Skoči do osrednje vsebine

Koronavirus (SARS-CoV-2)

Aktualne informacije in navodila najdete na strani Koronavirus (SARS-CoV-2).

Se želite cepiti proti covid-19? Prijavite se!

Na pametne telefone si namestimo aplikacijo #OstaniZdrav, ki nam sporoči, ali smo bili v stiku z okuženo osebo.

Nosimo zaščitno masko, redno si umivajmo in razkužujmo roke, poskrbimo za pravilno higieno kašlja ter ohranimo medosebno razdaljo dveh metrov.

Slovenija je dežela podjetnih ljudi, zato je tudi naša naloga pa je, da ustvarimo pogoje, ki podjetnikom omogočajo rast, razvoj in prodor na različne trge. Skoraj polovica zaposlenih dela v mikro in majhnih podjetjih, zato posebno skrb namenjamo gospodarskemu, pravnemu in tržnemu okolju, spodbudam in pomoči.

Mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja predstavljajo kar 99,8 odstotkov vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi ter ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij. V Sloveniji je v 2018 poslovalo 200.174 podjetij. Med podjetji je največ samostojnih podjetnikov posameznikov in gospodarskih družb. 

Socialno podjetništvo

Socialno podjetništvo predstavlja inovativen in trajnosten način reševanja izzivov, ki jih prinašajo družbene spremembe. Glavni cilj delovanja socialnih podjetij ni pridobivanje dobička, ampak doseganje socialnih oziroma družbenih učinkov. Razvoj socialnega podjetništva dosegamo z ustreznimi zakonskimi ureditvami in podpornim okoljem, ki socialnim podjetjem odpira vrata na trg, podpira razvoj kompetenc socialnih podjetnikov in jih dodatno stimulira z ustreznimi ukrepi ter nepovratnimi in povratnimi spodbudami.

Podjetja v težavah

Kljub spodbudam in priložnostim se zgodi, da podjetje zaide v težave. Zato ima v okviru splošnega sistema državnih pomoči v Sloveniji in Evropski uniji proces dodeljevanja državnih pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v težavah zelo specifično vlogo. Upravičujejo jo lahko na primer socialni ali regionalno politični razlogi, potreba po upoštevanju strateške vloge posameznih gospodarskih subjektov v nacionalni ekonomiji ali v izjemnem primeru želja po vzdrževanju konkurenčne tržne strukture, ko bi izginjanje gospodarskih družb ali zadrug lahko vodilo k monopolni ali škodljivi oligopolni situaciji. 

Udeležba delavcev pri dobičku

V gospodarskih družbah je lahko urejena udeležba delavcev pri dobičku družbe in udeležba v lastništvu družbe, pri čemer je določena vsebina pogodbe o udeležbi pri dobičku, postopek za sklenitev pogodbe, denarna in delniška shema ter pogoji za pridobitev olajšav pri davkih in prispevkih za socialno varnost. Pri udeležbi delavcev pri dobičku se lahko delavcem izplača največ 20 odstotkov dobička posameznega poslovnega leta, vendar ne več kot 10 odstotkov letnega bruto zneska plač, izplačanih v družbi v tem poslovnem letu. Najvišji znesek, ki ga delavec v skladu s tem zakonom lahko prejme, ne sme presegati 5.000 eurov.

Gospodarsko pravo

Temeljni predpis na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji predstavlja Zakon o gospodarskih družbah, ki določa temeljna statusna korporacijska pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja. 

Testi za oblikovanje predpisov

Testi za mala in srednja podjetja se pripravljajo pri oblikovanju predlogov zakonov s ciljem, da se izberejo optimalni ukrepi z vidika vpliva na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja s čimer se poveča transparentnost zakonodaje. Poleg tega so namenjeni zainteresirani in širši javnosti, ki lahko ob predlogu predpisa preveri, kakšen bo vpliv na gospodarstvo.

Intelektualna lastnina

V današnjem času, ki ga zaznamujeta vse bolj dinamična tržna konkurenca in globalizacija, postaja intelektualna lastnina ključen element razvoja in konkurenčne prednosti. Mala in srednja podjetja so inovativna, vendar svojega znanja pogosto ne varujejo in lahko posledično hitro izgubijo potencialno prednost na trgu, saj konkurenti nemalokrat brez posledic prevzemajo njihovo znanje.