Skoči do osrednje vsebine

S pravili o označevanju in trženju krme zagotavljamo visoko raven varnosti krme in prispevamo k varovanju javnega zdravja ter zagotavljamo ustrezne informacije za porabnike in potrošnike. Izraz krma zajema različne krmne proizvode rastlinskega, živalskega in mineralnega porekla, ki služijo v prehrani živali kot izvor energije, beljakovin, mineralov in snovi z biološkim delovanjem. Ključ za ločevanje med krmnimi proizvodi in njihovo kategorizacijo je v definicijah. Krmni proizvod je na trgu lahko kot posamično krmilo ali krmni dodatek ali premiks ali krmna mešanica.

Označevanje krme

Označevanje pomeni uporabo besed, podatkov, blagovnih znamk, trgovskih imen, slik in simbolov na krmi z dodajanjem teh informacij na kakršen koli medij (embalažo, posodo, obvestilo, oznako, dokument, prstan, ovratnik ali internet), ki se sklicuje na ali spremlja takšno krmo, vključno za namene oglaševanja.

Osnovna pravila označevanja so določena v uredbah Evropske unije (EU). Proizvodi, ki so namenjeni uporabi v krmni verigi, morajo biti jasno označeni, podatki pa morajo biti točni, preverljivi in ustrezati dejanskim lastnostim krme.

Osnovna pravila glede označevanja krmnih dodatkov in premiksov so določena v Uredbi 1831/2003/ES.

Osnovna pravila glede označevanja posamičnih krmil, krmnih mešanic in dietetične krme so določena v Uredbi 767/2009/ES.

Dodatne zahteve glede označevanja krmnih proizvodov, ki so odvisne od sestave proizvodov, so vključene tudi v druge zakonodajne sklope, na primer v zakonodajo o medicirani krmi, zakonodajo o krmnih dodatkih (v nekatera dovoljenja krmnih dodatkov), zakonodajo o transmisivnih spongiformnih encefalopatijah, zakonodajo o živalskih stranskih proizvodih, zakonodajo o ekološki pridelavi, zakonodajo o gensko spremenjenih organizmih in tako naprej.

Oglaševanje krme

Poleg obveznih navedb so na oznaki posamičnega krmila in krmne mešanice lahko dodatne navedbe (trditve) in priporočila, ki pa ne smejo zavajati kupca. Takšne trditve oz. navedbe so dovoljene, če so objektivne, pristojni organ jih lahko potrdi, uporabnik pa jih razume.

Na oznaki krmnih proizvodov se ne sme navajati trditev, da krmni proizvod preprečuje ali zdravi bolezen, da ima proizvod posebne prehrambene namene (izvzeti so le tisti, ki so dovoljeni pri dietetični krmi), ne sme se navajati farmakoloških in imunoloških učinkov, ne sme navajati lastnosti, ki jih krma nima in ne sme poudarjati lastnosti, ki jih imajo tudi sorodni proizvodi.

Katalog posamičnih krmil

Katalog posamičnih krmil Evropske unije je neizčrpen seznam posamičnih krmil. Razvila so ga EU združenja v sektorju krme, v dialogu z Evropsko komisijo in državami članicami. To je orodje, ki služi za izmenjavo informacij o lastnostih posamičnih krmil.

Uporaba kataloga posamičnih krmil s strani nosilcev dejavnosti je prostovoljna. Pristojni organi podpiramo njegovo uporabo.

Oseba, ki daje na trg posamično krmilo, ki še ni vključeno v katalog posamičnih krmil mora o tem obvestiti predstavnike sektorja krme (vsebina v angleškem jeziku).

Dietetična krma

Krma za posebne prehranske namene (tako imenovana dietetična krma) pomeni krmo, ki se jasno loči od običajne krme in lahko zaradi svoje posebne sestave zadosti posebnim prehranskim potrebam živali.

Posebni prehranski namen (tako imenovan dietetičen namen) pomeni namen zadostiti posebnim prehranskim potrebam živali, katerih uživanje, absorpcija ali presnova so bili začasno ali nepopravljivo okvarjeni in ki bi zato lahko imele koristi od uživanja krme, prilagojene njihovem stanju.

V kolikor se dietetično trditev navede na oznaki morajo biti izpolnjeni pogoji iz 18. člena Uredbe 767/2009/ES.

Dietetične trditve, ki so dovoljene na oznakah krmnih proizvodov so uvrščene na tako imenovan »pozitiven« seznam dela B priloge Uredbe Komisije 2020/354/EU.

Zakonodaja