Skoči do osrednje vsebine

Z izvajanjem nadzora nad rezidui ugotavljamo morebitne ostanke odobrenih zdravil za uporabo v veterinarski medicini ter prepovedanih in neodobrenih farmakološko aktivnih snovi in njihovih ostankov.

Zaradi preprečevanja oziroma zdravljenja bolezni živali za proizvodnjo hrane z veterinarskimi zdravili so lahko v proizvodih teh živali ostanki veterinarskih zdravil. Ostanki farmakološko aktivnih snovi se lahko nalagajo v organizmu živali, kar predstavlja morebitno tveganje za prehod v prehransko verigo v količinah, ki predstavljajo tveganje za zdravje ljudi.

Monitoring rezidua

Na Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin sistematično izvajamo uradni nadzor uporabe farmakološko aktivnih snovi z namenom odkritja uporabe prepovedanih substanc, nedovoljene uporabe substanc oziroma prisotnosti dovoljenih substanc nad zakonsko določeno mejno vrednostjo.

Prepovedane substance so substance, katerih dajanje na trg in uporaba sta prepovedana.

Nedovoljena uporaba je uporaba substanc, ki nimajo dovoljenja za promet, za živali, v skladu s predpisi in uporaba substanc, ki sicer imajo dovoljenje za promet v skladu s predpisi, vendar za druge indikacije ali pod drugimi pogoji, kot so določeni v dovoljenju za promet.

Mejne vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi za uporabo v veterinarski medicini pri živalih in živalskih proizvodih so določene z Uredbo Komisije (EU) št. 37/2010

Program uradnega nadzora izvajamo tako na uvozu (mejnih veterinarskih postajah), kjer preverjamo živila iz tretjih držav, kot tudi v notranjosti države, kjer preverjamo uporabo veterinarskih zdravil in skladnost živil slovenskega izvora. 

Zakonodaja