Skoči do osrednje vsebine

Pomoč in prestrukturiranje podjetij v težavah

Pri pomoči in prestrukturiranju podjetij v težavah gre za dodeljevanje različnih vrst državnih pomoči, ki jo lahko opravičujejo socialni, regionalni ali drugi razlogi.

Postopki prestrukturiranja gospodarskih  družb in zadrug v težavah se izvajajo v skladu z Zakonom o pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah, ki je bil pri Komisiji Evropske unije priglašen kot shema državnih pomoči, zato se pri dodeljevanju tovrstnih pomoči, postopki  izvajajo tudi skladno s Smernicami Skupnosti o državni pomoči za reševanje in prestrukturiranje nefinančnih podjetij v težavah. 

Cilji izvajanja reševanja in prestrukturiranja gospodarskih družb in zadrug v težavah so:

 1. Transparentnost, strokovnost in profesionalnost postopkov vodenja
 2. Racionalnost sistema zaradi omejeni javno-finančnih virov in posledično selektivnost izbora na podlagi objektivnih strokovnih kriterijev
 3. Višja učinkovitost sistema - dvig deleža družb, ki si z državno pomočjo povrnejo sposobnost preživetja na trgu 

V okviru splošnega sistema državnih pomoči v Republiki Sloveniji in Evropski uniji ima proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb ali zadrug lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Po drugi strani pa ne bi bilo upravičeno, če bi umetno vzdrževali pri življenju gospodarske subjekte v sektorju z dolgoročno strukturno presežno zmogljivostjo ali v primeru, da lahko ti preživijo le s pomočjo ponavljajočih se državnih posegov.

Aktivnosti za reševanje in prestrukturiranje podjetij

Na ministrstvu izvajamo naslednje aktivnosti: 

 • usmerjamo in svetujemo gospodarskim družbam in zadrugam pri pripravi programov prestrukturiranja
 • izdelujemo strokovne podlage za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo pri odločanju o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje
 • spremljamo in nadzorujemo izvajanja projektov prestrukturiranja
 • izdelujemo poročila o dodeljenih pomočeh za reševanje in prestrukturiranje
 • izdelujemo strokovne analize o učinkovitosti dodeljenih pomoči za reševanje in prestrukturiranje
 • pripravljamo predloge zakonskih in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na sistemsko ureditev in področje delovanja sektorja
 • izvajamo in koordiniramo aktivnosti v komuniciranju z Evropsko komisijo  (za velike družbe ali zadruge ter pomoči za reševanje in prestrukturiranje, ki presegajo 10 milijonov evrov, ministrstvo dodeli pomoč na podlagi posamične priglasitvi Evropski komisiji in pridobitvi njenega sklepa o skladnosti priglašene pomoči s pravili notranjega trga Evropske unije). 

Pogoji za dodelitev pomoči

Pogoji za dodelitev pomoči:

1. Nujni pogoj (presoja ga ministrstvo): 

 • Splošni pogoji za oddelitev - 7. člen zakona 
 • Družba oziroma zadruga v težavah (kapitalska neustreznost ali insolventnost po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju) - 8. člen zakona
 • Sistemsko pomembna vloga družbe oziroma zadruge za državo ali regijo - 9. člen zakona. 

2. Zadostni pogoj (presoja ga strokovna komisija):

 • Kakovosten, verodostojen in realističen program prestrukturiranja (ali osnutek oziroma poenostavljeni program prestrukturiranja - odvisno od zaprošene vrste pomoči), ki družbi z razumno stopnjo verjetnosti zagotavlja povrnitev dolgoročne sposobnosti  preživetja na trgu - 6. odstavek 27. člena zakona in vsebuje tudi z bankami sklenjen krovni sporazum o prestrukturiranju terjatev  (master restructuring agreement ali »MRA«) - tretja alineja 1. odstavka 27. člena zakona.

Vrste pomoči za reševanje in prestrukturiranje

Na ministrstvu nudimo:

 • pomoč v času priprave programa prestrukturiranja družbe ali zadruge (imenovana tudi pomoč za reševanje), 
 • pomoč za izvajanje programa prestrukturiranja za obnovo dolgoročne sposobnosti preživetja družbe ali zadruge (imenovana tudi pomoč za prestrukturiranje),  
 • pomoč, namenjena podpori za prestrukturiranje družbe ali zadruge, ki se sicer že izvaja pretežno iz lastnih virov (imenovana tudi začasna podpora za prestrukturiranje). 

Pomoči se lahko dodelijo v obliki kredita, subvencije, poroštva ali kapitalske naložbe.

Iskalnik