Skoči do osrednje vsebine

Uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice

Pomoč za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice v obliki finančnega nadomestila se kot državna pomoč lahko dodeli vinogradnikom za odstranjene in uničene posamezne trse (do 20 % trsov v vinogradu) na okuženih območjih razmejenega območja zadrževanja zlate trsne rumenice.

Pogoji za pridobitev finančnega nadomestila

Vinogradnik mora za pridobitev finančnega nadomestila izpolnjevati naslednje pogoje: 

 • ima GERK z rabo 1211 – vinograd na okuženem območju;
 • je o sumu pojava zlate trsne rumenice v vinogradu obvestil fitosanitarnega preglednika, ki je izdal dokument o potrditvi pojava zlate trsne rumenice v vinogradu v posameznem letu;
 • je v celoti izvedel vse predpisane ukrepe zadrževanja glede zatiranja prenašalca s fitofarmacevtskimi sredstvi in uničenja simptomatičnih rastlin trte;
 • skupno število uničenih simptomatičnih rastlin trte na dan oddaje vloge ne presega deleža 20 % vseh rastlin trte v vinogradu na dan 1. avgusta v letu oddaje vloge;
 • ima na dan oddaje vloge za dodelitev finančnega nadomestila v Register kmetijskih gospodarstev (RKG) prijavljene podatke, ki izkazujejo dejansko stanje v vinogradu, in v RKG vložen dokument fitosanitarnega preglednika o potrditvi pojava zlate trsne rumenice.

Dokument o potrditvi pojava zlate trsne rumenice

Nosilec kmetijskega gospodarstva ali kontaktna oseba kmetijskega gospodarstva mora za pridobitev dokumenta o potrditvi pojava zlate trsne rumenice obvestiti fitosanitarnega preglednika o sumu pojava zlate trsne rumenice v vinogradu tako, da odda prijavo za pregled vinograda.

Prijavo za pregled vinograda lahko odda sam ali s pomočjo fitosanitarnega preglednika iz Kmetijsko gozdarskega zavoda (KGZ) Maribor, KGZ Novo mesto in KGZ Nova Gorica ali kmetijskega svetovalca iz KGZ Ptuj, KGZ Murska Sobota, KGZ Maribor, KGZ Novo mesto in KGZ Nova Gorica. Kontaktni podatki so v Prilogi 3 Navodila za uveljavljanje finančnega nadomestila za odpravo škode zaradi zlate trsne rumenice (Navodilo).

Vinogradnik lahko prijavo za pregled vinograda odda na enega od spodnjih načinov:

 • Prek spletnega obrazca: prijavo odda vinogradnik sam ali v njegovem imenu fitosanitarni preglednik ali svetovalec javne službe kmetijskega svetovanja (JSKS) prek spletnega obrazca:
 • Pisno po e-pošti: na elektronski naslov koordinatorjev fitosanitarnih preglednikov ali na elektronski naslov kmetijskega svetovalca, ki so navedeni v Prilogi 3 Navodila.
 • Telefonska prijava: pri kmetijskem svetovalcu ali kontaktni osebi na posameznem zavodu.

Pri prijavi za pregled mora vinogradnik posredovati naslednje podatke:

 • ime, priimek, naslov nosilca kmetijskega gospodarstva, identifikacijsko številko KMG MID,
 • GERK (ali več GERK-ov): številka (številke),
 • občina in katastrska občina za vsak GERK posebej (oba podatka!),
 • kontaktno osebo kmetijskega gospodarstva za pregled in kontakt, obvezna je telefonska številka zaradi dogovora za pregled, e-naslov (slednjega če je možno).

Vložitev vloge za finančno nadomestilo

Kaj mora narediti upravičenec pred vložitvijo vloge?

Na Upravni enoti prijaviti v RKG podatke, ki izkazujejo dejansko stanje v vinogradu in v RKG vložiti dokument (zapisnik) fitosanitarnega preglednika.

Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) bo preverjala izpolnjevanje predpisanih pogojev za dodelitev finančnega nadomestila na podlagi podatkov v RKG v obdobju od 1. avgusta do dneva oddaje vloge za finančno nadomestilo v posameznem letu.
V primeru, da bo ARSKTRP na podlagi podatkov v RKG ugotovila, da število uničenih rastlin trte presega 20% vseh rastlin trte v vinogradu, se bo pri izračunu upravičenosti višine finančnega nadomestila upoštevalo samo število uničenih trt, ki ni večje od 20 % deleža vseh rastlin trte v vinogradu.

Kako vložiti vlogo in vsebina vloge?

Vlagatelj ali njegov pooblaščenec vloži vlogo za dodelitev finančnega nadomestila na ARSKTRP. Vloga se vloži elektronsko v aplikaciji Tržni ukrepi, ki se nahaja v sklopu E-Kmetije. Za dostop je potrebno digitalno potrdilo. Vlogo vlagatelj ali njegov pooblaščenec izpolni in vloži v elektronski obliki, podpisano s kvalificiranim elektronskim podpisom.

Pooblaščenec za elektronsko vložitev pri vnosu vloge izpolni tudi izjavo o obstoju in sprejemu pooblastila.

 • Če vlogo kot pooblaščenec vlaga kmetijski svetovalec, se obrazec pooblastila nahaja v Prilogi 6 Navodila. Podpisano pooblastilo pooblaščenec in pooblastitelj pri sebi hranita 5 let od prejema sredstev. Na ARSKTRP ga ni treba pošiljati, saj imajo kmetijski svetovalci urejen dostop za vnos in oddajo vloge.
 • Če vlogo vlaga pooblaščenec, ki ni kmetijski svetovalec, je potrebno izpolniti pooblastilo iz Priloge 7 Navodila. Podpisano in skenirano pooblastilo je potrebno poslati na elektronski naslov: skt-podpora.aktrp@gov.si.

V posameznem letu vlagatelj vloži samo eno vlogo za pridobitev finančnega nadomestila.

Rok za vložitev vloge

Za izplačila finančnega nadomestila v tekočem letu se vloge vlagajo od 10. do 31. oktobra tekočega leta.

Naziv storitve Institucija
Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Odločitev o vlogi za finančno nadomestilo

ARSKTRP pri vseh vlogah za pridobitev finančnega nadomestila pregleda izpolnjevanje pogojev s pregledom vseh prejetih vlog in dokaznih listin, vpogledom v uradne evidence in uporabo sistema za spremljanje površin, ne da bi si uradna oseba neposredno ogledala stanje površine vinograda in trt na kraju samem, ki je predmet finančnega nadomestila.

Pri enem odstotku pravočasnih in popolnih vlog ARSKTRP preveri tudi izpolnjevanje pogoja izvedbe vseh predpisanih ukrepov zadrževanja glede zatiranja prenašalca s fitofarmacevtskimi sredstvi in uničenja simptomatičnih rastlin trte, pri čemer od vlagatelja zahteva predložitev dodatnih dokazil, kot so evidence o uporabi fitofarmacevtskih sredstev, geolocirane fotografije oziroma druga dokazila, iz katerih je razvidno, da so bili vsi predpisani ukrepi glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev v celoti izvedeni oziroma da so bile simptomatične rastline trte v celoti odstranjene.

ARSKTRP izvede preglede na kraju samem po pregledu vloge, kadar iz prejetih podatkov ni mogoče preveriti izpolnjevanje vseh pogojev.

O vlogi in izpolnjevanju pogojev do finančnega nadomestila odloči ARSKTRP z odločbo, ki jo izda najpozneje do 4. decembra tekočega leta.

Za vloge, za katere izplačilo ne bo mogoče v tekočem letu, se bo odločitev glede upravičenosti do finančnega nadomestila sprejeta v naslednjem proračunskem letu, prav tako tudi izplačilo.