Skoči do osrednje vsebine

Slovenijo prizadela najhujša ujma doslej

Ukrepi države za pomoč po poplavah

Sektor za gospodarsko pravo določa pogoje za ustanavljanje in delovanje gospodarskih subjektov. Če se gospodarske družbe znajdejo v težavah, jim pod določenimi pogoji lahko ponudimo tudi finančno pomoč.

V sektorju skrbimo tudi za področje intelektualne lastnine, tako z zakonodajnega vidika kot s sodelovanjem in povezovanjem vseh deležnikov na področju avtorskega prava in pravic industrijske lastnine.

V sektorju se izvaja nadzor pogodb poslovodnih oseb v družbah v večinski lasti Republike Slovenije oziroma lokalnih skupnosti. Organ nadzora družbe mora pogodbo z direktorjem takoj po sklenitvi posredovati Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Področja in teme

  • Udeležba delavcev pri dobičku

    Gospodarska družba lahko na podlagi pogodbe o udeležbi delavcev pri dobičku, ki je registrirana pri Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport, delavcem izplača določen odstotek dobička posameznega poslovnega leta, ki je predmet davčnih olajšav in olajšav pri prispevkih za socialno varnost.

  • Pomoč in prestrukturiranje podjetij v težavah

    Pri pomoči in prestrukturiranju podjetij v težavah gre za dodeljevanje različnih vrst državnih pomoči, ki jih lahko opravičujejo socialni, regionalni ali drugi razlogi.

  • Gospodarsko pravo

    Na področju prava gospodarskih družb v Republiki Sloveniji urejamo pravila ustanovitve in poslovanja gospodarskih družb, samostojnih podjetnikov posameznikov, povezanih oseb, gospodarskih interesnih združenj, podružnic tujih podjetij in njihovega statusnega preoblikovanja.

Pomembni dokumenti