Skoči do osrednje vsebine

Namen krmne zakonodaje v Evropski uniji (EU) je varovanje zdravja ljudi, zdravja živali in zaščita okolja. Nosilci dejavnosti poslovanja s krmo lahko dajejo na trg samo varne proizvode. Proizvodi, ki so namenjeni uporabi v krmni verigi, morajo biti jasno označeni, podatki pa morajo biti točni, preverljivi in ustrezati dejanskim lastnostim krme. Če se proizvajalec krme ne nahaja v EU, se te obveze nanašajo na njegovega zastopnika v EU oziroma na uvoznika. Podjetje, ki ima sedež v EU, prevzame odgovornost za obrat v tretji državi. Poskrbeti mora, da bodo uvoženi krmni proizvodi izpolnjevali zahteve iz evropske zakonodaje.

Nadzor nad uvozom pošiljk krme izvajata Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) in Finančna uprava Republike Slovenije. Postopki pri uvozu pošiljk krme se razlikujejo glede na tveganje, ki ga posamezna krma lahko predstavlja in glede na poreklo krme.

Ob uvozu morajo pošiljko krme spremljati običajni trgovinski dokumenti. Uvoz nekaterih krmni proizvodov poteka v skladu z posebnimi pogoji in pravili.

Splošne zahteve za uvoz pošiljk krme

Uvoznik krme, ki ima sedež v Republiki Sloveniji, mora pred pričetkom izvajanja dejavnosti priglasiti dejavnost uvoza krme pri UVHVVR.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Za uvoz spodaj navedenih krmnih proizvodov se zahteva, da ima obrat iz tretje države v EU zastopnika:

  • vseh krmnih dodatkov, ki jim je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo v EU (podrobneje to ureja Uredba 1831/2003/ES),
  • premiksov, ki vsebujejo kokcidiostatike oziroma krmne dodatke, ki so navedeni v  prvem delu 1 Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES,
  • krmnih mešanic, ki vsebujejo kokcidiostatike oziroma krmne dodatke, ki so navedeni v  prvem delu 1 Poglavja Priloge IV Uredbe 183/2005/ES.

Zastopnik, ki zastopa obrat iz tretje države in ima sedež v Republiki Sloveniji mora biti registriran kot zastopnik pri Upravi. Pri uvozu posamičnih krmil se zastopnik ne zahteva.

Osnovna pravila na področju uradnega nadzora krme, ki vstopa v EU, so določena v Uredbi 2017/625/EU. Uredba določa pravila za sistematičen nadzor nad pošiljkami krme, ki jih je potrebno preveriti pred vstopom na ozemlje Unije, določa pošiljke krme, ki morajo biti pregledane na mejni kontrolni točki prvega prispetja v EU, pogostost pregledov, uporabo skupnega zdravstvenega vstopnega dokumenta (SZVD), najavo pošiljk, uporabo sistema TRACES s strani izvajalcev dejavnosti odgovornih za pošiljko in ukrepe v zvezi z neskladnimi pošiljkami.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Veterinarske pristojbine se plačujejo za določene uvožene pošiljke krme. Lahko so EU pristojbine ali nacionalne pristojbine, ki so določene v nacionalni uredbi.

Uvoz krme živalskega izvora

Pogoji za uvoz krme živalskega izvora so določeni v evropski zakonodaji, ki predpisuje seznam tretjih držav iz katerih je dovoljen uvoz, seznam obratov, ki so odobreni za uvoz ter zdravstvene pogoje. Pošiljke krme živalskega izvora se lahko uvažajo le preko odobrenih mejnih kontrolnih točk, kjer vsako pošiljko pregleda uradni veterinar.

Uvoz pošiljke krme živalskega izvora je dovoljen samo preko mejne kontrolne točke, ki je odobrena za uvoz tovrstnega blaga. Uvoz pošiljke krme živalskega izvora, ki vstopa v EU preko Slovenije, je možen samo preko mejne kontrolne točke v Luki Koper in na Letališču Brnik, kjer je organizirana mejna veterinarska inšpekcija. Preko Letališča Brnik se lahko uvaža le pošiljke krme, ki so embalirane.

