Skoči do osrednje vsebine

Poštne storitve so storitve, ki vključujejo sprejem, usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk. Trg poštnih storitev je v Sloveniji liberaliziran in si ga od 1. januarja 2011 delijo izvajalci, ki so navedeni v uradni evidenci Agencije za komunikacijska omrežja in storitve, kot neodvisnega regulatornega organa.

Univerzalna poštna storitev

Republika Slovenija v javnem interesu zagotavlja vsem uporabnikom poštnih storitev na svojem celotnem ozemlju pod enakimi pogoji trajno, redno in nemoteno izvajanje univerzalne storitve, ki se sme prekiniti le v primeru višje sile ali v razmerah, nevarnih za dostavljavca.

Kot univerzalna storitev se izvajajo poštne storitve sprejema, usmerjanja, prevoza in dostave poštnih pošiljk do mase 2 kg, poštnih paketov do mase 10 kg, storitve priporočene in vrednostne poštne pošiljke in prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne.

Izvajalca univerzalne storitve imenuje:

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Do leta 2023 je izvajalec univerzalne storitve Pošta Slovenije d.o.o.

Zamenljive poštne storitve

Zamenljive poštne storitve so poštne storitve, ki jih je mogoče z vidika uporabnika šteti za storitve, ki spadajo v nabor univerzalne storitve, saj so v zadostni meri medsebojno zamenljive z univerzalno storitvijo. Izvajalec zamenljivih poštnih storitev mora za dostop do poštne infrastrukture skleniti pogodbo s Pošto Slovenije, d.o.o.

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Kakovost storitev

Za izvajanje poštnih storitev se v Republiki Sloveniji zagotavlja najmanj ena kontaktna točka, organizirana kot pošta, pogodbena pošta ali izjemoma druga oblika na podlagi analize razumnih potreb uporabnikov, v vsaki občini in za 95 % prebivalcev Republike Slovenije zračna razdalja do najbližje pošte ali pogodbene pošte ne presega 4,5 kilometra.

Poštna storitev se plača po veljavnem ceniku, katerega izvleček mora biti na voljo uporabnikom poštnih storitev na vidnem in dosegljivem mestu v prostorih izvajalca. Vsak uporabnik poštnih storitev ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem. 

Dostavljanje poštnih pošiljk

Poštne pošiljke se dostavljajo v hišni predalčnik ali poštni predal v poslovnih prostorih izvajalca poštnih storitev. Če je potrebna vročitev, se poštne pošiljke vročajo osebno naslovniku ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk ali odraslemu članu gospodinjstva ali osebi, ki je zaposlena v gospodinjstvu naslovnika ali v njegovem poslovnem prostoru. 

Zagotovljen je najmanj en sprejem in ena dostava poštnih pošiljk dnevno na dom ali v prostore vsake fizične ali pravne osebe, najmanj pet delovnih dni tedensko.

Poštne vrednotnice

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Vsebina poštnih pošiljk in odgovornost za škodo

Izvajalec poštnih storitev je odgovoren za škodo, ki nastane med prenosom priporočene in vrednostne poštne pošiljke ter poštnega paketa zaradi:

  • izgube, poškodbe, kraje ali izropanja,
  • prekoračitve roka prenosa,
  • neizvedene, nepopolno ali napačno izvedene poštne storitve.

Ne glede na navedeno pa izvajalec poštnih storitev ni odgovoren za povzročeno škodo, če dokaže, da  je bil prenos poštne pošiljke izveden v skladu s splošnimi pogoji, se je to zgodilo zaradi višje sile, je škoda nastala zaradi krivde ali malomarnosti pošiljatelja ali zaradi vsebine poštne pošiljke ali drugih primerih, ki jih določa zakon, ki ureja poštne storitve.

Roki za vložitev reklamacije zaradi povzročene škode 

Uporabnik poštnih storitev mora vložiti reklamacijo zaradi povzročene škode v treh mesecih po oddaji poštne pošiljke oziroma takoj ob dostavi ali najpozneje v 30 dneh od dostave, če pomanjkljivosti niso takoj vidne. Če uporabnik poštnih storitev ne vloži reklamacije v rokih iz prejšnjih odstavkov tega člena, izgubi pravico do odškodnine. Najvišja odškodnina je določena z zakonom, ki ureja poštne storitve.

Zaupnost poštnih pošiljk in varstvo osebnih podatkov

Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk in ne smejo pridobivati informacij o vsebini poštnih pošiljk ter podatkov o dejstvih in okoliščinah poštnega prometa. Vzpostavljeni morajo biti ustrezni sistemi za preprečevanje posegov v zaupnost poštnih pošiljk.

Izvajalci poštnih storitev morajo varovati zaupnost poštnih pošiljk tudi po koncu dejavnosti, v okviru katere so jo bili dolžni varovati.

Osebne podatke uporabnikov poštnih storitev se lahko zbira in obdeluje le v primeru izvajanja poštnih storitev ali za trženje in raziskave trga.

Varstvo uporabnikov poštnih storitev in reševanje sporov

Vsak uporabnik poštnih storitev ima pravico do ugovora zoper odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev v zvezi z dostopom do storitev ali njihovim izvajanjem, ki ga lahko vloži pri tem izvajalcu poštnih storitev v 30 dneh od dneva, ko je izvedel za izpodbijano odločitev ali ravnanje izvajalca poštnih storitev. Izvajalci poštnih storitev morajo kot sestavni del splošnih pogojev objaviti postopek reševanja ugovorov uporabnikov poštnih storitev. Če izvajalec poštnih storitev ne ugodi ugovoru ali o njem ne odloči v 15 dneh po njegovem prejemu, lahko uporabnik poštnih storitev v 15 dneh od poteka tega roka vloži pritožbo na Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.

Register izdanih izkaznic pooblaščene osebe AKOS-a za nadzor izvajanja Zakona o poštnih storitvah