Skoči do osrednje vsebine

Z izvajanjem nadzora nad rezidui ugotavljamo morebitne ostanke veterinarskih zdravil, prepovedanih in nedovoljenih substanc vključno z ostanki nekaterih onesnaževal in pesticidov v živilih živalskega izvora.

Rezidua

Zaradi preprečevanja oz zdravljenja bolezni z veterinarskimi zdravili živali za proizvodnjo hrane, se lahko v proizvodih teh živali nahajajo ostanki veterinarskih zdravil. Prav tako so te živali tekom življenja izpostavljene (najpogosteje preko krme) različnim ostankom pesticidov in onesnaževal. Le ti se nalagajo v organizmu živali in predstavljajo morebitno tveganje, da prehajajo v prehransko verigo v količinah, katera lahko predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

Monitoring rezidua

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sistematično izvaja letni monitoring na rezidua (MORES) z namenom, da se odkrije uporaba prepovedanih substanc, nedovoljena uporaba substanc, prisotnost dovoljenih substanc nad zakonsko določeno mejno vrednostjo ter prisotnost kontaminantov (onesnaževal) okolja in pesticidov pri živih živalih, živalskih proizvodih ter v krmi in vodi za napajanje živali. Prepovedane substance  so substance, katerih dajanje na trg in uporaba sta prepovedana, ter substance, katerih uporaba je prepovedana v skladu s predpisi Skupnosti. Nedovoljena uporaba je uporaba substanc, ki nimajo dovoljenja za promet v skladu s predpisi Skupnosti, za živali, in uporaba substanc, ki imajo dovoljenje za promet v skladu s predpisi Skupnosti, vendar za druge indikacije ali pod drugimi pogoji, kot so določeni v dovoljenju za promet, če zakonodaja ne določa drugače.

Mejne vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi za uporabo v veterinarski medicini pri živalih in živalskih proizvodih so določene z Uredbo Komisije (EU) št. 37/2010, pričemer mejne vrednosti ostankov onesnaževal v živilih so določene z Uredbo Komisije (ES) št. 1881/2006, mejne vrednosti ostankov pesticidov pa z Uredbo Komisije 396/2005

Program monitoringa se izvaja tako na uvozu (mejnih veterinarskih postajah), kjer se preverjajo živila iz tretjih držav, kot v notranjosti države, kjer se preverja uporabo veterinarskih zdravil in skladnost živil slovenskega izvora. 

Letna poročila monitoringa rezidua

Zakonodaja

Povezave (v angleškem jeziku)