Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje izplačila odškodnine za zdravstveno varstvo rastlin

Pridelovalec oziroma predelovalec rastlin in rastlinskih proizvodov, za katere mu je pristojni inšpektor odredil uničenje zaradi prisotnosti karantenskega ali drugega nevarnega škodljivega organizma, lahko uveljavlja izplačilo odškodnine za uničene rastline oziroma proizvode.

Vloga za odškodnino

Vloga mora vsebovati naslednje podatke:

  • ime, priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež ter davčno številko imetnika;
  • osnovne podatke o rastlinah in rastlinskih proizvodih, ki so bili uničeni oziroma odstranjeni, predvsem njihovo količino, starost, vzgojno stopnjo in druge tehnološke podatke o posevku oziroma nasadu;
  • navedbo banke s številko transakcijskega računa ali hranilne knjižice imetnika;
  • podatke o morebitnih že prejetih javnih sredstvih Republike Slovenije, namenjenih za sanacijo uničenega nasada (izjava).

Vloga se lahko vloži na obrazcu.

Vlogo je treba vložiti najpozneje v roku enega leta od izdaje zapisnika pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih. Uprava izda odločbo o upravičenosti do odškodnine v roku 2 mesecev od vložitve popolne vloge.

Višino, način in postopek ugotavljanja odškodnine kot tudi primere, v katerih se le-ta izplačuje, predpisuje Pravilnik o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin.

Vloga se vloži pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, na naslov:

Upravičenci

Pridelovalec oziroma predelovalec je do odškodnine upravičen, če je izvedel vse predpisane in odrejene ukrepe za zdravstveno varstvo rastlin ter izpolnil predpisane obveznosti glede pregledovanja in sporočanja pojava škodljivega organizma.

Uvozniki in distributerji do odškodnine za uničene rastline in proizvode niso upravičeni, saj lahko škodo zanje uveljavljajo pri svojem dobavitelju.

Dokazila

Zapisnik pristojnega inšpektorja o izvedenih ukrepih.

Stroški

Vloga za izplačilo odškodnine je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin prosta upravne takse.