Skoči do osrednje vsebine

V Evropski uniji (EU) se lahko uporablja samo krma iz registriranih ali odobrenih obratov. Sezname krmnih obratov, ki so priglasili dejavnosti poslovanja s krmo vodi Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR). Za uporabo in skladiščenje določenih krmnih proizvodov mora nosilec dejavnosti poslovanja s krmo pridobiti tudi dovoljenje oziroma posebno dovoljenje UVHVVR.

Seznami nosilcev dejavnosti poslovanja s krmo (angleško Lists of feed business operators)

Registracija in odobritev dejavnosti poslovanja s krmo

Skladno z določbami 9(2) in 10. člena in v povezavi s 23. in 24. členom Uredbe 183/2005/ES in 13. členom Uredbe 2019/4/EU ter določbami 3., 4., 5. in 9. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme, morajo nosilci dejavnosti poslovanja s krmo v registracijo in/ali odobritev pri UVHVVR priglasiti svoje obrate, ki delujejo v katerikoli fazi pridelave, proizvodnje, predelave, skladiščenja, prevoza, distribucije in prodaje krme. Torej na vseh stopnjah dejavnosti, od primarne pridelave krme do dajanja na trg.

V kolikor želi nosilec dejavnosti poslovanja s krmo uporabljati in skladiščiti določene krmne proizvode, mora pridobiti tudi dovoljenje oziroma posebno dovoljenje UVHVVR.

Seznami dejavnosti poslovanja s krmo, za katere se zahteva registracija in/ali odobritev in/ali dovoljenje in/ali posebno dovoljenje pristojnega organa.

Odobritev obratov na področju krme je obvezna za obrate, ki opravljajo rizične dejavnosti na področju krme. Med takšne dejavnosti se v Sloveniji uvršča sušenje krme z direktno toploto. Odobritev morajo pridobiti tudi obrati, ki proizvajajo, skladiščijo (v razsutem stanju), prevažajo (v razsutem stanju) ali dajejo na trg medicirano krmo in vmesne proizvode. Odobritev morajo pridobiti tudi obrati, ki predelujejo surova rastlinska olja, proizvajajo proizvode, pridobljene iz olj rastlinskega izvora in mešajo maščobe.

Nosilec dejavnosti izpolni vlogo za registracijo ali odobritev obratov v skladu z Uredbo 183/2005/ES in jo pošlje na krajevno pristojni območni urad UVHVVR.

Skladno z zahtevami 9(2) člena Uredbe 183/2005/ES in 4. člena Pravilnika o registraciji in odobritvi obratov nosilcev dejavnosti na področju krme morajo svoje obrate registrirati tudi kmetijska gospodarstva.

Vloga zajema tako registracijo obrata primarne pridelave živil kot obrata primarne pridelave krme. Če nosilec dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu poleg dejavnosti primarne pridelave krme opravlja tudi dejavnost primarne pridelave živil, potem na vlogi označi tudi dejavnosti obrata na področju živil.

Odobritev UVHVVR potrebujejo nosilci dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, ki želijo izvajati naslednje dejavnosti:

  • proizvodnja krmnih mešanic za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva, ki vsebujejo dodatke ali premikse iz dodatkov navedenih v 3. poglavju Priloge IV Uredbe 183/2005/ES (krmni dodatki iz kategorije kokcidiostatiki in histomonostatiki in zootehnični dodatki - funkcionalna skupina drugi zootehnični dodatki),
  • dejavnost proizvodnje medicirane krme za potrebe lastnega kmetijskega gospodarstva in
  • dejavnost sušenje ali obdelava krme z direktno toploto.

Dovoljenja in posebna dovoljenja na področju krme

Izvajalci določenih dejavnosti poslovanja s krmo morajo poleg registracije ali odobritve pridobiti še dovoljenje ali posebno dovoljenje UVHVVR.                             

Dovoljenja in posebna dovoljenja povezana s prepovedjo uporabe določenih proizvodov živalskega izvora (TSE dovoljenja)

Priloga IV Uredbe 999/2001/ES določa zelo stroga pravila glede skladiščenja, proizvodnje in uporabe določenih proizvodov živalskega porekla pri rejnih živalih. Podrobneje so ta pravila opisana v temi o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah (TSE).

V nekaterih primerih pristojni organi lahko dovolijo odstope od teh strogih pravil. Dovoljena odstopanja v RS glede skladiščenja, proizvodnje in uporabe (krmljenja) določenih proizvodov živalskega izvora (predelane živalske beljakovine iz neprežvekovalcev, krvni proizvodi neprežvekovalcev, dikalcijev fosfat živalskega porekla ali trikalcijev fosfat živalskega izvora, ter mlečni nadomestki z ribjo moko za neodstavljene prežvekovalce) so določena v 10. členu Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE). Če želi kmetijsko gospodarstvo ali drug nosilec dejavnosti poslovanja s krmo uporabljati proizvod, katerega uporaba je omejena, mora pred tem pridobiti dovoljenje ali posebno dovoljenje.

Dovoljenja UVHVVR povezana z proizvodnjo in uporabo določenih krmnih proizvodov

 Dovoljenje UVHVVR se v skladu z Pravilnikom o krmnih dodatkih zahteva za:

  • proizvodnjo nedovoljenih in dovoljenih krmnih proizvodov na isti proizvodni liniji ali indirektni izvoz nedovoljenih krmnih proizvodov
  • izjemno uporabo snovi kot krmnega dodatka, ki še nima dovoljenja V EU, za namen znanstvenega poskusa

Nosilec dejavnosti je dolžan v skladu s Pravilnikom o krmnih dodatkih najaviti direktni izvoz nedovoljenih krmnih dodatkov.

Dovoljenja povezana z uporabo stranski živalskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi

Zahteve, ki jih morajo nosilci dejavnosti upoštevati so navedene v ustreznih členih Uredbe 1069/2009/ES in Uredbe Komisije 142/2011/ES.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Zakonodaja