Skoči do osrednje vsebine

Oceno vplivov predpisov na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja, omogoča test za mala in srednja podjetja (MSP test). Namen testa je povečati zavedanje o kvalitativnih in kvantitativnih vplivih predpisov na gospodarstvo in posledično zmanjšati negativne vplive na gospodarstvo.

Test za mala in srednja podjetja

Test za mala in srednja podjetja (MSP test) pripravljajo ministrstva pri oblikovanju predlogov zakonov s ciljem, da se izberejo optimalni ukrepi z vidika vpliva na gospodarstvo, predvsem na mala in srednje velika podjetja, in poveča preglednost zakonodaje.

Poleg tega je namenjen zainteresirani in širši javnosti, ki lahko ob predlogu predpisa preveri, kakšen je vpliv na gospodarstvo, saj je na portalu eDemokracija, MSP test objavljen skupaj s predlogom predpisa.

MSP test meri naslednje vplive predpisov na gospodarstvo: 

  • kvantitativne vplive: neposredni stroški (kot so davki, prispevki, pristojbine) in posredni stroški (dejanski posredni stroški in administrativni stroški).
  • kvalitativne vplive na pravno varnost, delovne pogoje zaposlenih, konkurenco, delo na črno in sivo ekonomijo, produktivnost, naložbe v raziskave in razvoj, internacionalizacijo.

MSP test pripravljavce predpisov opozarja na sistematično vključevanje in vrednotenje posebnih možnosti za mala podjetja kot so:

  • uporaba delnih ali vsaj časovnih oprostitev za mala podjetja, če bi popolna oprostitev, izničila namen predpisa;
  • daljša prehodna obdobja za prilagoditev;
  • racionalizacija upravne dejavnosti (naprimer revizije), knjigovodske obremenitve in zahteve za poročanje;
  • znižane pristojbine, davčne olajšave in podobne oblike privilegiranega pristopa za majhna podjetja;
  • možnost za interakcijo z vlado in poskrbeti za upravne naloge v elektronski obliki. 

Računalniški program MSP test

Naziv storitve Institucija
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Navodila za pripravo testa za mala in srednja podjetja

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov

Nadzor nad kakovostjo opravljenih MSP testov se izvaja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo v času medresorske obravnave predloga zakona. V primeru vsebinskih vprašanj pri pripravi MSP testa se pripravljavci predpisov lahko obrnejo na: