Skoči do osrednje vsebine

Malih in srednje velikih podjetij je kar 99,8 odstotka vseh podjetij v Sloveniji. Pravimo, da so hrbtenica našega gospodarstva, saj zaposlujejo skoraj 70 odstotkov ljudi in ustvarijo 65 odstotkov prihodkov vseh podjetij.

Mala in srednje velika podjetja

Mala in srednje velika podjetja so podjetja, v katerih je zaposlenih do 250 oseb, čisti prihodki od prodaje ne presegajo 40.000.000 evrov oziroma vrednost aktive, torej premoženje družbe, ne presega 20.000.000 evrov.

Največ je samostojnih podjetnikov

V letu 2018 je v Sloveniji poslovalo 200.174 podjetij. Med podjetji je največ samostojnih podjetnikov posameznikov in gospodarskih družb. 

Z vidika velikosti podjetij, torej glede na število oseb, ki delajo, se je v letu 2018 največ podjetij, ki so poslovala v tem letu, uvrščalo med mikro-podjetja, in sicer 94,9 odstotka. To so podjetja, ki zaposlujejo manj kot deset oseb. Malih podjetij, ki zaposlujejo od 10 do 49 oseb, je bilo 3,8 odstotka, srednje velikih podjetij, ki zaposlujejo med 50 in 249 osebami, pa 1,1 odstotka vseh podjetij.

Javna podpora za rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij

Država podpira rast in razvoj malih in srednje velikih podjetij s pomočjo finančnih spodbud Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter institucij, specializiranih za financiranje podjetij: Slovenskega podjetniškega sklada in SID banke. Podporo izvaja tudi SPIRIT Slovenija, podjetniki pa lahko različne informacije pridobijo še na portalu SPOT

Glavna področja spodbujanja malih in srednjih podjetij v Sloveniji so:

 • zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja za podjetja,
 • dostop do ustreznih finančnih sredstev za projekte podjetij,
 • spodbude za razvojno-inovacijske projekte podjetij,
 • spodbujanje digitalizacije podjetij,
 • zagotavljanje ustrezne infrastrukture za delovanje podjetij,
 • spodbude za usposabljanja zaposlenih,
 • pomoč pri nastopu na tujih trgih.

Aktualni javni razpisi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Vavčerji za mala in srednje velika podjetja

Vavčerji mikro, malim in srednje velikim podjetjem omogočajo močno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s čimer lahko ta podjetja krepijo svojo konkurenčnost in kompetence.

Vavčerje lahko podjetja pridobijo skozi vse leto, na zelo preprost način, brez prekomernih postopkov odobritve, obravnava pa je zelo hitra.

Osnovne značilnosti vavčerjev: 

 • Enostavne spodbude malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja.
 • Hitra obravnava.
 • Vavčerji so na voljo vse leto, javni pozivi so odprti do leta 2023 oziroma do porabe sredstev.
 • Sofinanciranje v višini 60 odstotkov oziroma do 9.999 evrov za posamezen vavčer.
 • Skupna vrednost vavčerjev, ki jih lahko podjetje porabi, je 30.000 EUR/leto.
 • Upravičeni stroški vavčerjev za večino vsebinskih področij so od 1. januarja 2019 dalje. Obstajajo izjeme, zato je nujno treba prebrati vsak javni poziv.
 • Vloga se odda na Slovenski podjetniški sklad na podlagi javnih pozivov.
 • Brezplačna pomoč pri pripravi vloge - SPOT svetovanje.
 • E-VAVČER kot način prijave Slovenski podjetniški sklad ima vzpostavljen tudi tako imenovani sistem e-vavčerjev, ki podjetju omogoči celotno prijavo in zahtevek opraviti v e-obliki prek portala Slovenskega podjetniškega sklada.

Start:up Slovenija

Start:up Slovenija je platforma slovenskega zagonskega ekosistema, ki podpira inovativno podjetništvo v Sloveniji. 

Platforma povezuje, usklajuje in predstavlja mrežo deležnikov zagonskega ekosistema v Sloveniji in tujini, torej zagonskih podjetij, vlagateljev, podpornih okolij in podjetniških strokovnjakov. 

Glavne naloge so obveščanje, predstavljanje, povezovanje, sodelovanje in tako utiranje podjetništvu pot v tkivo slovenske družbe. 

Projekt Start:up Slovenija, katerega začetki segajo v leto 2004, vodi Tovarna podjemov, pri njem že vrsto let partnersko sodelujeta Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. V dejavnosti se močno vključujejo člani skupnosti zagonskih podjetij ter drugi javni in zasebni partnerji.

Vodilna politična pobuda EU za mala in srednje velika podjetja

Akt za mala podjetja za Evropo (Small Business Act, SBA) je vodilna politična pobuda EU za podporo malim in srednje velikim podjetjem v Evropski uniji. Vključuje niz ukrepov politike, ki so organizirani okoli desetih načel, od podjetništva in odzivne uprave do internacionalizacije.

Evropska komisija spremlja izvajanje podjetniških politik in stanje malih in srednje velikih podjetij v posamezni državi članici EU s pomočjo preglednic izvajanja Akta za mala podjetja (SBA Fact Sheet).