Prihod pošiljke krme živalskega izvora na mejno kontrolno točko mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena uredba Komisije 2019/1013/EU). Pošiljko je treba najaviti preko elektronskega informacijskega sistema, na skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu (SZVD-P) (Izvedbena uredba Komisije 2019/1715/EU). Ta postopek se uporablja tudi za uvoz sena in slame (Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/575).

Uvoz pošiljke krme živalskega izvora je dovoljen pod pogoji:

  • Tretja država mora biti na seznamu držav iz katerih je dovoljen uvoz krme živalskega izvora.
  • Proizvodni obrat v tretji državi mora biti na seznamu obratov iz katerih je dovoljen uvoz v EU.
  • Pošiljko mora spremljati pravilno izpolnjeno predpisano veterinarsko spričevalo iz Priloge XV Uredbe Komisije 142/2011/EU, ki se razlikuje glede na vrsto proizvoda.

Zaradi ugotovljenih tveganj so bili za določeno blago (krmo živalskega izvora) sprejeti še dodatni pogoji, in sicer za:

  • krmne proizvode živalskega izvora iz Kitajske (Odločba Komisije 994/2002/ES). Uvoziti je mogoče le proizvode, ki so navedeni na seznamu priloge odločbe. Proizvodom iz dela II priloge mora biti priložena izjava kitajskega pristojnega organa.
  • mleko v prahu in mlečni nadomestek iz mleka v prahu, kot krma, iz Ukrajine (Odločba Komisije 805/2002/ES). Uvožena pošiljka se vzorči na kloramfenikol. Uvoz se dovoli, če so rezultati analize ustrezni.

Uvoz krme ne-živalskega izvora

Uvoz pošiljke ne-rizične krme ne-živalskega izvora je možen preko vseh mednarodnih mejnih prehodov. Sprostitev teh pošiljk v prost pretok v Sloveniji poteka na mejnem prehodu ali na carinskih izpostavah v notranjosti Sloveniji. Uvoznik prijavi pošiljko Finančni upravi Republike Sloveniji v skladu s carinskimi predpisi. Te pošiljke sprošča carina.

Med rizične pošiljke se uvršča krma ne-živalskega izvora iz držav, ki so navedene na seznamih Izvedene uredbe Komisije 2019/1793/EU. Pregledi navedenih pošiljk se izvajajo na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah, ki so odobrene za uvoz tovrstnega blaga. Prihod pošiljke na mejno kontrolno točko mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena uredba Komisije 2019/1013/EU). Pošiljko je treba najaviti preko elektronskega informacijskega sistema, na skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu (SZVD-D).

V kolikor rizične pošiljke krme ne-živalskega izvora vstopajo v Unijo preko Slovenije, morajo vstopati preko mejne kontrolne točke kjer je organizirana mejna veterinarska inšpekcija.

Seznam proizvodov iz Priloge I in II Izvedene uredbe Komisije 2019/1793/EU se redno posodablja. Pošiljko krme iz seznama Priloge II uredbe mora spremljati uradno spričevalo (Priloga IV) in poročilo o analizi (vzorčenje in analizo na parameter tveganja izvedejo pristojni organi tretje države). 

Dodatni pogoji za vstop v EU so vključeni v Izvedbeni sklep Komisije 884/2011/EU (za riževe krmne proizvode iz Kitajske). Pregledi navedenih pošiljk se izvajajo na mejnih kontrolnih točkah in kontrolnih točkah. Prihod pošiljke na mejno kontrolno točko mora uvoznik predhodno najaviti vsaj en dan pred pričakovanim prispetjem pošiljke (Izvedbena uredba Komisije 2019/1013/EU). Pošiljko je treba najaviti preko elektronskega informacijskega sistema, na skupnem zdravstvenem vstopnem dokumentu (SZVD-D).

Pošiljko krme iz Izvedbenega sklepa Komisije 884/2011/EU mora spremljati zdravstveno spričevalo in analizno poročilo (priloga III in IV).

Zakonodaja