Skoči do osrednje vsebine

Postopek registracije in odobritve nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo, razen izjem iz 4. in 5. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, morajo v skladu z 9. členom Uredbe 183/2005/ES pri Upravi Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) registrirati vsak obrat, v katerem izvajajo dejavnost poslovanja s krmo.

Postopek registracije in odobritve

Vlogo za registracijo obratov iz 7. člena oz. za odobritev obratov iz 10. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme vložite na krajevno pristojni območni urad UVHVVR.

Če nosilec dejavnosti registrira tudi katero od dejavnosti zastopstva obrata v tretji državi (Z-KD, Z-P, Z-KM), mora vlogi za registracijo priložiti izjavo zastopnika obrata v tej državi, iz katere je razvidno, kateri obrat in v kateri tretji državi zastopnik zastopa. Vlogi mora biti priložena tudi pogodba o zastopanju obrata iz tretje države.

Ob vložitvi vloge za odobritev je potrebno plačati upravno takso v skladu z določili Zakona o upravnih taksah.

Vsi obrati nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo, ki izvajajo eno ali več dejavnosti poslovanja s krmo navedene v vlogi za registracijo ali odobritev, morajo izpolnjevati splošne higienske pogoje iz 4. člena ter posebne pogoje iz 5. člena in Priloge II (v delu, ki se nanaša na njihovo dejavnost) Uredbe 183/2005/ES, ter morajo imeti vzpostavljene postopke na podlagi načel HACCP.

Nosilec dejavnosti, ki izvaja dejavnosti za katere se zahteva registracija in/ali odobritev v skladu z Uredbo 2019/4/EU mora izpolnjevati posebne pogoje iz 4. člena in Priloge I navedene uredbe.

Nosilec dejavnosti je dolžan UVHVVR sporočati vse spremembe v zvezi z dejavnostmi, ki se izvajajo v obratu, vključno z informacijo o začasnem ali trajnem prenehanju dejavnosti, najpozneje 15 dni po vsakršni spremembi podatkov.

Postopek registracije na kmetijskih gospodarstvih

Vloga zajema tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot obrata primarne pridelave krme. Če nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave krme opravlja tudi dejavnost primarne pridelave živil, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju živil.

Nosilec dejavnosti mora izpolniti spodnji obrazec.

Vlogo za registracijo obratov na kmetijskih obratih vložite na UVHVVR.

Postopek odobritve na kmetijskih gospodarstvih

Odobritev UVHHVR potrebujejo nosilci dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki želijo izvajati naslednje dejavnosti:

 • proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, ki vsebujejo dodatke ali premikse iz dodatkov navedenih v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES (krmni dodatki iz kategorije kokcidiostatiki in histomonostatiki in zootehnični dodatki - funkcionalna skupina drugi zootehnični dodatki),
 • dejavnost proizvodnje medicirane krme za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva in
 • dejavnost sušenje ali obdelava krme z direktno toploto.

Nosilec dejavnosti kmetijskega gospodarstva izpolni spodnji obrazec in ga pošlje na krajevni pristojni območni urad UVHVVR.

Dovoljenja in posebna dovoljenja na področju krme, v povezavi s prepovedjo uporabe določenih proizvodov živalskega izvora (TSE dovoljenja)

Izvajalci določenih dejavnosti poslovanja s krmo morajo poleg registracije ali odobritve (v skladu z Uredbo 183/2005/ES) pridobiti še dovoljenje ali posebno dovoljenje UVHVVR.    

Kmetijska gospodarstva

Za kmetijska gospodarstva se v skladu s Prilogo IV Uredbe 999/2001/ES in 10(1) členom Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij zahteva dovoljenje UVHVVR za naslednje dejavnosti:

 • skladiščenje in uporabo mlečnih nadomestkov z ribjo moko na kmetijskem gospodarstvu, na katerem se vzreja prežvekovalce (Obrazec TSE-1),
 • skladiščenje in uporabo ribje moke v obliki posamičnega krmila za lastno proizvodnjo  krmnih mešanic z ribjo moko za neprežvekovalce na kmetijskem gospodarstvu, ki redi le neprežvekovalce (Obrazec TSE-3),
 • skladiščenje in uporabo dikalcijevega fosfata ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obliki posamičnega krmila za lastno proizvodnjo krmnih mešanic z dikalcijevim fosfatom ali trikalcijevim fosfatom živalskega izvora za neprežvekovalce na kmetijskem gospodarstvu, ki redi le neprežvekovalce (Obrazec TSE-3),
 • skladiščenje in uporabo krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obliki posamičnih krmil za lastno proizvodnjo krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev na kmetijskem gospodarstvu, ki ne redi prežvekovalcev (Obrazec TSE-3),
 • skladiščenje in uporabo predelanih živalskih beljakovin neprežvekovalcev kot posamičnega krmila za proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, ki ne goji drugih vrst rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena (Obrazec TSE-3) ter
 • skladiščenje in uporabo predelanih živalskih beljakovin insektov kot posamičnega krmila za proizvodnjo krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, ki ne goji drugih vrst rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena (Obrazec TSE-3).

