Skoči do osrednje vsebine

Pomoč in prestrukturiranje podjetij v težavah

Pri pomoči in prestrukturiranju podjetij v težavah gre za dodeljevanje različnih vrst državnih pomoči, ki jih lahko opravičujejo socialni, regionalni ali drugi razlogi.

Postopki prestrukturiranja gospodarskih  družb in zadrug v težavah se izvajajo v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, ki je bil pri Komisiji Evropske unije priglašen kot shema državnih pomoči, zato se pri dodeljevanju tovrstnih pomoči postopki izvajajo tudi skladno s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah. 

Cilji izvajanja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah so:

  1. transparentnost, strokovnost in profesionalnost postopkov vodenja,
  2. racionalnost sistema zaradi omejenih javno-finančnih virov in posledično selektivnost izbora na podlagi objektivnih strokovnih kriterijev ter
  3. višja učinkovitost sistema - dvig deleža družb, ki si z državno pomočjo povrnejo sposobnost preživetja na trgu. 

V okviru splošnega sistema državnih pomoči v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ima proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno-politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb ali zadrug lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Po drugi strani pa ne bi bilo upravičeno, če bi umetno vzdrževali pri življenju gospodarske subjekte v sektorju z dolgoročno strukturno presežno zmogljivostjo ali v primeru, da lahko ti preživijo le s pomočjo ponavljajočih se državnih posegov.

Aktivnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij

Na ministrstvu usmerjamo in svetujemo gospodarskim družbam in zadrugam pri pripravi programov prestrukturiranja in izdelujemo strokovne podlage za ministra za gospodarstvo, turizem in šport pri odločanju o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje. Spremljamo in nadzorujemo izvajanje projektov prestrukturiranja, izdelujemo poročila o dodeljenih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje ter strokovne analize o učinkovitosti dodeljenih pomoči za reševanje in prestrukturiranje.

Pripravljamo tudi predloge zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na sistemsko ureditev in področje delovanja sektorja, izvajamo in koordiniramo aktivnosti v komuniciranju z Evropsko komisijo. Za velike družbe ali zadruge ter pomoči za reševanje in prestrukturiranje, ki presegajo 10 milijonov evrov, ministrstvo dodeli pomoč na podlagi posamične priglasitvi Evropski komisiji in pridobitvi njenega sklepa o skladnosti priglašene pomoči s pravili notranjega trga Evropske unije. 

Pogoji za dodelitev pomoči

Nujni pogoji, ki jih presoja ministrstvo, so: 

  • splošni pogoji za dodelitev - 7. člen zakona, 
  • vlagatelj mora biti družba oziroma zadruga v težavah - 8. člen zakona,
  • vlagatelj mora imeti sistemsko pomembno vlogo za državo ali regijo - 9. člen zakona. 

Zadostni pogoj, ki ga presoja strokovna komisija pa je kakovosten, verodostojen in realističen program prestrukturiranja, ki družbi z razumno stopnjo verjetnosti zagotavlja povrnitev dolgoročne sposobnosti  preživetja na trgu. Tega določa 6. odstavek 27. člena zakona. Dodaten pogoj je tudi sklenjen krovni sporazum vlagatelja z bankami o prestrukturiranju terjatev, katerega določa tretja alineja 1. odstavka 27. člena zakona.

Vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje

Na ministrstvu nudimo pomoč:

  • v času priprave programa prestrukturiranja družbe ali zadruge (imenovana tudi pomoč za reševanje), 
  • za izvajanje programa prestrukturiranja za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge (imenovana tudi pomoč za prestrukturiranje),  
  • namenjeno podpori za prestrukturiranje družbe ali zadruge, ki se sicer že izvaja pretežno iz lastnih virov (imenovana tudi začasna podpora za prestrukturiranje). 

Pomoči se lahko dodelijo v obliki kredita, subvencije, poroštva ali kapitalske naložbe.

Aplikacija za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti

V sodelovanju z Univerzo v Ljubljani smo na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport razvili in oblikovali model ekonomskih indikatorjev za signaliziranje stanja grozeče insolventnosti v posamezni gospodarski družbi, ki so statistično testirani na parametre poslovanja slovenskega gospodarstva v obdobju 2011–2021. Model ima v končni formulaciji obliko Excel aplikacije. Namenjen je uporabi za posamezno gospodarsko družbo ter na podlagi vnosa podatkov iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida ponuja informativen izračun verjetnosti nastanka insolvenčnega dogodka v prihodnjih 12-ih mesecih.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport