Skoči do osrednje vsebine

Pokopališka dejavnost obsega upravljanje in urejanje pokopališč in je v pristojnosti občin, ki z odlokom predpišejo pokopališki red, v katerem podrobneje določijo izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti.

Pogrebna dejavnost se, z izjemo zagotavljanja 24-urne dežurne službe za prevzem in prevoz pokojnika, izvaja v okviru proste gospodarske pobude kot tržna dejavnost. Pogrebna dejavnost obsega tudi prevoz, pripravo in upepelitev pokojnika ali pokojnice ter pripravo in izvedbo pogreba.

Izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti

Pogoji za izvajanje pogrebne dejavnosti so poenoteni, zakonodaja pa usmerja tudi k poenotenemu urejanju pokopališke dejavnosti na lokalni ravni. Ključna načela, ki jih je na področju pokopališke in pogrebne dejavnosti treba spoštovati so: zagotavljanje pietete, varovanje zdravja ter upoštevanje zdravstvenih in sanitarno-higienskih predpisov, prosta izbira mesta pokopa (pokopališča), prosta izbira izvajalca pogrebnih storitev, enakopravna obravnava izvajalcev pogrebnih storitev, prosti pretok storitev in učinkovit nadzor.

Izvajalec pogrebne dejavnosti je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje in je pridobila dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti, ki ga izda ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. Izjeme so izvajalci, ki izvajajo samo 24-urno dežurno službo, saj se ta ureja skladno z določili Zakona o gospodarskih javnih službah. 

Izvajalec pogrebne in pokopališke dejavnosti je lahko tudi podjetje s sedežem izven Slovenije, ki mu je ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, izdalo potrdilo o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti v Sloveniji. Potrdilo se izda za obdobje enega meseca. 

Pogoji za opravljanje pogrebne in pokopališke dejavnosti

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Dovoljenje za opravljanje pogrebne dejavnosti

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Potrdilo o občasnem opravljanju pogrebne dejavnosti

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
  • Standardi in normativi za osnovni pogreb

    Osnovni pogreb, ki obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo, je določen v 12. členu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije sta v soglasju z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, določili podrobnejše osnovne standarde in normative za osnovni pogreb.

    Minimalni standardi in normativi so določeni za tri načine pogrebov in sicer z žaro, krsto in raztrosom pepela. Pri pogrebnem moštvu je zaradi lokalnih kulturnih raznolikosti in običajev po državi določen samo zastavonoša in vodja protokola, ostalo moštvo se določi z lokalnim predpisom.
    Smernice in priporočila