Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Slovenija je dežela podjetnih ljudi, zato je tudi naša naloga pa je, da ustvarimo pogoje, ki podjetnikom omogočajo rast, razvoj in prodor na različne trge. Skoraj polovica zaposlenih dela v mikro in majhnih podjetjih, zato posebno skrb namenjamo gospodarskemu, pravnemu in tržnemu okolju, spodbudam in pomoči.

Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 % vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 % ljudi ter ustvarijo 65 % prihodkov vseh podjetij.

Test predpisov za mala in srednje velika podjetja

Vsa nova slovenska zakonodaja mora prestati tako imenovani MSP-test, kar pomeni, da pri vsakem predpisu in zakonu preverimo, kakšen bo njegov vpliv na mala in srednje velika podjetja. Če so ti vplivi negativni, zakon oziroma predpis preprosto ne more biti sprejet. Pri tem tesno sodelujemo z gospodarstvom in zbornicami, ki zastopajo interese podjetij. Tako zagotavljamo, da predpisi, ki jih sprejemamo, nimajo negativnih posledic na mala in srednje velika podjetja.

Podjetja v težavah

Kljub spodbudam in priložnostim se zgodi, da podjetje zaide v težave. Zato ima v okviru splošnega sistema državnih pomoči v Sloveniji in EU proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb ali zadrug lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. Dodeljevanje pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb in zadrug v težavah je dopustno le izjemoma in upravičeno le ob upoštevanju zakonsko določenih pogojev.

Aktivnosti, ki se izvajajo na področju reševanja in prestrukturiranja podjetij:

  • usmerjanje in svetovanje gospodarskim družbam in zadrugam pri pripravi programov prestrukturiranja;
  • izdelava strokovnih podlag za ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo glede odločanja o dodelitvi pomoči za reševanje in prestrukturiranje;
  • spremljanje in nadzor izvajanja projektov prestrukturiranja;
  • izdelava poročil o dodeljenih pomočeh;
  • izdelava strokovnih analiz o učinkovitosti dodeljenih pomoči;
  • priprava predlogov, ki se nanašajo na sistemsko ureditev in področje delovanja sektorja;
  • izvedba in koordiniranje aktivnosti v komuniciranju z Evropsko komisijo. 

Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo predstavlja inovativen in trajnosten način reševanja izzivov, ki jih prinašajo družbene spremembe. Glavni cilj delovanja socialnih podjetij ni pridobivanje dobička, ampak doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov. Razvoj socialnega podjetništva dosegamo z ustreznimi zakonskimi ureditvami in podpornim okoljem, ki socialnim podjetjem odpira vrata na trg, podpira razvoj kompetenc socialnih podjetnikov in jih dodatno stimulira z ustreznimi ukrepi ter nepovratnimi in povratnimi spodbudami.

Iskalnik