobil dovoljenje, odločbo o  priznanju označbe naravne mineralne vode.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Postopek za pridobitev dovoljenja za uporabo posebnih navedb na označbi naravne mineralne vode

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Označba naravne mineralne vode z zaščitnim znakom

Za predhodno priznane naravne mineralne vode se lahko na osnovi vloge pridobi pravico do uporabe "zaščitnega znaka za naravno mineralno vodo". Ta zaščitni znak podeljuje Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in jamči, da ima naravna mineralna voda priznano višjo kakovost, ki ji zagotavlja enako čistost kot na izviru, stalnost sestave ter kemijske elemente in mineralne snovi, ki ji dajejo lastnosti, zaradi katerih se razlikuje od pitne vode. Zaščitni znak zagotavlja višjo kakovost, kar redno kontrolira na izviru in v obratu polnilce za ta namen pooblaščen Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Evidenca in seznam priznanih označb naravnih mineralnih vod

V državah članicah EU se lahko tržijo samo naravne mineralne vode, ki so jih priznali pristojni organi posameznih držav članic in se nahajajo na seznamu (vsebina je dostopna v angleškem jeziku), ki ga vodi Evropska komisija.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vodi evidenco trenutno priznanih naravnih mineralnih vod v Republiki Sloveniji.