Za kmetijska gospodarstva se v skladu s Prilogo IV Uredbe 999/2001/ES in 10(2) členom Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij zahteva posebno dovoljenje UVHVVR za naslednje dejavnosti:

 • skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko ali dikalcijev fosfat živalskega izvora ali trikalcijev fosfat živalskega izvora ali krvne proizvode neprežvekovalcev, na kmetijskem gospodarstvu, kjer se vzreja prežvekovalce in neprežvekovalce (mešane kmetije) (Obrazec TSE-2) ter
 • skladiščenje in uporabo krmnih mešanic, ki vsebujejo ribjo moko,  di ali tri-kalcijev fosfat živalskega izvora, krvne proizvode neprežvekovalcev, predelane živalske beljakovine neprežvekovalcev (ki niso ribja moka in predelane živalske beljakovine insektov) in predelane živalske beljakovine insektov, za živali iz ribogojstva, na kmetijskem gospodarstvu, kjer se vzreja tudi vrste rejnih živali, ki jim ta krma ni namenjena (Obrazec TSE-2a).

Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo

Dovoljenje UVHVVR se v skladu s Prilogo IV Uredbe 999/2001/ES in 10(1) členom Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in preventivo transmisivnih spongiformnih encefalopatij zahteva za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, ki opravljajo naslednje dejavnosti (Obrazec TSE-4):

 • proizvodnjo mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki ne proizvajajo druge krme za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic iz dikalcijevega fosfata ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic s predelanimi živalskimi proteini neprežvekovalcev (ki niso ribja moka) za živali iz ribogojstva, v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce ali za druge rejne živali, ki jim ta krma ni namenjena ter
 • proizvodnja krmnih mešanic s predelanimi živalskimi proteini insektov za živali iz ribogojstva, v obratih, ki ne proizvajajo krme za prežvekovalce ali za druge rejne živali, ki jim ta krma ni namenjena.

Posebno dovoljenje UVHVVR se v skladu s Prilogo IV Uredbe 999/2001/ES in 10(2) členom in Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in preventivo transmisivnih spongiformnih encefalopatij zahteva za nosilce dejavnosti poslovanja s krmo, ki opravljajo naslednje dejavnosti (Obrazec TSE-5):

 • proizvodnja krmnih mešanic z ribjo moko v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic iz dikalcijevega fosfata ali trikalcijevega fosfata živalskega izvora v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic iz krvnih proizvodov neprežvekovalcev v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za prežvekovalce,
 • proizvodnja krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za druge živalske vrste (razen kožuharje), z uporabo predelanih živalskih beljakovin (ki niso ribja moka) iz neprežvekovalcev,
 • proizvodnja krmnih mešanic za živali iz ribogojstva, v obratih, ki proizvajajo tudi krmo za druge živalske vrste (razen kožuharje), z uporabo predelanih živalskih beljakovin insektov ter
 • proizvodnja mlečnih nadomestkov z ribjo moko, ki so namenjeni mladim prežvekovalcem pred odstavitvijo, v obratih, ki proizvajajo tudi drugo krmo za prežvekovalce.

                         

Dovoljenja povezana z proizvodnjo in uporabo določenih krmnih proizvodov

Dovoljenje UVHVVR se v skladu z Pravilnikom o krmnih dodatkih zahteva za:

 • proizvodnjo nedovoljenih in dovoljenih krmnih proizvodov na isti proizvodni liniji ali indirektni izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov (Obrazec KD-1),
 • izjemno uporabo snovi kot krmnega dodatka, ki še nima dovoljenja V EU, za namen znanstvenega poskusa (Obrazec KD-3).
 • Nosilec dejavnosti je dolžan v skladu s Pravilnikom o krmnih dodatkih najaviti direktni izvoz nedovoljenih krmnih dodatkov (Obrazec KD-2)

Za dovoljenja povezana z uporabo stranski živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in Uredbo 141/2011/ES glejte storitev s področja živalskih stranskih proizvodov.

Zakonodaja