Skoči do osrednje vsebine

Postopek za pridobitev dovoljenja za trženje naravne mineralne vode

Osnovne informacije in vsebina vloge za trženje naravne mineralne vode

Naravna mineralna voda predstavlja najvišjo kategorijo embaliranih vod, ki jo dosega le manjše število embaliranih vod,  saj mora ustrezati najstrožjim standardom in zahtevam, ki veljajo na trgu Evropske unije.

Proizvajalci, ki želijo tržiti vodo pod tem imenom, morajo s predložitvijo hidrogeoloških študij in kemijskih analizah vode izkazati, da proizvod ustreza tej kategoriji vod.

Na območju Evropske unije je v prometu le, če je proizvajalec predhodno pridobil dovoljenje – odločbo o  priznanju označbe naravne mineralne vode.

Postopek priznanja označbe naravne mineralne vode se začne na podlagi vloge, ki jo proizvajalec vloži na Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Dunajska 22, 1000 Ljubljana. 

Za vlogo je potrebno plačati upravno takso.
 
Vloga za priznanje označbe naravne mineralne vode mora vsebovati: 

 • Izpolnjen osnovni obrazec vloge.
 • Hidrogeološko poročilo, ki obsega geološke, hidrogeološke, fizikalne in fizikalno-kemijske razmere in raziskave.
 • Poročilo o prvem pregledu vode na izviru, po polnjenju in morebitni obdelavi, ki ga izdela pooblaščeni zavod (Nacionalni laboratorij za zdravila okolje in hrano - NLZOH). Iz poročila mora biti razvidno ali so izpolnjeni predpisani pogoji za priznanje naravne mineralne vode in njeno izkoriščanje.
 • Poročilo o rezultatih meritev aktivnosti sevalcev gama.

 

Dokumentacija, ki je priložena vlogi

Dokumentacija mora zajemati naslednje vsebine:

I. Geološke in hidrogeološke raziskave, ki obsegajo:

 • objekt, količina ter historiat izkoriščanja, izvor in dosegljivost vira, opis in tehnični opis izvedbe zajetja;
 • zemljevid lege zajetja z označeno nadmorsko višino - merilo največ  1 : 1000;
 • kakovost ter fizikalno kemijske značilnosti vode in možnosti za njeno uporabo;
 • geološka ocena zgradbe in nastanka širšega območja ter stratigrafija hidrogeoloških plasti;
 • hidrogeološki parametri vodonosnika, izdatnost zajetja, velikost, položaj, opis podlage, krovnih plasti, obsega ter ohranjanje vodonosnega sistema in značaj hidrodinamskih mej;
 • podatke o napajalnem zaledju, razpoložljivosti vodnih zalog, kvaliteti napajalnega vira in opredelitev stalnosti;
 • razmejitve ozemlja ali podrobnosti o drugih ukrepih, ki ščitijo izvir in vodni vir pred onesnaženjem (tveganje za onesnaženje in način zaščite), morebitna vodovarstvena območja in ukrepe varovanja.

 II. Fizikalne in fizikalno-kemijske raziskave, ki obsegajo:

 • pretok vode na izviru;
 • povprečno letno temperaturo vode ob izviru;
 • povezavo med vrsto in značilnostmi geoloških plasti ter vrsto in značilnostmi mineralnih snovi v vodi;
 • ostanek po sušenju;
 • električno prevodnost in redoksni potencial, z navedbo temperature merjenja;
 • koncentracijo vodikovih ionov (pH);
 • stopnjo radioaktivnosti na iztoku izvira;
 • po potrebi razmerje izotopov v vodi: kisik (16O, 17O, 18O) in vodik (proton-1H, devterij-2H, tritij-3H);
 • toksičnost nekaterih snovi, ob upoštevanju mejnih vrednosti, določenih zanje.

III. Senzorično oceno, ki obsega izgled (barvo, motnost), vonj in okus vode na mestu črpanja.

IV. Analizo kemijskih parametrov naravne mineralne vode z navedbo:

 • glavnih sestavin v  mg/l;
 • nedisociiranih snovi;
 • raztopljenih plinov;
 • vsebnosti raztopljenih mineralnih snovi;
 • vsebnosti elementov v sledovih;
 • vsebnosti sestavin, ki so naravno prisotne in njihove najvišje mejne vrednosti, ki v primeru, da so presežene, lahko predstavljajo tveganje za zdravje. Organski in anorganski onesnaževalci ne smejo biti prisotni.

 V. Mikrobiološke analize naravne mineralne vode

Analiza mora vključevati dokaze o odsotnosti parazitov ter patogenih mikroorganizmov in odsotnosti:

 • bakterij vrste Escherichia coli in ostalih koliformnih bakterij v 250 ml pri
 • temperaturah 37 °C in 44,5 °C;
 • enterokokov v 250 ml;
 • sporogenih sulfitreducirajočih anaerobnih bacilov v 50 ml;
 • bakterij vrste Pseudomonas aeruginosa v 250 ml;
 • skupnega števila enot, ki tvorijo kolonije mikroorganizmov, sposobnih za razmnoževanje, v ml vode pri 20 do 22 °C v 72 urah in pri temperaturi 37 ±2 °C v 24 urah.

 VI. Podatke o polnilnici (oddaljenost, morebitna povezava in dolžina cevovoda), način obdelave vode in izvor CO2.

Vlogo za priznanje označbe naravne mineralne vode preuči Ekspertna komisija, imenovana s strani ministra, in o njej poda mnenje.

Na podlagi popolne vloge in pozitivnega mnenja Ekspertne komisije, UVHVVR izda odločbo oziroma sklep.