Skoči do osrednje vsebine

Rokodelci in rokodelke kot nosilci tradicionalnih rokodelskih znanj, njihovi rokodelski izdelki in rokodelstvo kot dejavnost so del naše narodne in regionalne prepoznavnosti, naše kulturne dediščine in družbene identitete.

Ureditev rokodelstva v Sloveniji

Rešitve za ohranjanje rokodelstva in ukrepe za njegov nadaljnji razvoj sistemsko obravnava Zakon o ohranjanju in razvoju rokodelstva. Zakon upošteva vse subjekte, ki delujejo na področju rokodelstva, omogoča urejen prenos rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, ureja zaščito kakovostnih rokodelskih izdelkov, ureja podeljevanje naziva »priznani rokodelec«, spodbuja medsebojno povezovanje nosilcev podpornega okolja rokodelstva, rokodelskih centrov in rokodelskih organizacij, podpira njihove dejavnosti z namenom ohranjanja in razvoja rokodelstva ter določa ukrepe za ohranjanje in razvoj rokodelstva – tudi s tem, da omogoča pravno podlago za različne oblike finančnih razvojnih spodbud.

Rokodelske panoge

Bogastvo in raznolikost rokodelskih znanj, spretnosti in veščin v Sloveniji je izjemno, saj imamo več kot 70 prepoznanih rokodelskih panog, razvijajo pa se tudi nove. Dolg in raznolik seznam dokazuje bogato tradicijo rokodelskih znanj ter njihove prisotnosti v družbi in okolju, priča o identiteti in prepoznavnosti, o medgeneracijskem povezovanju, pa tudi novih priložnostih v prihodnosti.

Rokodelska panoga je ožje poimenovanje posamezne vrste rokodelske dejavnosti, za katero je značilna določena vrsta rokodelskih znanj.

Določitev seznama rokodelskih panog

Seznam rokodelskih panog predpiše minister, pristojen za gospodarstvo, s Pravilnikom o določitvi rokodelskih panog. Pri pripravi seznama rokodelskih panog Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport sodeluje s Slovenskim etnografskim muzejem.

Opis rokodelske panoge vsebuje evalvacijo znanj, spretnosti in veščin panoge, vidik ohranjanja regionalnih razpoznavnosti in kultur, varstva in bogatenja kulturne dediščine, vidik identitete in prepoznavnosti, družbenega in gospodarskega napredka, opis učinkov na medgeneracijsko povezovanje in vseživljenjsko učenje ter učinkov na turizem.

Podporno okolje rokodelstva in nosilci

Podporno okolje rokodelstva predstavljajo vsi subjekti, ki delujejo na področju rokodelstva:

 • fizične osebe (rokodelci, upokojenci rokodelci, samostojni podjetniki posamezniki, samozaposleni v kulturi na področju kulturne dediščine in ustvarjalnosti, nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji, povezani z rokodelstvom, posamezniki, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, povezano z rokodelstvom),
 • pravne osebe ne glede na pravnoorganizacijsko obliko (gospodarske družbe, javni ali zasebni zavodi, zadruge, društva, zbornice ali druge oblike; v nadaljevanju: rokodelske organizacije),
 • lokalne skupnosti in lokalne akcijske skupine.

Nosilci skrbijo za spodbujanje delovanja in povezovanja subjektov, ki delujejo na področju rokodelstva:

Rokodelski center je pravna oseba s sedežem na območju Republike Slovenije, ki deluje na področju rokodelstva najmanj pet let samostojno in tako, da združuje posamezne rokodelce ali rokodelske organizacije ter izpolnjuje naslednje pogoje:

 • razpolaga s prostori za izvajanje dejavnosti,
 • ima najmanj dva zaposlena,
 • sodeluje z najmanj petimi rokodelci, ki imajo vsak po najmanj en certificiran rokodelski izdelek ali imajo naziv priznani rokodelec,
 • omogoča vključenost vsakemu rokodelcu ali rokodelski organizaciji, ki za to izkaže interes,
 • je v obdobju treh let pred sklenitvijo pogodbe iz drugega odstavka 15. člena zakona samostojno ali v sodelovanju z drugimi subjekti izvedel vsaj tri projekte na področju rokodelstva v posameznem letu,
 • ima sprejet dvoletni program dela, v katerem so podrobno opredeljene tiste naloge iz prvega odstavka 15. člena tega zakona, ki jih namerava izvajati v tekočem programskem obdobju.

Rokodelske centre izbere na javnem pozivu Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Informacije o objavi javnega poziva bodo dostopne na spletni strani ministrstva.

Program za ohranjanje in razvoj rokodelstva

Program za ohranjanje in razvoj rokodelstva sprejme minister, pristojen za gospodarstvo, po predhodnem posvetovanju z nosilci podpornega okolja rokodelstva in v sodelovanju z drugimi ministrstvi. V njem se določijo vsebinske rešitve in dejavnosti, potrebne za izvedbo posameznih ukrepov ohranjanja in razvoja rokodelstva. Program je še v fazi priprave.

Finančne razvojne spodbude

Razvojne spodbude so eden od ukrepov za ohranjanje in razvoj rokodelstva. Finančne razvojne spodbude v obliki proračunskih sredstev so namenjene (so)financiranju projektov tistih subjektov, ki delujejo na področju rokodelstva (rokodelcem, fizičnim in pravnim osebam s sedežem na območju Republike Slovenije ter nosilcem podpornega okolja rokodelstva).

Informacije o aktualnih javnih razpisih in javnih pozivih na podlagi Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva (tudi glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji, meril za ocenjevanje in vrednotenje projektov prijaviteljev, meril za določitev višine sredstev in drugih) bodo dostopne na tem spletnem mestu.

Aktualni razpisi

Arhiv javnih objav
Naziv Slika Datum objave Rok prijave
5. 2. 2024
5. 3. 2024

Ukrepi za ohranjanje in razvoj rokodelstva

Ukrepi za ohranjanje in razvoj rokodelstva so:

 • celostno ohranjanje in razvoj rokodelstva na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, vključno z oblikovanjem programa za ohranjanje in razvoj rokodelstva,
 • certificiranje rokodelskih izdelkov,
 • prenos rokodelskih znanj, spretnosti in veščin, vključno z izvajanjem usposabljanj v obliki rokodelske sheme,
 • podeljevanje naziva priznani rokodelec,
 • izvajanje nalog nosilcev podpornega okolja rokodelstva, njihovo medsebojno povezovanje in povezovanje z rokodelci,
 • razvoj rokodelskih panog, vključno s poimenovanjem rokodelskih panog in spodbujanjem podjetništva na področju rokodelstva,
 • ohranjanje rokodelstva in njegove prepoznavnosti ter spodbujanje promocije in ponudbe certificiranih rokodelskih izdelkov, rokodelskih panog in rokodelcev, predvsem priznanih rokodelcev,
 • razvoj rokodelstva ter spodbujanje sodobnega umetniškega in oblikovalskega ustvarjanja rokodelskih izdelkov,
 • izvajanje rokodelstva na področju turizma in turistične ponudbe,
 • udejanjanje zaposlovanja na področju rokodelstva,
 • medgeneracijsko povezovanje in vseživljenjsko učenje na področju rokodelstva,
 • finančne razvojne spodbude in
 • drugi ukrepi.

Znamka Slovensko rokodelstvo

Z namenom dviga zavedanja o pomenu ohranjanja in razvoja rokodelstva ter povečanju njegove prepoznavnosti dajemo vsem rokodelcem, rokodelkam in rokodelskim organizacijam možnost uporabe znamke Slovensko rokodelstvo. Kot njeni skrbniki spodbujamo njeno uporabo v promocijske namene.

Uporaba znamke je brezplačna. Vsak uporabnik jo bo udejanjal drugače, a pomembno je vedeti: znamke in njenega znaka ni dovoljeno spreminjati.

Za promocijsko uporabo znamke Slovensko rokodelstvo je treba pridobiti dovoljenje Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Znamka Slovensko rokodelstvo

Znamka Slovensko rokodelstvo

Naziv storitve Institucija
Sektor za domače storitve

Naziv Priznani rokodelec

Naziv priznani rokodelec potrjuje, da rokodelec obvlada določeno rokodelsko panogo in je usposobljen za prenos rokodelskega znanja.

Rokodelec lahko pridobi ta naziv z usposabljanjem v skladu z rokodelsko shemo, ki obsega:

 • splošne pedagoško-andragoške vsebine,
 • praktični del usposabljanja iz posamezne rokodelske panoge in
 • praktično preverjanje usposobljenosti rokodelca;

ali na podlagi mnenja komisije za častni naziv priznani rokodelec, ob upoštevanju zakonsko določenih meril glede:

 • kakovosti njegovih rokodelskih izdelkov in
 • njegove usposobljenosti za samostojni prenos rokodelskih znanj.

Listino priznani rokodelec izda Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Podatki o priznanih rokodelcih bodo dostopni v javnem registru na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Znak Priznani rokodelec

Znak Priznani rokodelec

Certifikat »Rokodelstvo Art&Craft Slovenija«

Certifikat za rokodelski izdelek, izdan na podlagi Zakona o ohranjanju in razvoju rokodelstva, potrjuje, da gre za kakovostno izdelan rokodelski izdelek. Rokodelske izdelke ocenjuje komisija strokovnjakov s področij etnologije, kulturne antropologije, umetnostne zgodovine ter industrijskega in unikatnega oblikovanja.

Certifikate izdaja Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije. Podatki o certificiranih rokodelskih izdelkih so dostopni v javni evidenci na spletni strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije.

Znak Rokodelstvo Art&Craft Slovenija

Znak Rokodelstvo Art&Craft Slovenija