Skoči do osrednje vsebine

Na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji urejamo pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

Pravo gospodarskih družb

Področje gospodarskega prava je široko področje, ki zajema Poslovni register Slovenije, postopke v zvezi s prevzemi delniških družb na trgu vrednostnih papirjev, ureja udeležbo delavcev pri dobičku družbe in udeležbo v lastništvu družbe, ureja status gospodarskih zbornic, postopek ustanavljanja, delovanja, preoblikovanja in prenehanja gospodarskih zbornic ter preoblikovanje Gospodarske zbornice Slovenije, ureja prejemke direktorjev v gospodarskih družbah, v katerih so neposredno ali posredno imetnice večinskega deleža Republika Slovenija oziroma samoupravne lokalne skupnosti, ureja področje poslovne skrivnosti ter pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem, ureja obrtne dejavnosti, pogoje za opravljanje obrtnih dejavnosti, domačo in umetnostno obrt, organiziranje obrtnega zborničnega sistema in osnove izobraževanja ter usposabljanja kadrov za potrebe opravljanja obrtne dejavnosti.

Poslovni register Slovenije

Poslovni register Slovenije je informatizirana baza podatkov o vseh poslovnih subjektih s sedežem na območju Republike Slovenije, ki opravljajo dejavnost ter o njihovih podružnicah, podružnicah tujih podjetij, kot jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe in drugih delih poslovnih subjektov. Poslovni register je primarni register za tiste poslovne subjekte, za katere zakon določa, da se vpišejo samo v Poslovni register in za poslovne subjekte, ki se ustanovijo neposredno s predpisom ali na podlagi predpisa in se ne vpišejo v noben drug register. Za vse ostale poslovne subjekte kot so društva, ustanove, politične stranke in fizične osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost je poslovni register izvedeni register, saj se ti poslovni subjekti registrirajo z vpisom v primarni register ali uradno evidenco pri drugem registrskem organu in jih Agencija za javnopravne evidence in storitve šele nato vpiše v poslovni register Slovenije. O vpisih gospodarskih družb in drugih subjektov, za katere zakon določa, da se vpišejo v sodni register, odločajo registrska sodišča.