Skoči do osrednje vsebine

V Evropski uniji (EU) se smejo dajati na trg in uporabljati le dovoljeni krmni dodatki. Postopke za izdajo dovoljenja proizvodom kot krmnim dodatkom ter pravila za njihovo označevanje, dajanje na trg in uporabo določa EU uredba o krmnih dodatkih.

Krmni dodatki so proizvodi, ki se uporabljajo v prehrani živali z namenom, da bi izboljšali kvaliteto krme in/ali živil živalskega izvora in/ali da bi izboljšali proizvodne lastnosti živali. Premiksi so mešanice krmnih dodatkov ali mešanice enega ali več krmnih dodatkov s posamičnimi krmili ali vodo. Krmni dodatki in premiksi niso namenjeni za neposredno krmljenje živali. Dajanje na trg in uporabo krmnih dodatkov v EU obravnava EU uredba o krmnih dodatkih, katere temeljno načelo je, da se lahko da na trg EU, predela in uporabi za krmljenje samo tiste krmne dodatke, katerim je bilo izdano dovoljenje v obliki pravnega akta.

Določbe/določila posameznih dovoljenj

Krmni dodatki se lahko dodajajo krmi ali vodi za pitje le pod posebnimi pogoji, ki so določeni v posameznem dovoljenju. V tem se določi namen uporabe krmnega dodatka, uporaba v krmi in/ali vodi za pitje, živalska vrsta oziroma kategorija pri kateri se ga sme uporabljati, njegova najvišja vsebnost v krmni mešanici, identifikacijska številka, zahteve glede označevanja in podobno.

Kategorije krmnih dodatkov

Glede na njihovo funkcijo se krmne dodatke razvršča v kategorije:

  • tehnološki dodatki, ki se dodajajo krmi iz tehnoloških razlogov (antioksidanti, konzervansi, silirni dodatki, vezalci, in drugi);
  • senzorični dodatki, ki izboljšujejo organoleptične lastnosti krme ali proizvodov živalskega izvora (barvila, aromatične snovi);
  • nutritivni dodatki, ki so vir elementov v sledovih, aminokislin, in drugi;
  • zootehnični dodatki, ki ugodno vplivajo na prirejo živali ali na okolje (pospeševalci prebavljivosti, stabilizatorji mikroflore, in drugi) ter
  • kokcidiostatiki in histomonostatiki. 

Znotraj posamezne kategorije (z izjemo pete) so krmni dodatki nadalje razvrščeni v funkcionalne skupine.

Za boljšo preglednost nad krmnimi dodatki in s tem večjo pravno varnost, je bil vzpostavljen EU register krmnih dodatkov (vsebina v angleškem jeziku), ki se neprestano spreminja in dopolnjuje. Služi kot orodje za hiter pregled nad krmnimi dodatki, katerim je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo v EU. Ureja ga Evropska komisija in je na voljo v angleški jezikovni različici.

OPOZORILO: EU register krmnih dodatkov ima samo informativen namen in ne nadomešča pravnih aktov EU, s katerimi je bilo izdano dovoljenje za dajanje na trg in uporabo proizvodom kot krmnim dodatkom.

Postopek izdaje dovoljenja

V postopku izdaje dovoljenja morajo krmni dodatki prestati presojo, kjer se med drugim oceni varnost in učinkovitost določenega krmnega dodatka glede na namen uporabe. Postopek izdaje dovoljenja proizvodu kot krmnemu dodatku je opisan v Uredbi 1831/2003/ES. V postopek izdaje dovoljenja so vključeni: Evropska Komisija, Evropska agencija za varnost hrane (angleško European Food Safety Authority EFSA), referenčni laboratorij za krmne dodatke v EU (angleško EU Reference Laboratories - EURL) in države članice.

Oseba, ki želi pridobiti dovoljenje za dajanje na trg in uporabo krmnega dodatka v EU, mora imeti stalno prebivališče v EU. Obrat, ki se ne nahaja v EU, potrebuje v EU zastopnika, ki vloži vlogo za dovoljenje v njegovem imenu.

Vloga se pošlje na Evropsko Komisijo, tehnični dosje in drugo spremno dokumentacijo na EFSA, tri (3) referenčne vzorce proizvoda pa referenčnemu laboratoriju za krmne dodatke v EU, kjer se plača tudi pristojbina. Podrobna navodila glede priprave vlog in spremne dokumentacije so v Uredbi Komisije 429/2008/ES. Za vsako vlogo se vložniku zaračuna pristojbina. Višina pristojbine je odvisna od tipa vloge in je določena v Prilogi IV Uredbe Komisije 378/2005/ES.

Smernice za pripravo dosjeja (vsebina v angleškem jeziku) so na voljo tudi na spletni strani Evropske Komisije in EFSA.

Zakonodaja